01-11-2019 11:12 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ BAZI BA­ŞA­RI­LI ÖĞ­RENCİLERİN BUR­SU­NU KESTİ! DEMİŞTİK. SOSYAL MEDYA’DA VE BAZI YAYIN ORGANLARINDA DATÇA BELEDİYESİ' NİN AÇIKLAMASINI OKUDUK.

Sebiha ARSLAN : ''NE DEMİŞLER'' SİZ OKURLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ

DATÇA BELEDİYESİ BAZI BA­ŞA­RI­LI ÖĞ­RENCİLERİN BUR­SU­NU KESTİ! DEMİŞTİK. SOSYAL MEDYA’DA VE BAZI YAYIN ORGANLARINDA DATÇA BELEDİYESİ' NİN AÇIKLAMASINI OKUDUK.

Datça Belediyesinin  Sosyal Medya ve bazı yayın organlarındaki  açıklaması'' Son gün­ler­de yerel ba­sın­da ve bazı sos­yal medya he­sap­la­rın­da be­le­di­ye­mi­zin öğ­ren­ci­le­re burs ver­di­ği, bu burs­la­rın ve­ril­me­sin­de ka­yır­ma­cı­lık ya­pıl­dı­ğı, bazı öğ­ren­ci­le­rin burs­la­rı­nın si­ya­si mü­la­ha­za­lar ile ke­sil­di­ği yö­nün­de asıl­sız, ger­çek­le bağ­daş­ma­yan ha­ber­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir.
Ka­mu­oyu­nun ve de­ğer­li Dat­ça­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bilgi edin­me hak­kı­na duy­du­ğu­muz saygı ne­de­niy­le bu ko­nu­da ger­çek­le­rin pay­la­şıl­ma­sın­da fayda gö­rül­müş­tür.
Ka­mu­oyun­da her ne kadar be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­le­re burs ve­ril­di­ği şek­lin­de yay­gın bir bilgi var ise de; esa­sen be­le­di­ye­miz büt­çe­sin­den her­han­gi bir burs ve­ril­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir. Yap­tı­ğı­mız iş sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­mız ge­re­ği maddi du­ru­mu uygun ve gö­nül­lü hem­şe­ri­le­ri­miz ile ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eş­gü­dü­mü­nün sağ­lan­ma­sın­dan iba­ret­tir.Burs ve­ren­ler doğ­ru­dan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin he­sa­bı­na ha­va­le yo­luy­la yar­dım gön­der­mek­te olup, öğ­ren­ci­le­rin be­lir­len­me­sin­de maddi ye­ter­siz­lik dı­şın­da hiç­bir süb­jek­tif öl­çü­te yer ve­ril­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir.
Son ola­rak 2018 yılı dö­ne­mi iti­ba­riy­le be­le­di­ye­mi­zin ça­ba­la­rı so­nu­cu 152 öğ­ren­ci­miz ile yar­dım­se­ver­ler bu­luş­tu­rul­muş ve eği­tim-öğ­re­tim se­zo­nu içe­ri­sin­de yar­dım­lar öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ulaş­tı­rıl­mış­tır.Ancak 2019 yılı iti­ba­riy­le ül­ke­mi­zin eko­no­mik kriz sü­re­cin­de yar­dım­se­ver­le­ri­mi­zin sa­yı­sın­da azal­ma or­ta­ya çık­tı­ğın­dan bazı öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ula­şı­mı sağ­la­na­ma­mış­tır. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin sa­yı­sın­da­ki bu azal­ma ta­ma­men eko­no­mik ko­şul­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta olup be­le­di­ye­miz­ce hiç­bir bi­çim­de ay­rım­cı­lık söz ko­nu­su de­ğil­dir.Burs ve­ri­len öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın azal­mış ol­ma­sı bizi de çok üzmüş ve yap­tı­ğı­mız ek ça­lış­ma so­nu­cu yurt­dı­şın­dan bir yar­dım­se­ver ile temas ku­ru­la­rak 20 öğ­ren­ci­ye daha yar­dım­se­ver­le­rin ulaş­ma­sı sağ­lan­mış­tır.
Böy­le­ce 2019 yılı iti­ba­riy­le top­lam ola­rak 132 öğ­ren­ci­miz ile yar­dım­se­ver hem­şe­ri­le­ri­miz bu­luş­tu­rul­muş olup hiç­bir öğ­ren­ci­miz ile il­gi­li ola­rak eko­no­mik du­ru­mu dı­şın­da iddia edil­di­ği gibi si­ya­si, fel­se­fi, etnik ya da dini bir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­ma­mış­tır.
Ka­mu­oyu­na ve sev­gi­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze saygı ile du­yu­ru­lur.

‘'NE DEMİŞTİK''

*Burs­ta ölçüt nedir? *Kime,neye göre ve­ri­li­yor? *Be­le­di­ye tüm burs­la­rı kendi kay­na­ğın­dan mı ve­ri­yor? Bize gelen bil­gi­le­re göre, bu ­gü­ne değin be­le­di­ye ta­ra­fın­dan burs ve­ri­len öğ­ren­ci­le­rin bursu ke­sil­miş.

Bil­di­ği­miz ka­da­rıy­la,gerek Be­le­di­ye­ler,gerek özel iş­let­me­ler veya üni­ver­si­te­ler burs ve­rir­ken, bazı öl­çüt­ler or­ta­ya ko­yar­lar. Ör­ne­ğin,öğ­ren­ci­nin o za­ma­na kadar olan ba­şa­rı­sı­na bakar. En son sı­nav­lar­da al­dı­ğı puana bakar.
Öyle ya,sı­nıf­la­rı­nı tek­le­ye tek­le­ye gel­miş bir öğ­ren­ci­ye neden burs ve­ril­sin ki? Da­ha­sı,bir öğ­ren­ci­nin bir yıl sı­nıf­ta kal­ma­sı,ba­şa­rı­lı bir öğ­ren­ci­ye ve­ri­lecek bur­sun önünü kes­mez mi? Bu bir israf olmaz mı?
Du­yum­la­rı­mı­za göre,bazı iş­let­me­ler bursu be­le­di­ye­ye,be­le­di­ye­de is­te­di­ği­ne ve­ri­yor­muş. Bu bize göre hak­sız­lık. İşte bursu ke­si­len öğ­ren­ci­ler…
Bazı öğ­ren­ci­le­re burs ve­ri­lir­ken,o öğ­ren­ci­nin tüm eği­tim bo­yun­ca burs al­ma­sı sağ­la­nır.Bu­ra­da öğ­ren­ci­nin eko­no­mik du­ru­mu dü­zel­miş­se tabii ki bu burs ke­si­le­bi­lir. Kaldı ki, özel üni­ver­si­te­ler veya iş­let­me­ler buna da bak­maz­lar. Onlar için önem­li olan öğ­ren­ci­nin ba­şa­rı­sı­dır.
Bir başka vic­da­ni bo­yu­tu da var­dır ola­yın; ve­ri­len 200(iki­yüz) TL belki senin benim için önem­li de­ğil­dir. Bir üni­ver­si­te­de oku­yan öğ­ren­ci için ne kadar önem­li­dir. O gen­cin,ço­cu­ğun bir aylık sabah kah­val­tı­sı­dır belki de…Bir­den bu 200 TL nın elin­den alın­ma­sı,sabah kah­val­tı­sı­nı ya­pa­ma­ma­sı demek değil midir?

Biz,Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bursu ke­si­len öğ­ren­ci veya öğ­ren­ci­le­ri bi­li­yo­ruz. Ge­re­kir­se önü­müz­de­ki gün­ler­de bu ço­cuk­la­rın ba­şa­rı bel­ge­le­ri­ni ga­ze­te­miz­de ya­yın­la­ya­ca­ğız.

Bursu ke­si­len öğ­ren­ci­le­rin –özel­lik­le ba­şa­rı­lı olan­la­rın-du­rum­la­rı­nın tek­rar göz­den ge­çi­ril­me­si­ni ge­rek­mek­te­dir.

‘'NE DİYORUZ''

 *So­kak­ta­ki sı­ra­dan va­tan­da­şa sor­sa­nız,Be­le­di­ye fakir öğ­ren­ci­le­re burs ve­ri­yor” der…
 *Oysa Be­le­di­ye bu­gü­ne kadar hiç­bir öğ­ren­ci­ye burs ver­me­miş!

25 Ekim 2019 ta­rih­li ga­ze­te­miz­de “DATÇA BELEDİYESİ BAZI BA­ŞA­RI­LI ÖĞ­RENCİLERİN BUR­SU­NU KESTİ” baş­lı­ğıy­la bir ha­be­ri­miz ya­yın­lan­mış­tı.
Ha­be­ri­miz­de ob­jek­tif­li­ğin dı­şı­na çı­kıl­ma­mış­tır.
Ve­li­ler­den al­dı­ğı­mız bil­gi­ler­le ha­be­ri­mi­zi yap­tık. Kaldı ki,ne bir si­ya­si çağ­rı­şım ya­pa­cak söz,cümle,ne bir tor­pil iması yap­ma­dık. Burs­la­rı ve­ri­li­yor­sa daha il­ke­li dav­ra­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de dur­duk.
Bir ta­ra­fı yer­mek,bir ta­ra­fı ka­yır­mak gibi bir ni­ye­ti­miz yok­tur,ol­ma­mış­tır,ol­ma­ya­cak­tır.
Hal­kı­mız,burs­la­rın da ba­şa­rı kıs­tas­la­rı­na göre ve­ril­di­ği­ni sa­nı­yor­du. Öyle de­ğil­miş.
Bu bizim ku­su­ru­muz de­ğil­dir. Datça Be­le­di­ye­si ne bizi,ne ka­mu­oyu­nu bu ko­nu­da ay­dın­lat­ma­mış­tır.
Sos­yal med­ya­da ve bazı yayın or­gan­la­rın­da Datça Be­le­di­ye­si­nin açık­la­ma­sı­nı oku­duk.
Orada Datça Be­le­di­ye­si­nin burs ver­me­di­ği­ni, bazı iş in­san­la­rın­dan eko­no­mik du­ru­mu zayıf öğ­ren­ci­le­re ve­ri­lecek burs için ara­cı­lık et­tik­le­ri­ni; yani bir nevi ko­or­di­na­tör­lük gö­re­vi yap­tık­la­rı­nı an­lat­mak­ta­dır­lar.
Bunu yap­ma­sı bile çok güzel bir ha­re­ket­tir. Ancak,kusur bizim de­ğil­dir,be­le­di­ye­nin ile­ti­şim ka­nal­la­rın­da bir sorun var de­mek­tir.
Bu­gü­ne kadar be­le­di­ye­den gelen hiç­bir ha­be­ri,bil­gi­yi çar­pıt­ma­dan,ora­sı­na bu­ra­sı­na do­kun­ma­dan ver­dik. Ver­me­ye de devam ede­ce­ğiz.
Açık­la­ma­yı be­le­di­ye­den hangi bi­ri­min veya ma­ka­mın yap­tı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Hem açık­la­ma­yı,hem de yet­ki­li adını ga­ze­te­miz­de ya­yın­la­ma­ya ha­zı­rız.


Bu haber 514 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer