13-06-2019 16:55 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Haziran ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 


Gün­de­min 1.?mad­de­si Söz­leş­me­li Per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı ve üc­re­ti­nin be­lir­len­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ oldu.
5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49. mad­de­si­nin 3. fık­ra­sı ge­re­ğin­ce 31.12.2019 ta­ri­hin­de kadar Be­le­di­ye­miz­de mün­hal bu­lu­nan THS 1 adet 5 de­re­ce­li mü­hen­dis, 1 adet 5 de­re­ce­li mimar ve 1 adet 5 de­re­ce­li tek­ni­ker kad­ro­la­rın­da tam za­man­lı söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na, bun­la­ra öde­necek net üc­re­tin 1. de­re­ce­nin 1. ka­de­me­si esas alın­mak su­re­tiy­le 657 Sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na göre tes­pit edi­lecek her türlü öde­me­ler top­la­mı­nın net tu­ta­rı­nın % 25 faz­la­sı­nı geç­me­mek üzere net ücret ile ek ödeme oran­la­rı­nın aşa­ğı­da gös­te­ril­di­ği şe­kil­de ol­ma­sı­na ve söz­leş­me yap­mak üzere Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
SÖZ­LEŞ­MELİ PER­SO­NEL EK ÖDEME LİSTESİ
SI­NI­FI UN­VA­NI TEKLİF EDİLEN UNVAN DE­RE­CESİ 2019 YI­LIN­DA YA­PI­LA­CAK OLAN ÖDEME TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME %
THS Tek­ni­ker Tek­ni­ker 5 2.050,00 85
THS Mimar Mimar 5 2.400,00 130
THS Ha­ri­ta Mü­hen­di­si Mü­hen­dis 5 2.400,00 130
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan İller Ban­ka­sın­dan Kredi Ta­le­bi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye­miz hiz­met­le­rin­de ve arazi ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere alımı dü­şü­nü­len araç­lar içe­ri­sin­de il­çe­miz­de bu­lu­nan yer­le­şim alan­la­rı­nın bü­yü­me­si buna pa­ra­lel ola­rak yeni gü­zer­gah­la­rın ilave ol­ma­sı ve mev­cut çöp kam­yon­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın eko­no­mik öm­rü­nü ta­mam­la­yıp sık sık arıza yap­ma­sın­dan do­la­yı üst ya­pı­sı be­le­di­ye­miz­ce ya­pı­la­cak olan en az 10 (on) ton yük ka­pa­si­te­li açık şasi 2 (iki) adet kam­yo­na ve yerel yö­ne­tim gö­rev­le­ri ara­sın­da yer alan saha ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere las­tik te­ker­lek­li be­ko­lo­der (ka­zı­cı yük­le­yi­ci) 'e ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır.
Buna göre söz ko­nu­su 1 adet las­tik te­ker­lek­li be­ko­lo­der (ka­zı­cı yük­le­yi­ci) ve 2 adet açık şasi kam­yon alın­ma­sı ve bunun için 5393 sa­yı­lı be­le­di­ye ka­nu­nu­nun 68.?ma­de­si­nin (d) ben­di­ne is­ti­na­den İller Ban­ka­sın­dan 950.000,00 (dokuz yüz elli bin) KDV dahil Türk Li­ra­sı kredi kul­la­nıl­ma­sı için be­le­di­ye baş­ka­nı A.Gür­sel UÇAR'a yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan 2019 yılı Katı Atık Ta­ri­fe­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz ge­ne­lin­de Be­le­di­ye­miz­ce sağ­lan­mak­ta olan Evsel Kaı Atık Top­la­ma ve Ta­şı­ma Hiz­me­ti Be­de­li ile il­gi­li, hiz­met top­lam ma­li­ye­ti baz alı­na­rak ha­zır­la­nan 2019 yılı Evsel Katı Atık Hiz­me­ti Ücret Ta­ri­fe­si Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 04.12.2018 ta­rih­li otu­ru­mun­da gö­rü­şü­le­rek onay­lan­mış­tır. Ta­ri­fe­de ye­ra­lan Ta­ri­fe Be­de­li bi­ri­mi TL./yıl dır. 20.05.2019 ta­ri­hin­de, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­ca, MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen top­lan­tı­da be­lir­til­di­ği üzere, 2019 yı­lın­da ta­hak­kuk ve tah­si­lat iş­lem­le­ri­ne baş­la­na­cak olan Datça İlçesi Katı Atık Hiz­met Ta­ri­fe­sin­de ye­ra­lan Ta­ri­fe be­de­li bi­ri­mi­nin, hiz­met­ten be­lir­li za­man­lar­da fay­da­la­nan mü­kel­lef­ler için ko­lay­lık sağ­la­ma­sı açı­sın­dan, TL./ay ola­rak ye­ni­den he­sap­lan­ma­sı ve de­ğiş­ti­ril­me­si ko­nu­su­nun Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan 2019 yılı Mavi Kart ve Kayıp Kart üc­re­ti de­ği­şik­li­ği ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz İskele Mah., Liman mev­kii, Yat Ya­naş­ma Yeri bün­ye­sin­de Be­le­di­ye­miz­ce ku­rul­muş olan Atık Kabul Te­si­si ve Oto­mas­yon ci­ha­zı, Yat Ya­naş­ma Ye­rin­den fay­da­la­nan ge­mi­ler­den kay­nak­la­nan atık­la­rın alın­ma­sı, de­po­lan­ma­sı ve ber­ta­ra­fı­nın sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da fa­ali­ye­ti­ni sür­dür­mek­te­dir. Atık ka­bu­lü es­na­sın­da uy­gu­la­na­cak 2019 yılı ta­ri­fe­si çev. Kor. ve Kont. Md. ve Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu ça­lış­ma­sı ile ha­zır­lan­mış ve 07.05.2019 ta­rih­li Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şü­le­rek kabul edil­miş­tir. Bu ta­ri­fe­de be­lir­ti­len ve üc­re­ti 10.00 TL. ola­rak Be­le­di­ye­miz­ce temin edi­len Mavi Kart 15.05.2019 ta­ri­hi iti­ba­riy­le bit­miş ve yaz se­zo­nun­da kul­la­nıl­mak üzere, 20.05.2019 ta­ri­hin­de 30 adet Mavi Kart Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğün­den temin edil­miş­tir. Yeni Mavi Kart üc­re­ti Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Döner Ser­ma­ye İşlet­me­si Mü­dür­lü­ğü 2019 yılı Birim Fiyat Lis­te­sin­de yer al­dı­ğı üzere 11.50 TL. Kayıp Mavi Kart Üc­re­ti 57,50 TL.?dir. 07.05.2019 ta­rih­li Be­le­di­ye Mec­li­si otu­ru­mun­da gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­la­nan Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Fiyat Ta­ri­fe­sin­de yer alan Mavi Kart ve Kayıp Mavi Kart üc­re­ti­nin Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nen 2019 yılı Birim Fiyat Lis­te­sin­de yer al­dı­ğı üzere Yeni Mavi Kart üc­re­ti­nin 11.50 TL. Kayıp Mavi Kart Üc­re­ti­nin 57,50 TL ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­de­min 5.?mad­de­si olan İlçe­miz­de Mev­cut Ti­ca­ret alan­la­rın­da uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” tek­li­fi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Datça İlçesi meri plan­lar­da mev­cut Ti­ca­ret Alan­la­rın­da ya­pı­lan­ma­ya iliş­kin so­run­la­rın çö­zül­me­si ama­cıy­la bu alan­la­ra iliş­kin 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu tek­li­fi:
KAP­SAM
Plan­la­ma Alanı sı­nı­rı, kıs­men İskele Ma­hal­le­si, kıs­men Datça Ma­hal­le­si kıs­men de Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de yer al­mak­ta olup 1/25000 öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı Re­viz­yo­nun­da“Yer­le­şik Alan” ola­rak ta­nım­la­nan alan içe­ri­sin­de kal­mak­ta­dır. Plan re­viz­yo­nu kap­sa­mın­da İlçe­miz­de yer alan mev­cut Ti­ca­ret Alan­la­rı yasa ve yö­net­me­lik­ler kap­sa­mın­da tek­rar de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.
MERİ PLAN­LAR­DAKİ DU­RU­MU
Plan Re­viz­yo­nu­na konu bölge Özel Çevre Ko­ru­ma Baş­kan­lı­ğın­ca 15/11/2005 onan­lı 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de kıs­men Ti­ca­ret Alanı, kıs­men Do­na­tı Alanı, kıs­men Yol Alanı, küçük bir alan Konut Alanı, kıs­men de ta­nım­sız alan­da kal­mak­ta­dır. Ti­ca­ret Alan­la­rı meri İmar Pla­nın­da Bi­ti­şik Nizam ola­rak plan­lan­dı­ğın­dan bir dönem Ti­ca­ret Alan­la­rın­da imar durum bel­ge­si dü­zen­le­ne­me­miş ve ha­li­ha­zır­da da bu böl­ge­ler­de uy­gu­la­ma aşa­ma­sın­da so­run­lar ya­şan­mak­ta, bazı par­se­lel­le­re ise plan imkan ver­me­di­ğin­den hala imar durum bel­ge­si dü­zen­le­ne­me­mek­te­dir. Plan re­viz­yo­nu tek­li­fi ile ya­pı­lan­ma­ya iliş­kin hu­sus­lar ye­ni­den dü­zen­len­mek­te­dir.
PLAN REVİZYO­NU­NUN AMACI
15/11/2005 onan­lı 1/000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da Ti­ca­ret Alan­la­rı "Bi­ti­şik Nizam" ola­rak ta­nım­lan­mış alan­lar­dır. Plan­lı alan­lar imar yö­net­me­li­ğin­de " Yapı ni­za­mı: Uy­gu­la­ma imar planı ile be­lir­le­nen ayrık, blok ve bi­ti­şik ni­zam­dan bi­ri­ni" ve "Bi­ti­şik nizam: Bir veya bir­den fazla komşu par­sel­ler­de­ki bi­na­la­ra bi­ti­şik olan ve ortak alan­dan arka bah­çe­ye çıkış sağ­la­nan yapı ni­za­mı" ola­rak ta­nım­lan­mış olup ön ve arka bahçe me­sa­fe­si olan alan­lar­dır. Plan­lı alan­lar imar yö­net­me­li­ği Madde 23'de "(1) Uy­gu­la­ma imar pla­nın­da, ak­si­ne bir hüküm bu­lun­ma­dı­ğı du­rum­lar­da bahçe me­sa­fe­le­ri; a) Ön bahçe ve yol ke­na­rı­na rast­la­yan bahçe me­sa­fe­le­ri ile ka­mu­sal alan­la­ra komşu olan bahçe me­sa­fe­le­ri en az 5.00 met­re­dir b) Yan bahçe me­sa­fe­si en az 3.00 met­re­dir c) Arka bahçe me­sa­fe­si (h/2) ve en az 3.00 met­re­dir" de­nil­mek­te­dir. Mer­kez böl­ge­miz­de ti­ca­ret alan­la­rı ise ço­ğun­luk­la yola sıfır ola­rak ya­pı­lan­mış olup Plan­lı Alan­lar İmar Yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da ve plan not­la­rı kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­le­rek müm­kün olan yer­ler­de imar durum bel­ge­si Mü­dür­lü­ğü­müz­ce dü­zen­len­mek­te­dir. Plan Re­viz­yo­nu tek­li­fi­nin onay­lan­ma­sı ha­lin­de ise hiç­bir yorum ya­pıl­mak­sı­zın ya­pı­lan­ma müm­kün ola­cak­tır. Plan re­viz­yo­nu ile alan "Blok Nizam" ola­rak plan­lan­mak­ta­dır, böy­le­ce va­tan­daş­la­rı­mı­za çok daha hızlı ve ka­li­te­li hiz­met üre­til­me­si sağ­la­na­bi­le­cek­tir.
Plan Re­viz­yo­nu tek­li­fi ile ay­rı­ca meri imar planı kap­sa­mın­da ha­li­ha­zır­da imar durum bel­ge­si ve­ri­le­me­yen par­sel­le­rin so­run­la­rı çö­zül­müş ola­cak, plan çizim tek­ni­ğin­de yer alan so­run­lar kal­dı­rı­la­cak ve ta­nım­sız alan bı­ra­kıl­ma­ya­cak­tır.
SONUÇ
15/11/2005 onan­lı 1/000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da yer alan böl­ge­ye iliş­kin tek­lif 1/1000 öl­çek­li Re­viz­yon İmar Pla­nı­nın, 383-644-648 sa­yı­lı KHK'lar ge­re­ği Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si hu­su­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
2019 yılı Katı Atık Ta­ri­fe­si ko­nu­su­nun Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si için otu­ru­ma 11.06.2019 Salı günü saat 11:10'da baş­la­mak üzere ara ve­ril­di. 10:35
Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 11.06.2019 Salı günü Saat 11:10'te 1.?birleşi­mi­nin 2.?otu­ru­mu­na baş­la­mak üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğun ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı.
Gün­de­min 6.?mad­de­si olan 2019 yılı Katı Atık Ta­ri­fe­si ko­nu­su ile il­gi­li Plan ve Bütçe Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
DATÇA BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RA­PO­RU
Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 11.06.2019 ta­rih­li otu­ru­mun­da Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len, 2019 yılı Evsel Katı Atık Hiz­met­le­ri Ücret Ta­ri­fe­sin­de ya­pı­la­cak he­sap­la­ma ile ve ta­ri­fe­de yer alan üc­ret­le­rin bi­ri­mi­ni TL./ay ola­rak be­lir­le­mek üzere, ko­mis­yon, 11.06.2019 ta­ri­hin­de ve saat 10:35 de, Hay­ri­ye BAL­KAN Baş­kan­lı­ğın­da, Üye Hilmi SEZER ve Üye Haluk LAÇİN ka­tı­lı­mıy­la top­lan­mış­tır.
Ko­mis­yon­ca ya­pı­lan in­ce­le­me ve ça­lış­ma­da, 2872 Sa­yı­lı Çevre Ka­nu­nu­nun 11. Mad­de­si­nin 14. Fık­ra­sın­da “Be­le­di­ye­ler Evsel Katı Atık Ber­ta­raf Te­sis­le­ri­ni kur­mak, iş­let­mek ve iş­let­tir­mek­le yü­küm­lü­dür­ler. Bu hiz­met­ten ya­rar­la­nan­lar ve ya­rar­la­na­cak­lar, so­rum­lu yö­ne­tim­le­rin ya­pa­ca­ğı ya­tı­rım, iş­let­me, bakım ona­rım ve ıslah ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­mak­la yü­küm­lü­dür. Bu hiz­met­ten ya­rar­la­nan­lar­dan, Be­le­di­ye Mec­li­sin­ce be­lir­le­necek ta­ri­fe­ye göre Katı Atık Top­la­ma, Ta­şı­ma ve Ber­ta­raf üc­re­ti alı­nır. Bu fıkra uya­rın­ca tah­sil edi­len üc­ret­ler, katı atık­la il­gi­li hiz­met­ler dı­şın­da kul­la­nı­la­maz.” hük­mü­nün yer al­dı­ğı, ay­rı­ca, uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik ola­rak 27.10.2010 tarih ve 27742 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de Atık­su Alt­ya­pı ve Evsel Katı Atık Ber­ta­raf Te­sis­le­ri Ta­ri­fe­le­ri­nin Be­lir­len­me­sin­de Uyu­la­cak Usul ve Esas­la­ra İliş­kin Yö­net­me­lik hü­küm­le­ri­nin ge­çer­li ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.
İlgili mev­zu­at hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cu, 2016 yılı ve­ri­le­ri gö­zö­nün­de bu­lun­du­ru­la­rak oluş­tu­rul­muş ve Be­le­di­ye Mec­li­si­miz­ce kabul edil­miş olan İlçe­miz Evsel Katı Atık Hiz­met­le­ri Ücret Ta­ri­fe­si, 2018 yılı için­de Evsel Katı Atık Top­la­ma ve Ta­şı­ma Hiz­me­ti top­lam ma­li­ye­tin­de bazı de­ği­şik­lik­ler ol­du­ğun­dan, 2019 yılı için, 2018 yılı ve­ri­le­ri gö­zö­nü­ne alı­na­rak ye­ni­den he­sap­lan­mış, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 04.12.2018 ta­rih­li otu­ru­mun­da Mec­lis gö­rü­şü­ne su­nul­muş ve kabul edil­miş­tir. 2019 yılı Evsel Katı Atık Top­la­ma ve Ta­şı­ma Hiz­me­ti ta­ri­fe­sin­de ye­ra­lan üc­ret­ler, yıl­lık tah­sil edi­lecek top­lam üc­ret­ler­dir ve ta­ri­fe­ler, MUSKİ ta­hak­kuk ve tah­si­lat ta­ri­fe tipi baz alı­na­rak ha­zır­lan­mış­tır. Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Mü­dür­lü­ğü­nün 27.05.2019 ta­rih­li mü­zek­ke­re­sin­de be­lir­til­di­ği üzere, 20.05.2019 ta­ri­hin­de Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ve İlçe Be­le­di­ye­le­ri yet­ki­li­le­ri ile ya­pı­lan top­lan­tı­da, her ilçe ve il ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ta­ri­fe­le­rin TL./ay ola­rak dü­zen­len­me­si­nin, ta­hak­kuk ve tah­si­lat iş­lem­le­ri için kul­la­nış­lı ola­ca­ğı tav­si­ye­sin­de bu­lu­nul­du­ğun­dan, İlçe­miz 2019 yılı Evsel Katı Atık Hiz­me­ti Ücret Ta­ri­fe­si ta­ra­fı­mız­dan ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.
ABONE TÜR­LERİ Ta­ri­fe Bi­ri­mi Ta­ri­fe Be­de­li (TL./ay - yıl)
1 TİP 1- KO­NUT­LAR(Ba­ğım­sız Birim Adedi Bazlı)
a Mülga Köy Yer­le­şim alan­la­rın­da­ki ko­nut­lar
b 31.03.2014 iti­ba­riy­le Be­le­di­ye hu­dut­la­rın­da­ki ko­nut­lar Konut ba­şı­na 10,83 130,00
c İndi­rim­li Ko­nut­lar 00,00
2 TİP 2-KO­NUT DIŞI ALAN­LAR(Kişi Bazlı)
a Dev­let: Okul­lar, Yurt­lar, Kreş­ler, Okul ön­ce­si eği­tim ku­ru­luş­la­rı, her türlü eği­tim kurs­la­rı Öğ­ren­ci ba­şı­na
0 – 200 öğ­ren­ci arası '' 0,58 7,00
201 – 600 '' 0,83 0,00
b Resmi Ku­rum­lar Per­so­nel ba­şı­na
0 – 20 '' 1,66 20,00
21 - 50 '' 1,83 22,00
50 üzeri '' 2,08 25,00
c Sa­na­yi, İma­lat­ha­ne­ler, Üre­tim yer­le­ri, İşlet­me ge­liş­tir­me te­sis­le­ri Per­so­nel ba­şı­na
0 – 10 kişi per­so­nel '' 2,50 30,00
10 kişi üzeri per­so­nel '' 3,33 40,00
d Özel: Okul­lar, Yurt­lar, Kreş­ler, Okul Ön­ce­si Eği­tim Ku­ru­luş­la­rı, Her Türlü Eği­tim Kurs­la­rı Öğ­ren­ci ba­şı­na 1,25 15,00
3 TİP 3-KO­NUT DIŞI ALAN­LAR (Yatak Sa­yı­sı Bazlı)
d 4 yıl­dız (hariç) al­tın­da­ki her türlü ko­nak­la­ma te­sis­le­ri (Se­zon­luk İşle­ti­len­ler) Yatak ba­şı­na
0 – 50 kişi arası '' 1,66 20,00
51 – 100 kişi arası '' 2,08 25,00
101 – 200 kişi arası '' 2,50 30,00
200 kişi üzeri '' 3,33 40,00
e Has­ta­ne­ler '' 3,33 40,00
4 TİP 4-KO­NUT DIŞI ALAN­LAR (Yü­zöl­çü­mü Bazlı)
a Res­to­ran­lar, Fast­Fo­od, Yeme İçme Me­kan­la­rı, Kafe, Bar, Eğ­len­ce Me­kan­la­rı, Oyun Sa­lon­la­rı, Si­ne­ma ve Gös­te­ri Sa­lon­la­rı, Spor Te­sis­le­ri M2. ba­şı­na
1,25 15,00
b Büfe, Mar­ket, Top­tan, Pa­re­ken­de Sa­tı­cı­lar, Ofis­ler, Bü­ro­lar, İba­det­ha­ne­ler, Der­nek­ler, Lo­kal­ler, STK'lar, Ser­vis, Satış Bü­ro­la­rı, Teş­hir Ofis­le­ri, Manav, Terzi, Kasap, Butik ''
0,83 10,00
c De­po­lar, Lo­jis­tik is­tas­yon­lar, Kargo da­ğı­tı­mı, İma­lat­ha­ne­ler '' 0,83 10,00
e Ban­ka­lar, Ben­zin İstas­yon­la­rı, AVM, Süper Mar­ket '' 0,83 10,00
5 TİP 5- KONUT DIŞI ALAN­LAR(Tek­ne-Araç Sa­yı­sı Bazlı)
b Tekne ve yat gibi deniz araç­la­rı­nın park din­len­me vb. alan­lar Tekne/Yat ba­şı­na 1,66 20,00
6 TİP 6- KONUT DIŞI ALAN­LAR (Süre Bazlı)-(Su Fa­tu­ra­sı Hariç)
a Ge­çi­ci Teş­hir Ta­nı­tı­mı, Fuar, Pa­zar­ye­ri, Sergi, Lu­na­park, vb Esnaf ba­şı­na 1,66 20,00
c Be­lir­li sü­re­li ba­lık­çı pa­za­rı, incik bon­cuk­çu, stant­lar '' 1,25 15,00
7 TİP 7- KONUT DIŞI veya MÜN­FERİT SU ABO­NESİ DI­ŞIN­DA ALI­NA­CAK­LAR
a Top­tan­cı Hal­le­ri
b Yu­ka­rı­da Ta­nım­lan­ma­yan Diğer Abo­ne­ler
8 TİP 8- KONUT DIŞI ALAN­LAR ( Sabit Ücret Bazlı)
a İşyer­le­ri

Yu­ka­rı­da­ki üc­ret­le­re KDV da­hil­dir.
Bu ta­ri­fe 2019 yılı için ge­çer­li olup 2019 yılı için­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak­tır.
Ko­mis­yon ra­po­ru oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.

Mec­lis üyesi Şi­na­si Tugay Eser'in ma­ze­re­ti se­be­biy­le izin­li sa­yıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 02.07.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu ol­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 841 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer