06-02-2020 16:44 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A. Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Şubat ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 

Belediye Binası Meclis toplantı salonunda salı günü  ( 04.02.2020 )  saat 9.30 da toplanan meclis üyelerinin görüşüp aldığı  kararlar  şu şekilde
Gün­dem­de ol­ma­yıp Mec­lis Baş­ka­nı A. Gür­sel UÇAR Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­lin­de ya­pı­la­cak ya­rış­ma­la­ra ve­ri­lecek olan para ödül­le­ri­nin be­lir­len­me­si ko­nu­su­nun gün­de­me ek­len­me­si­ni öner­di, öne­ri­nin 6.?madde ola­rak ek­len­me­si oy­bir­li­ği ile kabul edil­di. Haluk Laçin, Ser­dar Ören, Aslı Kaya, Mus­ta­fa Cey­lan ve Halit Berk Bayar ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­lek­çe­de TTA(Tu­rizm tesis alanı) alan­la­rın­da­ki par­sel bü­yük­lük­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si gün­de­me ek­len­me­si öne­ril­di, öne­ri­nin 7.?madde ola­rak ek­len­me­si oy bir­li­ğiy­le kabul edil­di. Haluk Laçin, Ser­dar Ören, Aslı Kaya, Mus­ta­fa Cey­lan ve Halit Berk Bayar ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­lek­çe­de tu­va­let yer­le­ri­nin be­lir­len­me­si ve ya­pı­mı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ni gün­de­me ek­len­me­si öne­ril­di, öneri oy çok­lu­ğu ile red­de­dil­di. Haluk Laçin, Ser­dar Ören, Aslı Kaya, Mus­ta­fa Cey­lan ve Halit Berk Bayar ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­lek­çe­de Dep­rem ve Genel Afet­le­re Datça Be­le­di­ye­si ola­rak ne kadar ha­zır­lık­lı­yız ko­nu­su­nu gün­de­me ek­len­me­si öne­ril­di, öneri oy ­çok­lu­ğu ile red­de­dil­di.
Gün­de­min 1. Mad­de­si olan Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Har­man­lık mev­kii 206 ada 7 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait “kuyu ve arsa” ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Cu­ma­lı ma­hal­le­si Har­man­lık mev­kii 206 ada 7 par­sel­de bu­lu­nan 143,45 m2 “kuyu ve arsa” ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­maz Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğün­ce 29/09/2014 onan­lı çevre dü­ze­ni pla­nın­da di­ki­li tarım alanı le­jan­tın­da ve 1. de­re­ce­de Doğal Sit Alanı sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de kal­mak­ta­dır.
Ko­mis­yo­nu­muz 16.01.2020 ta­ri­hin­de ye­rin­de in­ce­le­me yap­mış olup; il­gi­li ta­şın­ma­zın küçük bir arazi ol­ma­sı ne­de­niy­le ta­rı­ma uygun ol­ma­dı­ğı; ay­rı­ca yan par­sel­de bu­lu­nan ta­rım­sal amaç­lı ara­zi­nin de yol­dan gi­ri­şi­ni en­gel­le­di­ği, ancak par­sel için­de bu­lu­nan ku­yu­nun eski yer sar­nı­cı ol­du­ğu ma­hal­lin­de tes­pit edil­miş­tir. Bu sar­nıç köy halkı ta­ra­fın­dan es­ki­den beri müş­te­re­ken kul­la­nıl­dı­ğı ze­min­de ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cu an­la­şıl­mış­tır. Açık­la­nan ne­den­ler­den do­la­yı bahse konu ara­zi­nin 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 18. Mad­de­si­nin e bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı­nın uygun ol­ma­dı­ğı­na oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş olup, ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.

Gün­de­min 2. Mad­de­si olan Datça Tapu Mü­dür­lü­ğün­de 2020 yı­lı­na ait satış iş­lem­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için; Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İmar pla­nın­da imar adası içe­ri­sin­de ka­pa­nan ka­dast­ral yol­la­rın 3194 Sa­yı­lı İmar Ka­nu­nu­nun 17. Mad­de­si­ne is­ti­na­den yol­dan ihdas edi­le­rek Be­le­di­ye­miz adına tes­cil edi­len ve Be­le­di­ye­mi­zin hisse sa­hi­bi ol­du­ğu par­sel­le­rin Datça Tapu Mü­dür­lü­ğün­de 2020 yı­lı­na ait satış iş­lem­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için; Be­le­di­ye Mec­li­si­nin, Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3. Mad­de­si olan Bur­gaz mev­kii 371 ada 4 par­se­lin güney ta­ra­fın­da deniz kı­yı­sın­da bu­lu­nan park ala­nın­da ya­pı­la­cak büfe ve wc lerin ki­ra­la­rı­nın 3 yıl­dan fazla ol­ma­sı ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 3030 V.D. pafta III. De­re­ce Ar­ke­olo­jik Sit Sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de Bur­gaz Mev­kii 371 ada 4 par­se­lin güney ta­ra­fın­da­ki Ak­de­niz kı­yı­sın­da bu­lu­nan 10 Şubat 2004 ta­ri­hin­de onay­la­nan 1/1000 öl­çek­li Bur­gaz Ko­ru­ma amaç­lı imar pla­nın­da be­lir­ti­len ka­mu­ya terki ya­pıl­mış 1345,00 m2 park alanı hak­kın­da­ki Muğla Kül­tür Var­lık­la­rı ko­ru­ma Bölge Ku­ru­lu' nun 28.03.2019 tarih ve 7889 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la Mar­ma­ris Mü­ze­si' nce ya­pı­lan son­daj ka­zı­sın­da 2863 Sa­yı­lı Yasa Kap­sa­mın­da her­han­gi bir kül­tür var­lı­ğı­na rast­la­nıl­ma­dı­ğı be­lir­til­di­ğin­den, Datça – Bur­gaz Ko­ru­ma Amaç­lı imar planı ve plan hü­küm­le­ri
doğ­rul­tu­sun­da be­le­di­ye­sin­ce işlem tesis edi­le­bi­le­ce­ği­ne karar ve­ril­di­ğin­den ba­his­le bu alan­da “Büfe ve WC Bi­na­sı” ile çevre du­var­la­rı­nı içe­ren yeşil alan dü­zen­len­me­si plan­lan­dı­ğı; ancak be­le­di­ye bütçe ola­nak­la­rı ye­ter­siz ol­ma­sı ne­de­niy­le bu iş için Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­ma­dı­ğı bu ne­den­le de söz ko­nu­su park ala­nın­da büfe ve wc ye­ri­nin in­şa­atı­nın ya­pıl­ma­sı ko­şu­lu ile ki­ra­ya ve­ril­me­si, yapım ma­li­ye­ti de dik­ka­te alı­na­rak ge­rek­li ki­ra­la­ma sü­re­si­nin be­lir­len­me­si talep edil­miş­tir.
Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü' nün bu ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da 3 (üç) yıl­dan fazla olmak üzere ki­ra­lan­ma­sı için süre tes­pi­ti­nin be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği mü­zek­ke­re­den an­la­şıl­mış olup, ko­nu­nun mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si ne­ti­ce­sin­de, ka­mu­ya terki ya­pıl­mış park ala­nın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan “Büfe ve WC Bi­na­sı” nın pro­je­si be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak üzere 2886 sa­yı­lı ka­nu­nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ği iha­le­ye çı­ka­rı­la­rak 8 (sekiz) yıl­lı­ğı­na ki­ra­ya ve­ril­me­si­ne ve ihale iş­lem­le­ri için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne (Ser­dar Ören, Mus­ta­fa Cey­lan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar'ın karşı oy­la­rıy­la) oy­çok­lu­ğu ile karar ve­ril­di.

Gün­de­min 4. Mad­de­si olan Eme­cik Ma­hal­le­si Köy­ci­va­rı mev­kii 1247 par­sel, Eme­cik sokak no.56 ad­re­sin­de­ki iş­ye­ri va­sıf­lı bi­na­nın kira sü­re­si­nin 3 yıl­dan fazla ol­ma­sı ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Köy­ci­va­rı Mev­kii 1247 par­sel, Eme­cik Sokak Sokak no: 56 DATÇA ad­re­sin­de bu­lu­nan iş­ye­ri va­sıf­lı bi­na­nın 3 (üç) yıl­dan fazla olmak üzere ki­ra­lan­ma­sı için süre tes­pi­ti­nin be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği mü­zek­ke­re­den an­la­şıl­mış olup, ko­nu­nun mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si ne­ti­ce­sin­de İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Köy­ci­va­rı mev­kii 1247 par­sel, Eme­cik sokak no:56 Datça ad­re­sin­de bu­lu­nan iş­ye­ri va­sıf­lı bi­na­nın 2886 sa­yı­lı ka­nu­nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ği iha­le­ye çı­ka­rı­la­rak 10 (on) yıl­lı­ğı­na ki­ra­ya ve­ril­me­si­ne ve ihale iş­lem­le­ri için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­de­min 5.?mad­de­si olan İlçe­miz Ka­ra­köy, Re­şa­di­ye, Kız­lan ve Eme­cik Ma­hal­le­le­rin­de Ka­dast­ro Ekip­le­ri ile bir­lik­te görev yap­mak üzere bi­lir­ki­şi se­çil­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Muğla Va­li­li­ği, Ka­dast­ro Mü­dür­lü­ğü'nün 04.12.2019 tarih ve 35457871-170.06-E.4568000 sa­yı­lı ya­zı­la­rı­na is­ti­na­den; Muğla İli, Datça İlçesi, Eme­cik, Ka­ra­köy, Kız­lan ve Re­şa­di­ye Ma­hal­le­le­ri sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de 5831 sa­yı­lı ya­sa­nın 9. mad­de­si ile 3402 sa­yı­lı ya­sa­ya ek­le­nen ge­çi­ci 8. mad­de­si­ne göre tes­pit dışı kalan yer­le­rin ka­dast­ro ça­lış­ma­la­rın­da, ka­dast­ro ekip­le­ri ile bir­lik­te görev yap­mak üzere, ma­hal­le muh­tar­lık­la­rın­ca be­lir­le­nen, aşa­ğı­da liste ha­lin­de isim­le­ri be­lir­ti­len ki­şi­le­rin bi­lir­ki­şi ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­le­ri­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
EMECİK MA­HAL­LESİ
1- Meh­met CEY­LAN - (Mus­ta­fa) T.C.: 10442880108 - 05/01/1965
2- İsa TOY­LAK - (Mus­ta­fa ) T.C.: 66412014554 - 05/01/1963
3- Hü­se­yin KUR­NAZ - (Meh­met) T.C.: 66211021234 - 03/01/1964
4- Ali KA­RA­KAŞ - (Halil) T.C.: 66364016170 - 11/09/1962
5- Bekir ÇÜMEN - (Ars­lan) T.C.: 10784868710 - 10/11/1968
6- Mus­ta­fa ÖKSÜZ - (Meh­met Ha­ya­ti) T.C.: 66019027674 - 25/11/1972

KA­RA­KÖY MA­HAL­LESİ
1- Erden ESKİ - (Ali) T.C.: 58954263170 - 24/01/1968
2- Halil KAÇAR - (Meh­met Sadık) T.C.: 57871299200 - 11/01/1959
3- Meh­met İŞÇİ - (Mus­ta­fa Celal) T.C.: 56695338390 - 04/02/1960
4- Samit YIL­DI­RIM - (Ömer İhsan) T.C.: 58570275908 - 12/09/1966
5- Metin GÜDEN - (Meh­met Ali) T.C.: 60844200172 - 29/08/1971
6- Ali GÜDEN - (Lütfi) T.C.: 60847200018 - 23/03/1969

KIZ­LAN MA­HAL­LESİ
1- Vedat DEMİRTAŞ - (Hü­se­yin Bur­han) T.C.: 52156485796 - 13/02/1961
2- Zekai UÇAR - (Mus­ta­fa) T.C.: 51700504978 - 24/01/1947
3- Aziz DEMİRTAŞ - (Ab­dul­lah) T.C.: 52168489340 - 10/01/1955
4- Recai DIKIK - (Nazmi) T.C.: 51523510866 - 15/08/1949
5- Salih Kemal ÖZDEMİR - (Meh­met) T.C.: 52027494058 - 11/02/1949
6- Halil FİDANCI - (Meh­met) T.C.: 52582475592 - 01/08/1940

REŞADİYE MA­HAL­LESİ
1- Mus­ta­fa GÖÇER - (İbra­him) T.C.: 20891531896 - 01/10/1957
2- Hayri KI­LINÇ - (Meh­met Halil) T.C.: 20384548790 - 19/07/1945
3- Ahmet ALBAŞ - (Dur­muş) T.C.: 19844566788 - 10/03/1943
4- Meh­met KAPCI - (Ahmet) T.C.: 22226487328 - 02/06/1952
5- Yusuf YAYLA - (Meh­met) T.C.: 21308517984 - 04/01/1952
6- Ali BACAK - (Mu­har­rem) T.C.: 20936530334 - 14/12/1966
Gün­de­min 6.?mad­de­si olan Badem çi­çe­ği Fes­ti­va­lin­de ya­pı­la­cak ya­rış­ma­la­ra ve­ri­lecek olan para ödül­le­ri­nin be­lir­len­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
07-09 Şubat 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan İlçe­miz­de dü­zen­le­necek olan "Datça Be­le­di­ye­si Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li" prog­ra­mı da­hi­lin­de para ödül­lü ya­rış­ma­lar dü­zen­len­me­si­ne ve fes­ti­val ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan aşa­ğı­da su­nu­lan ödül­le­rin be­le­di­ye­miz­ce öden­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

En iri badem ya­rış­ma­sı ödü­lü­nü ka­za­nan­la­ra: ?1000

En hızlı trak­tör sürme ya­rış­ma­sı ödü­lü­nü ka­za­nan­la­ra :?1000

En ba­kım­lı bahçe ya­rış­ma­sı ödü­lü­nü ka­za­nan­la­ra:?1000

En hızlı badem kırma ya­rış­ma­sı ödü­lü­nü ka­za­nan­la­ra:?1000

Gün­de­min 7.?mad­de­si olan TTA (Tu­rizm Tesis Alanı) alan­la­rın­da­ki par­sel bü­yük­lük­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz İskele ve Datça Ma­hal­le­si 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar pla­nın­da TTA (Tu­rizm Tesis Alanı) ala­nın­da kalan ta­şın­maz­la­rın en az par­sel bü­yük­lü­ğü­nün 3000 m2 şartı bu­lun­mak­ta­dır. İlçe­miz gü­nü­müz ko­şul­la­rı butik otel, pan­si­yon ve küçük tu­rizm iş­let­me­ci­le­ri­nin önü­nün açıl­ma­sı için par­sel bü­yük­lü­ğü­nün TTA ların 1000 m2 ye dü­şü­rül­me­si ko­nu­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra Mart ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Mec­lis Üye­le­rin­den Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu ve Şi­na­si Tugay Eser'in ma­ze­ret­le­ri se­be­biy­le izin­li sa­yıl­ma­la­rı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 03.03.2020 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 2045 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer