04-10-2019 16:06 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Ekim ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ EKİM  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 

Belediye binası meclis toplantı salonunda salı günü  ( 01.12.2018 )  saat 9.30 da toplanan meclis üyelerinin görüşüp aldığı  kararlar  şu şekilde
Gün­de­min 1.?mad­de­si olan 2020 Ana­li­tik Büt­çe­si­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di. Be­le­di­ye­miz Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğün­ce ha­zır­la­nıp, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Be­le­di­ye En­cü­me­nin­ce in­ce­le­nen 2020 yılı Ana­li­tik büt­çe­si­nin plan ve bütçe ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne ve ko­mis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak olan ra­po­run Kasım ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan Ta­ri­fe ve Harç­la­rın tes­pi­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Ta­ri­fe ve Harç­la­rın plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan gö­rü­şül­me­si için ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­ne ko­mis­yon üye­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak olan ra­po­run Kasım ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Arazi Sa­tı­şı ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 03.09.2019 tarih ve 53 nolu ile ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len; İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 3027 A pafta 788 ada 1 par­sel­de ka­yıt­lı 7.298,30 m2 ta­şın­maz Be­le­di­ye Hiz­met Alanı (Açık Pazar Yeri) ola­rak plan­lan­mış­tır. Bahse konu par­se­lin 958,48 m2' si Ma­li­ye Ha­zi­ne­si­ne ait olup, be­de­li­nin öden­me­si veya takas yolu ile Be­le­di­ye­miz adına ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ko­mis­yo­nu­muz 17.09.2019 ta­ri­hin­de Be­le­di­ye Mec­lis sa­lo­nun­da top­lan­dı.
Mül­ki­ye­ti Be­le­di­ye­mi­ze ait İlçe­miz Kız­lan Ma­hal­le­si Nasif Ku­yu­su mev­kii 4220 par­sel­de bu­lu­nan 5076 m2 lik tarla va­sıf­lı ta­şın­maz ile il­çe­miz­de bu amaç­la kul­la­nı­la­bi­lecek ta­şın­maz­lar­la il­gi­li ola­rak ko­mis­yo­nu­muz top­lan­mış olup, ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cu aşa­ğı­da­ki karar alın­mış­tır.
KARAR : Kız­lan Ma­hal­le­si Nasif Ku­yu­su mev­kii 4220 par­sel­de bu­lu­nan 5076 m2 lik arazi İmar Pla­nın­da tarım ara­zi­si ola­rak kul­la­nım alanı ola­rak be­lir­len­miş­tir. Tarım ara­zi­le­ri­nin sa­tı­şı ye­ri­ne al­ter­na­tif sa­tı­şı uygun olan ara­zi­ler­de aşa­ğı­ya çı­ka­rıl­mış­tır.
İlçe­miz Datça Ma­hal­le­si, 100 ada, 5 par­sel 1087 m2; Mülga Özel Çevre Ko­ru­ma Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı­nın 15/11/2005 tarih, 5922 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de onan­lı İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da “Konut Alanı” ola­rak plan­lan­mış­tır. Ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı “TAKS:0.15, KAKS:0.30, h:6.50m” ola­rak be­lir­len­miş­tir.
Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si, 34 ada, 10 par­sel 1239 m2; mülga Özel Çevre Ko­ru­ma Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı­nın 06/02/2003 tarih, 473 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de onan­lı Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si 1/1000 öl­çek­li Ko­ru­ma Amaç­lı Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da “Ağaç­lan­dı­rı­la­cak Alan” ola­rak plan­lan­mış­tır. Özel mül­ki­ye­te ko­nul­ma­sı du­ru­mun­da emsal 0,05 H:3 m (su bas­man hariç) ya­pı­nın top­lam alanı 100 m2'yi ge­çe­mez de­nil­mek­te­dir.
İlçe­miz Ka­ra­köy Ma­hal­le­si, 1261 par­sel 1044 m2 Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­nün 29/09/2014 tarih, 9663 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de onan­lı Dat­ça-Boz­bu­run Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si­ne ait 1/25000 öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı Re­viz­yo­nun­da “Kır­sal Yer­leş­me Alanı” ola­rak plan­lan­mış­tır. Plan Not­la­rı­nın 7.?2.?11.?Mad­de­si: “Bu alan­lar­da ya­pı­laş­ma şart­la­rı; TAKS:0.20, KAKS:0.40 ve hmax:6.50dir. Par­sel bü­yük­lü­ğü 425 m2den daha büyük olan par­sel­ler­de her bi­ri­nin taban alanı 85 m2yi geç­me­mek kay­dıy­la 2 adet yapı ya­pı­la­bi­lir. Par­sel­de bir ya­pı­nın taban alanı 85 m2de daha büyük, 45 m2den daha küçük ola­maz.” şek­lin­de dü­zen­len­miş­tir.
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si, 317 ada, 3 par­sel 1880 m2 Mur­da­la Mev­kii 1/1000 öl­çek­li Ko­ru­ma Amaç­lı Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da “III.?De­re­ce Doğal Sit Ala­nın­da” kal­mak­ta olup, “Ter­cih­li Kul­la­nım Alanı” ola­rak plan­lan­mış­tır. Ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı “Emsal:0.20, h:6.50m” dir.
Ko­mis­yo­nun ra­po­ru Ser­dar Ören,Mus­ta­fa Cey­lan ve Halit Berk Bayar'ın karşı oy­la­rıy­la mec­li­si­miz­ce kabul edi­le­rek ka­mu­laş­tır­ma be­de­li­ni kar­şı­la­ya­cak yerin satış iş­lem­le­ri için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye en­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan Kent Par­kın­da bu­lu­nan mev­cut bas­ket­bol ve vo­ley­bol sa­ha­sı­nın
ol­du­ğu yerin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne be­del­siz devri ile il­gi­li Çevre Sağ­lık Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu
ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si'nin 03/09/2019 ta­rih­li ka­ra­rı ile Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu­na
ha­va­le edi­len Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü­nün ha­zır­la­mış ol­du­ğu gün­de­min 5.?mad­de­si olan Bas­ket­bol-Vo­ley­bol
sa­ha­la­rı­nın kul­la­nım hak­la­rı­nın dev­re­dil­me­si hak­kın­da in­ce­le­me ta­le­bi ile il­gi­li ola­rak;
İlçe­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de, Datça Be­le­di­ye­mi­ze ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­ze ait her yaş­tan
va­tan­daş­la­rın ve Muğla il şam­pi­yon­luk­la­rı, bölge şam­pi­yon­luk­la­rı ve Tür­ki­ye de­re­ce­le­ri bu­lu­nan Datça
Be­le­di­ye Spor ta­kım­la­rı­mı­zın ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği bas­ket­bol-vo­ley­bol sa­ha­la­rı bu­lun­ma­mak­ta­dır.
İskele Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan Kent Parkı'nın için­de­ki mev­cut 504,00 m²'lik bas­ket­bol ve 242,00 m²'lik
vo­ley­bol sa­ha­la­rı­nın mev­cut du­rum­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğu­muz­da atıl ve ye­ter­siz kal­dı­ğı
göz­lem­len­miş­tir. Bu ne­den­le bas­ket­bol sa­ha­sı­nın cus­hi­on zemin kap­la­ma ya­pıl­ma­sı, bas­ket­bol po­ta­la­rı­nın
de­ğiş­ti­ril­me­si ve tel örgü ile çev­ril­me­si elzem bu­lun­muş­tur. Bas­ket­bol sa­ha­sı için ge­rek­li tüm tek­nik
şart­na­me­ler aşa­ğı­da yer al­mak­ta­dır. Vo­ley­bol sa­ha­sı­nın ise di­rek­le­ri­nin ve fi­le­si­nin T.S.E. stan­dart­la­rı­na
uygun ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ve mev­cut ze­mi­nin kum ola­rak kal­ma­sı, eksik kum­la­rın da ta­mam­lan­ma­sı
ge­rek­mek­te­dir.
Ay­rı­ca Mec­lis üyesi Can Can­bey yasal ola­rak yeşil alan­lar­da daha iyi hiz­met ve­re­bil­mek için pre­fab­rik
2 adet so­yun­ma ka­bin­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni tek­lif et­miş­tir.
BETON ÜSTÜ AKRİLİK SİSTEM (CO­USI­ON)
TEKNİK ŞART­NA­ME
Eğim­le­ri doğru ve­ril­miş, yü­ze­yi düz­gün as­falt alt­ya­pı iyice te­miz­len­dik­ten sonra Re­sur­fa­cer adı ve­ri­len
ve as­falt­ta­ki gö­ze­nek­le­ri dol­dur­ma­ya ya­ra­yan mal­ze­me ze­mi­ne 1 kat olmak üzere uy­gu­la­nır.
Bu ta­ba­ka­nın ku­ru­ma­sı­nı mü­te­akip, Cus­hi­on adını ver­di­ği­miz ze­mi­ne es­nek­lik veren ta­ba­ka­nın
uy­gu­la­ma­sı mi­ni­mum 3 kat olmak üzere ya­pı­lır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
1-PRI­MER
Ak­ri­lik Pri­mer
Kul­la­nım Mik­ta­rı:0.150 kg/m2
2-RE­SUR­FA­CER
Ak­ri­lik Re­sur­fa­cer
Ürün ta­nı­tı­mı:
Re­sur­fa­cer kon­sant­re %100 ak­ri­lik la­teks bağ­la­yı­cı­lı silis kumu ile ka­rış­tı­rı­la­rak as­falt ze­min­le­re uy­gu­la­nan
tek kom­po­nant­li ak­ri­lik po­li­mer­dir.
Kul­la­nım Mik­ta­rı:0,350kg/m2
3-CUSHİON TA­BA­KA­SI (3kat)
Ürün Ta­nı­mı:Cus­hi­on özel gra­nü­li­met­rik ka­uçuk ve yük­sek per­for­mans­lı la­teks bağ­la­yı­cı içe­ren pig­ment­siz
bir alt yapı mal­ze­me­si­dir.
Kul­la­nım Amacı :Cus­hi­on,Re­sur­fa­cer üze­ri­ne is­te­ğe bağlı ola­rak 3-10 kat ola­rak uy­gu­la­nır. Böy­le­ce özel
gra­nü­li­met­rik ka­uçuk par­ti­kül­le­ri 1-33 mm ka­lın­lı­ğın­da sı­kış­tı­rıl­mış ho­mo­jen bir ka­lın­lık olu­şur. Ze­mi­ne
elas­ti­ki­yet ka­zan­dır.
Kul­la­nım Mik­ta­rı :0,810 kg/m2,(3 kat için)
4-RENK KAT­MA­NI
Silis Kumu Dol­gu­lu Ak­ri­lik Tenis Kortu Bo­ya­sı
Ürün Ta­nı­mı:Silis kumu dol­gu­lu %10 ak­ri­lik la­teks bağ­la­yı­cı­lı, ta­le­bi ha­lin­de özel renk­le­ri de üre­te­bi­len
yük­sek ka­li­te­li bir kap­la­ma­dır.
Kul­la­nım mik­ta­rı:0,850 kg/m2,(2 kat için)
5-ÇİZGİ BO­YA­SI Oyun Alan Çiz­gi­le­ri İçin Ak­ri­lik Mar­ke­le­me Bo­ya­sı
Ürün Ta­nı­mı:Silis kumu dol­gu­lu/dol­gu­suz %100 ak­ri­lik la­teks bağ­la­yı­cı­lı, ta­le­bi ha­lin­de özel renk­ler­de de
üre­ti­le­bi­len yük­sek ka­li­te­li bir çizgi bo­ya­sı­dır.
Kul­la­nım Mik­ta­rı:0,01 kg/m2
BAS­KET­BOL SA­HA­SI TEL ÖRGÜ
Üç metre ara ile 50x50x70 cm de­rin­lik­le­rin­de çu­kur­lar açı­la­rak 75cm uzun­luk­ta 76mm ça­pın­da 3 mm et
ka­lın­lı­ğın­da bo­ru­lar yer­leş­ti­ri­le­rek, ank­raj­lar bı­ra­kı­la­cak ve pabuç be­ton­lar ya­pı­la­cak­tır.
Pabuç be­ton­la­rın için­de­ki bo­ru­la­ra 60mm çaplı 3 mm ka­lın­lık­ta ze­min­den 4 metre yük­sek­lik­te ola­cak
şe­kil­de dikey bo­ru­lar kay­na­tı­la­cak­tır.
Dikey bo­ru­la­ra 48 mm çaplı, 2 mm et ka­lın­lık­ta bo­ru­lar­dan en üst kıs­mı­na, en alt kı­sı­ma ve ze­min­den 2
metre yük­sek­lik­te orta kısma üç sıra yatay kayıt bo­ru­lar kay­na­tı­la­cak­tır.
İske­le­tin tüm köşe kı­sım­la­rı­na yine 48 lik bo­ru­dan pa­yan­da kayıt çap­raz ola­rak kay­na­tı­la­cak­tır.
Be­le­di­ye­nin be­lir­le­ye­ce­ği alan­dan 48 lik bo­ru­dan 1 m 2 m ebat­la­rın­da kapı giriş yeri ya­pı­la­cak­tır.
Ya­pı­lan bu is­ke­le­tin üze­ri­ne 50x50 göz ara­lık­lı, 3,5 mm ka­lın­lık­ta ve 4 metre yük­sek­lik­te pvc kaplı he­le­zon
fens teli bağ­la­na­cak­tır.
Örgü te­li­nin es­ne­me­si­ni ön­le­mek için 3 sıra gergi teli çe­ki­le­rek mon­taj iş­le­mi ya­pı­la­cak­tır.
Kul­la­nı­lan bo­ru­lar T.S.E. stan­dart­la­rın­da ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. 1 1/2' Elekt­ros­ta­tik Pol­yes­ter kap­la­ma­lı ve
Ral 6005 Renk­te ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
FİBER PAN­YA­LI TEK DİREKLİ BAS­KET­BOL PO­TA­SI
Çem­ber yük­sek­li­ği 3.05 cm.
Metal dış boru ta­şı­yı­cı ayak çapı: 114 mm, boru et ka­lın­lı­ğı 4 mm bo­ru­dan imal edi­le­cek­tir.
Po­ta­nın ze­mi­ne bağ­lan­tı­sı 60 cm'lik ank­raj­lı ola­cak­tır.
Panya des­tek pa­yan­da­la­rı 32'lik boru kul­la­nı­la­cak­tır.
Panya ar­ka­sı metal çer­çe­ve­li ola­cak­tır.
Fiber po­li­üre­tan­lı panya kul­la­nı­la­cak­tır.
Panya FIBA stan­dart­la­rı­na uygun 180x105 cm ebat­la­rın­da ola­cak­tır.
Panya beyaz renk­te ola­cak­tır. Üze­rin­de­ki kenar çiz­gi­le­ri ile dik­dört­gen çiz­gi­le­ri siyah renk­te ola­cak­tır.
Panya çer­çe­ve­si 40x30x2 mm kutu pro­fil­den imal ola­cak­tır.
Esnek çem­ber­li ola­cak­tır.
Çem­ber mal­ze­me­si 20 mm ça­pın­da yu­var­lak metal ola­cak­tır.
Çem­be­rin pan­ya­ya en yakın nok­ta­sı 15 cm ola­cak­tır.
Çem­ber tu­run­cu renk­te elekt­ros­ta­tik fırın bo­ya­lı ola­cak­tır.
Çem­be­rin iç çapı 45 cm ola­cak­tır.
Çem­ber­de floş beyaz renk­te ağ kul­la­nı­la­cak­tır.
Tüm metal ak­sam­lar beyaz renk­te elekt­ro sta­tik toz fırın boya kul­la­nı­la­cak­tır. Çem­ber için ay­rı­ca renk
be­lir­til­miş­tir.
Po­ta­da üre­ti­ci fir­ma­ya ait her­han­gi bir rek­lam bu­lun­ma­ya­cak­tır.
Yasal ola­rak yeşil alan­lar­da daha iyi hiz­met ve­re­bil­mek için pre­fab­rik 2 adet so­yun­ma ka­bin­le­ri­nin
ya­pıl­ma­sı­na, bahsi geçen şart­la­rın kar­şı­lan­ma­sı du­ru­mun­da, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye ka­nu­nun 75. Mad­de­si­nin d
bendi ge­re­ğin­ce bahse konu top­lam 746,00 m²'lik ala­nın Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'na devir
tes­lim ta­ri­hin­den iti­ba­ren 3 (üç) yıl­lı­ğı­na dev­re­dil­me­si­ne oy bir­li­ğiy­le karar ve­ril­di.
Gün­de­min 5. Mad­de­si olan Hı­zır­şah Ma­hal­le­si orman ağaç­lan­dır­ma alanı tah­si­si ko­nu­su­nun
gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
6360 Sa­yı­lı Kanun kap­sa­mın­da ma­hal­le­ye dö­nü­şen Hı­zır­şah Köyü Muh­tar­lı­ğı ile Orman ve Su İşleri
Ba­kan­lı­ğı Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü, Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği ara­sın­da im­za­la­nan Hı­zır­şah
Ma­hal­le­si 334-352 nolu böl­me­ler­de­ki top­lam 144.159,50 m2 lik ala­nın özel ağaç­lan­dır­ma sa­ha­sı ile ala­ka­lı
tan­zim edi­len ta­ah­hüt se­ne­di; il­gi­li yasa kap­sa­mın­da be­le­di­ye­mi­ze dev­re­dil­miş­tir.
Be­le­di­ye­mi­ze dev­ro­lan ağaç­lan­dır­ma izin hak­kı­nı, Yasin KOLAŞİN (TC:55591283660) 27.09.2019
ta­rih­li di­lek­çe­siy­le dev­ral­mak is­te­mek­te­dir. Konun de­ğer­len­di­ril­me­si için Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu, İmar
Ko­mis­yo­nu, Çevre, Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu ve Kül­tür ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le
edil­me­si­ne, ko­mis­yon ka­rar­la­rın­dan sonra Kasım Mec­li­sin­de gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 6. Mad­de­si olan öde­nek ak­tar­ma ko­nu­su­nu gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan ta­ra­fın­dan be­le­di­ye­miz büt­çe­si­nin ye­ter­siz bö­lü­mü olan ;
46 48 07 33 01 39 00 5 03 05 Hiz­met Alım­la­rı bö­lü­mü­ne;
46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 05 Gay­ri­men­kul Ser­ma­ye Üre­tim Gi­der­le­ri bö­lü­mün­den yu­ka­rı­da büt­çe­nin ye­ter­siz
bö­lü­mü­ne ?1.?000.?000.?00 ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı­na oy bir­li­ğiy­le karar ve­ril­di.
Gün­de­min 7. Mad­de­si olan Tun­ce­li Per­tek Be­le­di­ye­si­nin kar­deş şehir olma ta­le­bi ko­nu­su­nu
gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Per­tek Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nın 04.09.2019 tarih ve 67 sa­yı­lı mec­lis ka­ra­rı ile be­le­di­ye­miz ara­sın­da
kar­deş şehir ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da karar alın­mış olup, kar­deş şehir olma ta­lep­le­ri ile il­gi­li
ko­nu­nun Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu, İmar Ko­mis­yo­nu, Çevre, Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu ve Kül­tür
ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ka­rar­la­rın­dan sonra Kasım Mec­li­sin­de gö­rü­şül­me­si­ne
oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 05.11.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar
ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu ol­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 441 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer