09-08-2018 19:12 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar başkanlığında salı günü (07.08.2018) saat 9.30 da olağan Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ


Belediye binası,meclis toplantı salonunda salı günü 9.30 da toplanan meclis üyelerinin gündeminin 1. maddesine geçilmeden önce imar ba­rı­şı dü­zen­le­me­si­ne de­ği­ne­n Uçar  "Datça'da aftan sonra çığ gibi bü­yü­yen kaçak yapı so­ru­nu ve oluşumundan doğan sıkıntılardan bahsetti .(Başkan Uçar' ın imar ba­rı­şı dü­zen­le­me­si­ne ilişkin açıklamasını önümüzdeki sayımızda  okurlarımızla paylaşacağız)
Datça Belediye meclisince görüşülüp alınan kararlar şu şekilde''Gün­de­min 1.?mad­de­si olan Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si Fiyat Lis­te­si ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­,İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si, Liman mev­ki­in­de, Be­le­di­ye­miz so­rum­lu­lu­ğun­da­ki Yat Ya­naş­ma Ye­rin­de, Çev. Kor. Ve Kont. Md. Bi­ri­mi­miz­ce ya­pıl­mış olan ça­lış­ma so­nu­cu, Atık Kabul Te­si­si ku­rul­du­ğu ve Yat Ya­naş­ma Ye­rin­den fay­da­la­nan ge­mi­ler­den kay­nak­la­nan atık­la­rın ka­bu­lü­ne baş­lan­dı­ğı Çev. Kor ve Kont. Md. nün 02.07.2018 ta­rih­li mü­zek­ke­re­sin­de be­lir­til­miş­tir. 26.12.2004 ta­rih­li ve 25682 sa­yı­lı R.G. de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği­nin 26. mad­de­si uya­rın­ca be­lir­le­nen ücret ta­ri­fe­si ve ta­ri­fe­nin uy­gu­la­ma esas­la­rı 05.06.2009 ta­rih­li ve 27249 sa­yı­lı R.?G.?de ya­yım­la­nan 2009/3 sa­yı­lı Teb­li­ğe göre ha­zır­la­nan Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si Fiyat Ta­ri­fe­si, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 03.07.2018 ta­rih­li otu­ru­mun­da Mec­lis gö­rü­şü­ne su­nul­muş ve Atık Kabul Te­si­si­ne atık ka­bu­lü ile il­gi­li, Çev. Kor. ve Kont. Md. Bi­ri­min­ce ha­zır­la­nan 2018 yılı Gelir Ta­ri­fe­si­nin Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra Mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne karar ve­ril­miş­ti.
Buna göre, 23.07.2018 günü, Ko­mis­yon Baş­ka­nı Gök­han Sağır baş­kan­lı­ğın­da, Üye Hay­ri­ye Bal­kan ve Üye Bü­lent San­cak­tar ka­tı­lı­mıy­la, saat 14:00 iti­ba­riy­le, Be­le­di­ye Top­lan­tı Sa­lo­nun­da top­la­nıl­mış­tır.Ya­pı­lan ça­lış­ma ve he­sap­la­ma­lar so­nu­cu, Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si için ha­zır­la­nan Atık Yö­ne­tim Pla­nın­da, tekne gi­ri­şi­nin en yoğun ol­du­ğu Ağus­tos ayın­da gün­lük or­ta­la­ma 11 yat gi­ri­şi ola­ca­ğı ve gün­lük 645 kg. tek­ne­ler­den kay­nak­la­nan çöp bi­ri­ke­ce­ği he­sap­lan­mış­tır. Buna göre Atık Yö­ne­tim Pla­nın­da, çöp­le­rin gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan alı­na­ca­ğı be­lir­til­me­di­ğin­den, 2018 yılı Fiyat Ta­ri­fe­sin­de, Yat Ya­naş­ma Ye­rin­den fay­da­la­nan tek­ne­ler­den kay­nak­la­nan çöp (MAR­POL EK-5) be­de­li alın­ma­ma­sı uygun gö­rül­müş, 2018 Yılı Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si Fiyat Lis­te­si aşa­ğı­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de ha­zır­lan­mış olup, plan ve bütçe ko­mis­yo­nun­ca uygun gö­rül­müş­tür. Ko­mis­yo­nun ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Ge­li­rin Türü
Ge­li­rin Da­ya­na­ğı
Ge­li­rin Adı Bi­ri­mi (sefer, m3)
KDV Oranı(%18)
2018 Yılı Gelir Tek­li­fi
Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den PİSSU (Atık su) Alımı (Se­aling Tek­ne­le­ri, Motor Yat­lar,Gu­let­ler)
Sefer 18% 50,00 ?/Sefer
Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ
Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den PİSSU(Atık su) Alımı(Gü­nü­bir­lik Tur Tek­ne­le­ri) Sefer 18% 45,00 ?/Sefer Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den Sin­ti­ni ve Atık yağ Alımı ( Gü­nü­bir­lik Tur Tek­ne­le­ri) Sefer 18% 90,00?/ Sefer
Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar Hak­kın­da Teb­liğ Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den Sin­ti­ne ve Atık Yağ Alımı(Se­aling Tek­ne­le­ri, Motor Yat­lar,Gu­let­ler)
Sefer 18% 100,00?/ Sefer
Ücret 2013/12 Gemi Atık Takip Sis­tem­le­ri
Uy­gu­la­ma Ge­nel­ge­si Mavi Kart Üc­re­ti Adet 18% 10,00 ?
Ücret 2014/12 Gemi Atık Takip Sis­tem­le­ri
Uy­gu­la­ma Ge­nel­ge­si Kayıp Mavi Kart Üc­re­ti Adet 18% 50,00 ?
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan Sokak Hay­van­la­rı Ba­kı­me­vi için Orman Alanı İzin Ta­le­bi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.İlçe­miz ge­ne­lin­de, Be­le­di­ye­miz­ce uy­gu­lan­mak­ta olan sokak hay­van­la­rı­nın ba­kı­mı ve is­la­hı ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, İlçe­miz­de, Ve­te­ri­ner Hekim ve Kli­nik ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren iş­let­me­ler­den biri ile ça­lı­şıl­mak­ta ve Datça Hay­van Se­ven­ler Der­ne­ği­ne ait olup, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı, Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Datça Hay­van Se­ven­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ortak kul­la­nı­lan sokak hay­van­la­rı ba­rı­na­ğın­da te­da­vi, bakım ve re­ha­bi­li­tas­yon iş­lem­le­ri sür­dü­rül­mek­te­dir. Ancak, sokak hay­van­la­rı sa­yı­sı­nın gerek dı­şa­rı­dan ge­ti­ri­lip bı­ra­kıl­ma ile, ge­rek­se va­tan­daş­la­rın kı­sır­laş­tır­ma ve sa­hip­len­me ko­nu­la­rın­da des­tek ver­me­me­si ne­de­niy­le, re­ha­bi­li­tas­yon amaç­lı kul­la­nı­lan ve 50 köpek ka­pa­si­te­li olan bu ba­rı­nak ih­ti­ya­ca cevap ver­me­me­ye baş­la­mış­tır. Bu ne­den­le, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­nın da des­te­ğiy­le, mev­cut ba­rı­na­ğın kar­şı­sın­da yer alan, Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü, Datça Orman İşlet­me Şef­li­ği sı­nır­la­rı da­hi­lin­de 4.996,15 m2. lik orman ala­nın­da, ilave Hay­van Ba­rı­na­ğı ya­pıl­mak üzere ha­zır­la­nan 4 takım izin talep dos­ya­sı Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne 10.07.2018 tarih ve 43430667-2366 sa­yı­lı ya­zı­mız­la su­nul­muş­tur.
Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün ekte gö­rü­len 19.07.2018 tarih ve E.1538697-667-1874 sa­yı­lı ya­zı­sın­da, Orman Ka­nu­nu­nun 17/3 ncü mad­de­si ge­re­ği, ba­rı­na­cak yeri ol­ma­yan veya her­han­gi bir sahip ya da ko­ru­yu­cu­nun kont­rol ve de­ne­ti­mi al­tın­da bu­lun­ma­yan sa­hip­siz hay­van­la­rın kı­sır­laş­tı­rı­lıp aşı­la­na­rak bu­lun­duk­la­rı or­ta­ma geri bı­ra­kı­lın­ca­ya ya da sa­hip­len­di­ri­lin­ce­ye kadar ge­çi­ci ola­rak ka­la­ca­ğı Sokak Hay­van­la­rı Ba­kı­me­vi ola­rak izin ta­le­bin­de bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği ve talep dos­ya­sı­na ek­len­me­si ge­re­ken bel­ge­ler be­lir­til­miş­tir.Buna göre, ta­le­bi­mi­zin, yu­ka­rı­da be­lir­ti­len amaç­la ya­pı­la­cak Sokak Hay­van­la­rı Ba­kı­me­vi için ol­du­ğu­nu be­lir­ten ve her­han­gi kar amacı ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Mec­lis Ka­ra­rı­nın alın­ma­sı ge­rek­ti­ği mü­zek­ke­re­den an­la­şıl­mış­tır.Ko­nu­nun mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si ne­ti­ce­sin­de , Orman Ka­nu­nu­nun 17/3 ncü mad­de­si ge­re­ği, ba­rı­na­cak yeri ol­ma­yan veya her­han­gi bir sahip ya da ko­ru­yu­cu­nun kont­rol ve de­ne­ti­mi al­tın­da bu­lun­ma­yan sa­hip­siz hay­van­la­rın kı­sır­laş­tı­rı­lıp aşı­la­na­rak bu­lun­duk­la­rı or­ta­ma geri bı­ra­kı­lın­ca­ya ya da sa­hip­len­di­ri­lin­ce­ye kadar ge­çi­ci ola­rak kal­ma­sı­nın sağ­la­na­ca­ğı, her­han­gi bir gelir ve kar amacı gü­dül­me­yen sokak hay­van­la­rı ba­kı­me­vi ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği karar ve­ril­di. Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Plat­form­lu araç ki­ra­lan­ma­sı ile il­gi­li Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
03/07/2018 ta­ri­hin­de Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Be­le­di­ye Mec­li­si­ne su­nu­lan ve Mec­lis ta­ra­fın­dan plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len, be­le­di­ye­mi­ze ait plat­form­lu ara­cın va­tan­daş ta­lep­le­ri­nin de kar­şı­la­na­bil­me­si için ki­ra­la­ma üc­re­ti­nin be­lir­len­me­siy­le il­gi­li ko­mis­yo­nun yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ara­cın rö­lan­ti­de ça­lış­ma­sı, kat ede­ce­ği me­sa­fe ve per­so­nel gi­der­le­ri saat ba­zın­da he­sap­lan­dı­ğın­da, Ka­de­me­den;
0 – 10 km arası 190,00 TL.
11 – 20 km arası 240,00 TL.
21 – 30 km arası 290,00 TL.
31 – 40 km arası 350,00 TL.
Ola­rak plan ve bütçe ko­mis­yo­nun­ca uygun bu­lun­muş olup, ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Kö­yi­çi Mev­kii 1335 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.İlçe­miz Eme­cik Ma­hal­le­si Kö­yi­çi mev­kii 1335 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 89,00 m2 ta­şın­ma­zın sa­tı­şı için 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18.?maddesi­nin € bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di. Gün­de­min 5.?mad­de­si olan İlçe­miz Kazım Yıl­maz Bul­va­rın­da, Re­şa­di­ye Kav­şa­ğı ile İskele Me­zar­lı­ğı ara­sın­da kalan ala­nın, “Ti­ca­ret Alanı” ve “Ti­ca­ret+Konut Alanı” ola­rak plan­lan­ma­sı­na iliş­kin 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı tek­li­fi ile il­gi­li İmar ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di. Kazım Yıl­maz Bul­va­rı bo­yun­ca, Re­şa­di­ye Kav­şa­ğı ile İskele Me­zar­lı­ğı ara­sın­da kalan Meri 19.07.2005 onan­lı İskele Ma­hal­le­si 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile meri 15.11.2005 ve 19.07.2005 onan­lı 1/1000 öl­çek­li İskele Ma­hal­le­si Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da Taks:0,15 Taks:0,30 Hmax:6,50 metre ya­pı­lan­ma şart­la­rın­da Konut Ala­nın­da kalan böl­ge­nin “Ti­ca­ret Alanı” ola­rak plan­lan­ma­sı­na iliş­kin İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü plan tek­li­fi mec­li­si­miz­ce ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş olup ko­mis­yo­nu­muz­ca bahse konu plan re­viz­yo­nu­na iliş­kin 10.04.2018, 17.04.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 27.05.2018, 28.05.2018, 05.06.2018, 16.06.2018, 27.07.2018 ta­rih­le­rin­de, iki adeti Halk Ka­tı­lım Top­lan­tı­sı olmak üzere top­lam 9 adet top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bahse konu imar plan­la­rı, plan­lı alan­lar tip imar yö­net­me­li­ği, me­kân­sal plan­lar yapım yö­net­me­li­ği ve oto­park yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­miş­tir.Söz ko­nu­su böl­ge­nin Taks:0,30 Kaks: 0,60 Yen­çok:7,50 metre ya­pı­lan­ma şart­la­rın­da Ti­ca­ret Alanı ola­rak plan­lan­ma­sı hu­su­su, yo­ğun­luk, kent do­ku­su (kitle, ga­ba­ri, diğer es­te­tik hu­sus­lar), mev­cut Datça nü­fu­su­nun ih­ti­yaç­la­rı ve kent­sel ya­şa­mın ge­rek­le­ri, plan çizim tek­ni­ği, çekme me­sa­fe­le­ri göz önüne alı­na­rak her yön­den de­ğer­len­di­ril­miş ve Konut Ala­nı­nın Ti­ca­ret Ala­nı­na dö­nüş­tü­rül­me­si ile nüfus azal­tı­cı et­ki­si de göz önüne alı­na­rak Konut Ala­nı­nın Ti­ca­ret Ala­nı­na alın­ma­sı uygun gö­rül­müş­tür. 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı ile Plan Ra­por­la­rı İmar Ko­mis­yo­nun­ca uygun mü­ta­laa edil­miş olup, ko­mis­yo­nun ra­po­ru Mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edi­le­rek;1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ile 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı ile Plan Ra­por­la­rı­nın Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 04.09.2018 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 455 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer