06-10-2020 19:02 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ VERDİĞİ İNŞAAT RUHSATLARINI İPTAL ETTİ, MÜLK SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si tarafından geçtiğimiz aylarda, bir birim ye­ri­ne dört ayrı birim ha­lin­de ver­ildiği in­şa­at ruh­sat­la­rı­nı iptal aşamasına gelince , mülk sa­hi­bi ile mü­te­ah­hit­ler, be­le­di­ye bi­na­sı önün­de tepki gös­ter­di.

DATÇA BELEDİYESİ VERDİĞİ İNŞAAT RUHSATLARINI İPTAL ETTİ, MÜLK SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gün (06.10.2020) sabah saat 9.30 da özellikle Datça Belediye Meclis toplantısı öncesi geldiklerini belirten mülk sa­hi­bi ile mü­te­ah­hit­ler, ruhsat aşamasındaki ve iptali söz konusu olan  22 pro­je­ye ruh­sat ve­ril­mesi için  tepki gösterdi.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, " Be­le­di­ye mec­lis üyesi ar­ka­daş­la­rım­da ya­nım­da , tek­rar bu ko­nu­yu gö­rü­şüp, ne ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­ze ba­ka­ca­ğız. Mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­nı­zı biz­ler­de is­te­me­yiz" dedi.
Datça Be­le­di­ye­si, geçen ay­lar­da pro­je­le­ri­ni ha­zır­la­yan 22 mülk sa­hi­bi­ne, bir birim ye­ri­ne dört ayrı birim ha­lin­de in­şa­at ruh­sa­tı verdi. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ise 25 Eylül'de gön­der­di­ği ya­zıy­la, 85 met­re­ka­re taban otu­rum­lu ar­sa­lar­da sa­de­ce bir birim ve tek ta­pu­ya izin ve­ril­me­si yö­nün­de görüş bil­dir­di. Baş­ka­nı Uçar, daha ön­ce­ki ka­ra­rın­dan vaz­geç­mek du­ru­mun­da ka­la­rak , 22 ar­sa­ya ve­ri­len ruh­sat­la­rı iptal etti. Mülk sa­hip­le­ri, mü­te­ah­hit­ler ve ya­pıl­ma­sı plan­la­nan in­şa­at­lar­dan konut alan mal sa­hip­le­ri­nin bir kısmı özel­lik­le Ekim ayı mec­lis top­lan­tı­sı­nın ol­du­ğu gün be­le­di­ye bi­na­sı önün­de, konut sa­hi­bi ol­ma­nın ha­ya­li­ni ku­rar­ken, ruh­sat­la­rı­mı­zın iptal edil­di­ği­ni öğ­re­nin­ce hayal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dık . En azın­dan iptal edi­len 22 pro­je­ye ruh­sat ve­ril­sin dedi.


Bu haber 2079 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer