08-05-2019 15:44 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ İŞÇİ ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI! GÖRÜŞME VE MÜLAKAT 13 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ DATÇA BELEDİYE BİNASINDA

Sebiha ARSLAN : İŞKUR Kurum dışı KPSS 'siz daimi işçi alımları, kay­na­ğın­dan edin­di­ği­miz bil­gi­ye göre ; Datça Be­le­di­ye­si ,daimi kurum dışı kamu işçi alım baş­vu­ru­su baş­la­dı. Bün­ye­si­ne 10 per­so­nel alımı ya­pa­cak olan Datça Be­le­di­ye­si, gö­rüş­me ve mü­la­ka­tını 13 Mayıs Pa­zar­te­si günü saat 9.30 da be­le­di­ye bi­na­sın­da ya­pa­cak.

DATÇA BELEDİYESİ İŞÇİ ALIM BAŞVURULARI BAŞLADI! GÖRÜŞME VE MÜLAKAT 13 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ DATÇA BELEDİYE BİNASINDA

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu (İŞKUR) ara­cı­lı­ğıy­la ilan ya­yım­la­yan Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ,Datça Be­le­di­ye­si'ne 1 kişi zi­ra­at tek­ni­ke­ri, 3 kişi şoför, 3 kişi bahçe bakım ele­ma­nı ve 3 kişi taş us­ta­sı ola­rak top­lam 10 kişi is­tih­dam edi­le­cek­. Alım­la­ra en az lise en fazla li­sans me­zu­nu ol­ma­la­rı is­te­ni­yor. Alıma baş­vu­ra­cak­lar, çe­şit­li ser­ti­fi­ka ve eh­li­yet sa­hip­li ol­ma­sı ge­rek­mek­te­. İlan kı­la­vu­zu in­ce­len­me­den baş­vu­ru yap­ılmaması isteniyor. Baş­vu­ru­lar Datça  Be­le­di­ye üze­rin­den ya­pıl­ma­sı ile bir­lik­te CV dol­du­rul­ma­sı is­ten­mek­te­.
Mü­ra­ca­at Ko­şul­la­rı :T.C Va­tan­da­şı olmak, Datça il­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ika­met edi­yor olmak. 18 Ya­şı­nı dol­dur­muş olmak En az İlko­kul me­zu­nu olmak, sa­bı­ka kaydı bu­lun­ma­mak aranan şartlar arasında.

Ba­ş­vu­ru İçin Ge­rek­li Bel­ge­ler ise , Kim­lik fo­to­ko­pi­si, Sa­bı­ka kaydı, Sağ­lık ra­po­ru, İka­met­gah bel­ge­si, 2 Adet Fo­toğ­raf As­ker­lik durum belgesi, Me­zu­niyet belgesi Nüfus Kayıt ör­ne­ği ve vb. şartlar aranmakta.

 


Bu haber 1233 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer