12-01-2021 11:56 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİNDEN SAN­SÜR!DATÇA BELEDİYESİ'NDE MU­HA­LE­FETİN SESİ NEDEN KESİLİYOR?

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si­nin ola­ğan Mec­lis top­lan­tı­sı 05.01.2021 ta­ri­hin­de ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da söz alan AK Parti İl ve İlçe Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Haluk Laçin , her mec­lis top­lan­tı­sın­da ol­du­ğu gibi bu top­lan­tı­da da hal­kın istek ,dilek ve ta­lep­le­ri­ni gün­de­me ge­tir­di. Fakat Datça Be­le­di­ye­si gö­rev­li yada yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan , her ne­den­se Canlı Ya­yın­la­nan Mec­lis otu­ru­mu, Haluk Laçin'in söz­le­ri çı­ka­rı­la­rak ve­ril­di.

DATÇA BELEDİYESİNDEN SAN­SÜR!DATÇA BELEDİYESİ'NDE MU­HA­LE­FETİN SESİ NEDEN KESİLİYOR?

Bunun üze­ri­ne Haluk Laçin'i ara­yan va­tan­daş­lar ,Datça Be­le­di­ye Mec­lis ko­nuş­ma­sı­nın neden ol­ma­dı­ğı­nı sor­ma­sı üze­ri­ne , be­le­di­ye­nin sos­yal medya he­sa­bın­da ger­çek­ten de kendi ko­nuş­ma­sı­nın ya­yın­lan­ma­dı­ğı­nı gördü. Laçin yaptığı açıklamada ''Aslın da çok şa­şır­ma­dım. Çünkü canlı yayın ya­pıl­dı­ğın­dan beri benim ko­nuş­ma­la­rı­mı kes­mek için ya mik­ro­fon devre dışı bı­ra­kıl­dı, ya mik­ro­fo­nun se­si­ kıs­ıldı. Bu top­lan­tı­da' da gö­rün­tü­yü kal­dır­mış­lar çok ta şa­şır­ma­dım açık­ca­sı.  Datça'nın Te­le­viz­yo­nu yok, Rad­yo­su yok. Hal­kı­mız be­le­di­ye­de ayda bir de olsa, neler olup bit­ti­ği­ni öğ­ren­mek is­ti­yor. Biz de bu top­lan­tı­la­rın canlı ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dik. Sağ olsun, baş­kan da bu is­te­ği­mi­zi kabul etti. Gelin görün ki, bir kaç top­lan­tı­dır, be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı, hal­kın is­tek­le­ri gibi ko­nu­la­rı gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz. Tam bun­lar an­la­tı­lır­ken, bizim ko­nuş­ma­la­rı­mız ma­kas­la­nı­yor. Ocak 2021 top­lan­tı­sın­da da aynı oldu. Kaldı ki, bu­ra­da­ki ko­nuş­ma­mız, tüm Tür­ki­ye'nin kabul gö­re­ce­ği, gayet masum te­men­ni­ler­dir. Biri veya bi­ri­le­ri, bizim hiç­bir ko­nuş­ma­mı­zı is­te­mi­yor sanki! Ka­sıt­lı mıdır, yoksa tek­nik bir sa­bo­taj mıdır? Bil­mi­yo­ruz. Ka­sıt­lıy­sa büyük hata! De­ğil­se, tek­nik bir arıza veya ye­te­nek­siz bir tek­nik ele­ma­nın ha­ta­sıy­sa, daha da kötü. Mu­ha­le­fet, ayda bir kez topu topu en fazla 15-20 da­ki­ka ko­nuş­mak­ta­dır. Bunu da mı bize çok gö­rü­yor­lar? Bu ka­çın­cı! Mu­ha­le­fe­tin se­si­ni mi kes­mek is­ti­yor­lar? Mak­sa­dı­mız üzüm yemek, bağ­cı­yı döv­mek de­ğil­dir ''dedi.
Haluk Laçin'in  meclis gündemindeki  konuşmasına ,2021 yı­lı­nın tüm Ül­ke­mi­ze ve Datça hal­kı­mı­za sağ­lık ve huzur ge­tir­me­si te­men­ni­si ile baş­la­dı. Laçin ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da 2020 yı­lı­nı çok şükür uğur­la­dık uma­rım gelen gi­de­ni arat­maz .2021 yılı il­çe­me ül­ke­me Dün­ya­ya in­san­lı­ğa iyi gel­me­si­ni di­li­yo­rum. Çok zor bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın maske, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı en ufak bir pan­de­mi be­lir­ti­sin­de mu­hak­kak test yap­tı­ra­lım. Bu sü­reç­te fe­da­kar­ca ça­lı­şan tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za ­da ne kadar te­şek­kür etsek azdır.​  AK Parti Muğla Mil­let Ve­ki­li­miz Yelda Erol Gök­çan'ın eşi Sü­ley­man Şah abi­miz ve Ula Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız de­ğer­li abi­miz İsmail Ak­ka­ya'yı kay­bet­me­nin derin üzün­tü­sü içe­ri­sin­de­yiz. Al­lah­tan rah­met ,aile ve se­ven­le­ri­ne baş sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Ula'­lı­la­rın  ve Muğ­la­'nın başı sa­ğol­sun .Yine geç­ti­ği­miz ay ma­ale­sef şehit ha­ber­le­ri ile kahrolduk.​Hakkari Çu­kur­ca­'da as­ke­ri araç devril­me­si so­nu­cu, Zey­tin ­da­lı ha­re­ka­tı ça­tış­ma­sı ,Kah­ra­man Maraş ope­ras­yo­nun­da, Su­ri­ye Re­su­leyn deki terör sal­dı­rı­sı ve yine Hak­ka­ri Şem­din­li'­de çığ düş­me­si so­nu­cu şehit olan Asker ve Po­li­si­mi­ze Al­lah­tan Rah­met di­li­yo­rum.

 Aziz mil­le­ti­mi­zin başı sa­ğol­sun dedi. ''Hak­kı­dır Hak' a Tapan Mil­le­ti­min İs­tik­lal'' milli şa­iri­miz Meh­met Akif Ersoy 'u ve­fa­tı­nın 84. yı­lın­da ve Sa­rı­ka­mış Ha­re­ka­tı­nın 106.yıl dö­nü­mün­de Şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anı­yo­ruz'' ​Laçin ko­nuş­ma­sı­na MHP Gurup Baş­ka­nı Ser­dar Ören'in ta­lih­siz bir kaza sonucu  aya­ğı­nı in­cit­me­si­ne geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şi­fa­lar diledi 


Bu haber 1302 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer