07-09-2018 11:28 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar başkanlığında Salı günü (04.09.2018) saat 9.30 da olağan Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi

DATÇA BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


Belediye binası meclis toplantı salonunda salı günü 9:30 da toplanan meclis üyelerinin gündeminin 1. maddesi geçilmeden önce ,Gün­dem de ol­ma­yıp Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün 03.09.2018 ta­rih­li ya­zı­sın­da be­lir­til­miş olan, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de İlko­kul Bi­na­sı ya­pıl­ma­sı için emsal ar­tı­şı ta­le­bi­nin gün­de­me 2.?madde ola­rak ek­len­me­si­ni öner­di, öneri oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Datça Belediye meclisince görüşülüp alınan kararlar şu şekilde
''Gün­de­min 1.?mad­de­si olan İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Kö­yi­çi Mev­kii 1335 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ile il­gi­li İmar ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 07.08.2018 tarih ve 48 nolu ka­ra­rı ile İmar ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len;
İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Kö­yi­çi mev­kii 1335 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 89,00 m2 ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak Ko­mis­yon 29.08.2018 Çar­şam­ba günü saat 11:15'te Esat Akkın Baş­kan­lı­ğın­da, Üye­ler Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu ve Ümit Temel ile bir­lik­te mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da top­lan­mış­tır.
İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Kö­yi­çi mev­kii 1335 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 89,00 m2 lik ta­şın­ma­zın 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18.?maddesi­nin € bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tıl­ma­sı ko­mis­yon­ca uygun bu­lun­muş olup, ko­mis­yo­nun ra­po­ru mec­li­si­miz­ce kabul edi­le­rek satış iş­lem­le­ri için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye en­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­de­min 2.?mad­de­si olan İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün 03.09.2018 ta­rih­li ya­zı­sın­da be­lir­til­miş olan, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de İlko­kul Bi­na­sı ya­pıl­ma­sı için emsal ar­tı­şı ta­le­bi­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün 03.09.2018 ta­rih­li ya­zı­la­rın­da; İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de bu­lu­nan Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si bi­na­sı­nın arka ta­ra­fın­da kalan kıs­mı­na ha­yır­se­ver va­tan­da­şı­mız ta­ra­fın­dan 12 ders­lik­li il­ko­kul bi­na­sı ya­pı­la­ca­ğın­dan ba­his­le, mer­kez böl­ge­miz­de yer alan oku­lun ye­ter­siz kal­dı­ğı, mev­cut imar du­ru­mu ile yeni in­şa­at ya­pı­la­ma­dı­ğı be­lir­ti­le­rek ih­ti­ya­ca bi­na­en acil ola­rak ya­pıl­ma­sı plan­la­nan il­ko­kul bi­na­sı için imar plan­la­rı­nın re­vi­ze edi­le­rek in­şa­at alanı kat­sa­yı­sı­nın Kaks:0,60 ola­rak ye­ni­den dü­zen­len­me­si talep edil­mek­te­dir.
Bahse konu ta­le­bin imar ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yo­nun top­lan­tı­sı­nı yap­ma­sı için otu­ru­ma saat 10:30 da baş­lan­mak üzere ara ve­ril­di. Saat:10:05
Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 04.09.2018 Salı günü Saat 10:30'da 1.?birleşi­mi­nin 2.?otu­ru­mu­na baş­la­mak üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün 03.09.2018 ta­rih­li ya­zı­sın­da be­lir­til­miş olan, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de İlko­kul Bi­na­sı ya­pıl­ma­sı için emsal ar­tı­şı ta­le­bi ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 04.09.2018 ta­rih­li otu­ru­mun­da İmar ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len;
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün 03.09.2018 ta­rih­li ya­zı­sın­da be­lir­til­miş olan, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de İlko­kul Bi­na­sı ya­pıl­ma­sı için emsal ar­tı­şı ta­le­bi ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu 03.09.2018 Salı günü saat 10:05 Esat Akkın Baş­kan­lı­ğın­da, Üye­ler Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu ve Ümit Temel ile bir­lik­te mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da top­lan­mış­tır.

Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ya­zı­sı ile İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de bu­lu­nan Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si bi­na­sı­nın arka ta­ra­fın­da kalan kıs­mı­na ha­yır­se­ver va­tan­da­şı­mız ta­ra­fın­dan 12 ders­lik­li il­ko­kul bi­na­sı ya­pı­la­ca­ğın­dan ba­his­le, mer­kez böl­ge­miz­de yer alan oku­lun ye­ter­siz kal­dı­ğı, mev­cut imar du­ru­mu ile yeni in­şa­at ya­pı­la­ma­dı­ğı be­lir­ti­le­rek ih­ti­ya­ca bi­na­en acil ola­rak ya­pıl­ma­sı plan­la­nan il­ko­kul bi­na­sı için imar plan­la­rı­nın re­vi­ze edi­le­rek in­şa­at alanı kat­sa­yı­sı­nın Kaks:0,60 ola­rak ye­ni­den dü­zen­len­me­si talep edil­mek­te­dir.İlçe­miz­de son yıl­lar­da ger­çek­le­şen hızlı nüfus ar­tı­şı öğ­re­tim te­sis­le­ri­nin ar­tı­rı­la­ma­ma­sı se­be­biy­le eği­tim ka­li­te­sin­de so­run­la­ra yol aça­bil­mek­te­dir. Bahse konu talep eği­tim ve öğ­re­tim­de ka­li­te­yi ar­tı­ra­cak ni­te­lik­te­dir. İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ta­le­bi İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel­de bu­lu­nan Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si­ni kap­sa­mak­ta olsa da İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğün­ce ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de hızlı nüfus ar­tı­şı kar­şı­sın­da, ge­rek­li du­rum­lar­da, Eği­tim Te­sis­le­ri­nin ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la tüm Eği­tim Alan­la­rın­da ya­pı­lan­ma­nın ye­ni­den dü­zen­len­me­si kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
İskele Ma­hal­le­si 524 ada 1 par­sel sa­yı­lı ta­şın­maz üze­rin­de bu­lu­nan Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si 02.11.2009 onan­lı meri plan­lar­da E:0,50 Yen­çok:9,50 metre ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rın­da “Or­ta­öğ­re­tim Te­sis­le­ri Alanı(Ana­do­lu Li­se­si)”nda kal­mak­ta­dır. Mülga Özel Çevre Ko­ru­ma Baş­kan­lı­ğı­nın 27.04.2011 ta­ri­hin­de onay­la­nan Datça İskele Ma­hal­le­si 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Plan Hü­küm­le­ri Re­viz­yo­nun­da 24.05.2017 tarih ve 5710 sa­yı­lı oluru ile ona­nan plan hü­küm­le­ri de­ği­şik­li­ğin­de: idari, resmi kurum alan­la­rı, eği­tim ve sağ­lık te­sis­le­ri ile iba­det yer­le­ri için 3.7.1. nu­ma­ra­lı plan no­tun­da “Ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı ile be­lir­len­me­di­ği du­rum­lar­da çekme me­sa­fe­le­ri­ni aş­ma­mak ko­şu­luy­la E:0,60 Yen­çok: 10,50 metre (3 kat)'tır” de­nil­mek­te­dir.

DE­ĞER­LENDİRME VE SONUÇ
Datça il­çe­miz­de eği­tim ka­li­te­si­nin ve ders­lik ih­ti­ya­cı­nın ye­ter­li dü­zey­de İl ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri­miz­ce dü­zen­len­me­si ve ih­ti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sı kap­sa­mın­da ilgi İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ya­zı­sın­da talep edi­len imar planı de­ği­şik­li­ği Ko­mis­yon­ca uygun ola­rak mü­ta­laa edil­mek­te olup, Mülga Özel Çevre Ko­ru­ma Baş­kan­lı­ğı­nın 24.05.2017 ta­ri­hin­de onay­la­nan Datça İskele Ma­hal­le­si 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Plan Hü­küm­le­ri Re­viz­yo­nun­da idari, resmi kurum alan­la­rı, eği­tim ve sağ­lık te­sis­le­ri ile iba­det yer­le­ri için dü­zen­le­nen 3.7.1. nu­ma­ra­lı plan notu İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğün­ce,
“Ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı ile be­lir­len­me­di­ği du­rum­lar­da çekme me­sa­fe­le­ri­ni aş­ma­mak ko­şu­luy­la E:0,60 Yen­çok: 10,50 metre (3 kat)'tır” ye­ri­ne
“Ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı ile be­lir­len­me­di­ği du­rum­lar­da çekme me­sa­fe­le­ri­ni aş­ma­mak ko­şu­luy­la E:0,60 Yen­çok: 10,50 metre (3 kat)'tır. Eği­tim Te­sis­le­ri Alan­la­rın­da (İlköğ­re­tim, Or­ta­öğ­re­tim ve Lise) Ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar pla­nın­da ya­zı­lı ola­rak be­lir­til­di­ği du­rum­lar­da, İl ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri ile Be­le­di­ye­si­nin uygun gö­rü­şü alın­mak kay­dıy­la Emsal en çok :0,60 Yen­çok:10,50 metre (3kat) ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­na kadar uy­gu­la­ma ya­pı­la­bi­lir” ola­rak dü­zen­len­me­si tek­lif edil­miş olup,
Ko­mis­yo­nu­muz­ca bahse konu plan no­tu­nun :
“ ….. Ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı ile be­lir­len­me­di­ği du­rum­lar­da çekme me­sa­fe­le­ri­ni aş­ma­mak ko­şu­luy­la E:0,60 Yen­çok: 10,50 metre (3 kat)'tır. Bu alan­lar­da, ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­nın 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar pla­nın­da ya­zı­lı ola­rak be­lir­til­di­ği du­rum­lar­da, il­gi­li ku­ru­mun ta­le­bi ile Be­le­di­ye­si­nin uygun gö­rü­şü alın­mak kay­dıy­la Emsal en çok :0,60 Yen­çok:10,50 metre (3kat) ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rı­na kadar uy­gu­la­ma ya­pı­la­bi­lir” şek­lin­de dü­zen­len­me­si uygun gö­rül­müş­tür. Ko­mis­yo­nun ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edi­le­rek, bahse konu ta­le­bin onay­lan­mak üzere Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 02.10.2018 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 419 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer