13-05-2019 19:26 GÜNDEM

DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ'' ACI BADEM MA­CU­NU DİYE BİR ÜRÜN YOK!''

Rıza EZER: Datça Be­le­di­ye­si, Datça'nın ve be­le­di­ye­nin adı kul­la­nı­la­rak, ak­ci­ğer ra­hat­sız­lık­la­rı­nı te­da­vi et­ti­ği id­di­asıy­la sos­yal medya or­ta­mın­da sa­tı­şa su­nu­lan acı badem ma­cu­nu ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı uyar­dı.

DATÇA BE­LE­Dİ­YE­Sİ'' ACI BADEM MA­CU­NU DİYE BİR ÜRÜN YOK!''

 

Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bir süre önce 'Si­ga­ra­la­rın za­rar­lı et­ki­le­rin­den kur­tu­lun', 'Bu yön­tem ak­ci­ğer­le­ri te­miz­li­yor' slo­ga­nıy­la, sos­yal med­ya­dan 'Datça Acı Badem Ma­cu­nu' sa­tı­şı yapan ki­şi­le­re yö­ne­lik hu­ku­ki mü­ca­de­le baş­la­tıl­mış­tı.Var ol­ma­yan ima­lat­ha­ne­de üre­ti­mi ya­pıl­dı­ğı ya­la­nıy­la in­ter­net­te bir site üze­rin­den do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tı­ğı ileri sü­rü­len şüp­he­li­ler, bu kez Datça' da boş bir arsa ad­re­si gös­ter­di.'Sa­de­ce Datça Be­le­di­ye­si sa­tı­yor, kul­la­nan si­ga­ra­yı bı­ra­kı­yor' slo­ga­nı ve Yavuz Bin­göl ile Arif Susam gibi ünlü sa­nat­çı­la­rın bu yön­tem­le ak­ci­ğer­le­ri­ni te­miz­le­dik­le­ri ileri sü­rü­le­rek, satış ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pit edil­me­si üze­ri­ne Datça Be­le­di­ye­si,tek­rar ha­re­ke­te geçti. Be­le­di­ye, web say­fa­sı üze­rin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu gibi 'uy­dur­ma' ürün­le­re al­da­nıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uyar­dı.Açık­la­ma­da şu ifa­de­ler yer aldı ''De­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mız il­çe­mi­zin ge­le­nek­sel “acı badem ma­cu­nu” isim­li bir ürünü yok­tur. Ak­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı olan, KAN­SER has­ta­sı olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın duy­gu­la­rı­nı sö­mü­ren rek­lam­lar ile satış yapan bu şar­la­tan­la­rı kı­nı­yo­ruz.

Sos­yal medya ve ulu­sal ba­sı­na yap­tı­ğı­mız açık­la­ma­la­ra rağ­men bu UY­DUR­MA ürün hak­kın­da bilgi almak ve satın almak için be­le­di­ye­mi­ze te­le­fon­lar yağ­mak­ta­dır.
İlk baş­lar­da İstan­bul mer­kez­li bir firma ta­ra­fın­dan üre­ti­len, hak­kın­da “on­lar­ca yıl­dır gizli bir for­mül ile il­çe­miz­de bir aile ta­ra­fın­dan üre­til­di­ği, mu­ci­ze­vi et­ki­le­ri ol­du­ğu” hi­ka­ye­si ile pi­ya­sa­ya sü­rü­len, in­ter­net üze­rin­den sa­tıl­ma­ya baş­la­nan UY­DUR­MA “Datça Acı­ba­dem Ma­cu­nu” sos­yal med­ya­nın gücü ile önü alı­na­maz bir üne ulaş­tı.
Ta­le­bin çok fazla ol­ma­sı se­be­biy­le yerli üre­ti­ci­le­ri­mi­zin de bu rüz­ga­ra ka­pı­la­rak aynı isim­le ya da acı­ pa­yam ma­cu­nu, payam ma­cu­nu vs. isim­ler ile ben­zer­le­ri­ni üret­me­ye baş­la­mış ol­du­ğu­nu üzü­le­rek iz­le­mek­te­yiz. Yerli üre­ti­ci­le­ri­mi­zin de bu ya­la­na daha fazla ortak ol­ma­ma­la­rı­nı, Datça ba­dem­le­ri­nin marka de­ğe­ri­nin yıp­ra­tıl­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­me­le­ri­ni bek­le­mek­te­yiz.
Bu ve ben­ze­ri isim­li ürün­le­rin özel­lik­le Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram'da spon­sor­lu pay­la­şım­lar ya­pıl­dı­ğı, pay­la­şım­lar­da Datça Be­le­di­ye­si'nin isim ve lo­go­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı, “Datça Be­le­di­ye­si onay­lı” ifa­de­le­ri ile sa­tı­şı­nın ya­pıl­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir. Ben­zer sa­tış­la­rın po­pü­ler isim­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı TV rek­lam­la­rı ile sa­tıl­dı­ğı ha­ber­le­ri­ni de dik­kat­le takip et­mek­te­yiz.
Mesir ma­cu­nu, kuv­vet ma­cu­nu, pa­di­şah ma­cu­nu gibi kül­tü­rel var­lık­la­rı­mız, damak ta­dı­mı­za hitap eden ge­le­nek­sel ürün­le­ri­miz el­bet­te bu­lun­mak­ta­dır. Fakat dik­kat edil­me­si ge­re­ken husus bu ürün­le­rin has­ta­lık­la­rı mu­ci­ze­vi şe­kil­de iyi­leş­ti­re­ce­ği ya­lan­la­rı­na iti­bar edil­me­me­si­dir. Çünkü bit­ki­sel bir ürün hiç­bir tıbbi te­da­vi­nin tek ba­şı­na bir al­ter­na­ti­fi OLA­MAZ.

Daha önce de açık­la­dı­ğı­mız gibi il­çe­mi­zin acı­ba­de­mi ve acı­ba­dem ma­cu­nu ge­le­nek­sel ve meş­hur de­ğil­dir. Ne Datça Be­le­di­ye­si'nin ve ne başka bir be­le­di­ye­nin ül­ke­miz­de üre­ti­len bir ürüne onay verme yet­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır. Acı­ba­dem ile il­gi­li ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı aka­de­mik ça­lış­ma­la­rın ta­ma­mı ta­ran­mış ve ak­ci­ğer ra­hat­sız­lık­la­rı üze­ri­ne is­pat­lan­mış olum­lu bir et­ki­si bu­lu­na­ma­mış­tır.
Ak­si­ne yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da zer­da­li çe­kir­de­ği, ka­yı­sı çe­kir­de­ği ve acı ba­de­min yük­sek mik­tar­da tü­ke­ti­mi­nin ÖLÜM­LE SO­NUÇ­LA­NABİLECEĞİ ger­çe­ği­ne ula­şıl­mış­tır.
Sağ­lık ba­kan­lı­ğı, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ve Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu'na yap­tı­ğı­mız baş­vu­ru­lar ve aç­tı­ğı­mız da­va­lar ile yasal mü­ca­de­le­miz sür­mek­te­dir. Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur'' paylaşımı yapıldı.


Bu haber 633 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer