08-01-2019 13:20 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ 2019 'UN İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BU GÜN GERÇEKLEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Ocak ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

DATÇA BELEDİYESİ 2019 'UN İLK  OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BU GÜN GERÇEKLEŞTİRDİ


Belediye Binası Meclis toplantı salonunda bu gün ( 08.01.2019 )  saat 9.30 da toplanan meclis üyelerinin görüşüp aldığı  kararlar  şu şekilde
‘’Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 08.01.2019 Salı günü Saat 09:30'da 1.?birleşi­mi­nin 1.?oturumuna baş­la­mak üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı.
Ara­lık ayın­da­ki mec­lis top­lan­tı­sı bir­le­şi­min­de maddi hata ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı­ğın­dan karar alın­ma­sı­na gerek kal­ma­mış­tır.
Gün­de­min 1.?maddesi olan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun “Norm kadro ve per­so­nel is­tih­da­mı baş­lık­lı 49.?maddesin­de­ki” kad­ro­sun­da Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı bu­lu­nan be­le­di­ye­ler­de Norm kad­ro­ya ba­kıl­mak­sı­zın mec­lis üye­le­ri ara­sın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan Baş­kan Yar­dım­cı­sı gö­rev­len­di­ri­lir ve gö­rev­len­di­ri­len Baş­kan yar­dım­cı­sı­nın maaşı Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na ve­ri­len öde­ne­ğin 2/3'ünü aş­ma­mak üzere be­le­di­ye mec­li­si ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek aylık öde­nek ve­ri­lir de­nil­mek­te­dir.
Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ma­aşı­nın de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­dan brüt Be­le­di­ye Baş­ka­nı ma­aşı­nın 2/3'ü ol­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?maddesi olan Huzur Hakkı üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 32.?maddesin­de, “Mec­lis Baş­kan ve Üye­le­ri­ne, mec­lis ve ko­mis­yon top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­dık­la­rı her gün için, 39.?uncu madde uya­rın­ca be­le­di­ye baş­ka­nı­na öden­mek­te olan aylık brüt öde­ne­ğin gün­lük tu­ta­rı­nın üçte bi­ri­ni geç­me­mek üzere mec­lis ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek mik­tar­da huzur hakkı öde­nir.” den­di­ğin­den Mec­lis Baş­kan ve üye­le­ri ile ko­mis­yon top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lan ih­ti­sas ko­mis­yo­nu üye­le­ri için be­le­di­ye baş­ka­nı­na öden­mek­te olan aylık brüt öde­ne­ğin gün­lük tu­ta­rı­nın üçte bi­ri­nin ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?maddesi olan Za­bı­ta Per­so­ne­li Fazla Ça­lış­ma üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
2019 Yılı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Bütçe Ka­nu­nu K Cet­ve­lin­de,“Za­bı­ta hiz­met­le­rin­de fi­ilen ça­lı­şan per­so­ne­le ve­ri­lecek olan Aylık Maktu Fazla Ça­lış­ma Üc­re­ti­nin nü­fu­su An­ka­ra, İstan­bul ve İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri dı­şın­da­ki diğer bü­yük­şe­hir­le­rin be­le­di­ye sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki­ler için 527,00 ? ge­çe­mez” de­nil­mek­te­dir.
2018 yılı için be­le­di­ye mec­li­si­miz­ce be­lir­le­nip uy­gu­lan­mak­ta olan Aylık Maktu Fazla Ça­lış­ma Üc­re­ti 485,00 ? olup, 2019 yı­lın­da uy­gu­la­na­cak Aylık Maktu Fazla Ça­lış­ma üc­re­ti­nin 525,00-TL ol­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?maddesi olan Söz­leş­me­li Per­so­nel üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49. mad­de­si­nin 3.fık­ra­sı ge­re­ğin­ce 31.12.2018 ta­ri­hi­ne kadar Be­le­di­ye­miz­de mün­hal bu­lu­nan, AH Sı­nı­fı 5 de­re­ce­li 1 adet Avu­kat, THS 1 de­re­ce­li 1 adet Şehir Plan­cı­sı, THS 1 de­re­ce­li 1 adet mü­hen­dis, THS 5 de­re­ce­li 4 adet mü­hen­dis, THS 1 de­re­ce­li 1 adet Mimar, THS 5 de­re­ce­li 1 adet Mimar, THS 5 de­re­ce­li 4 adet Tek­ni­ker, THS 5 de­re­ce­li 1 adet Tek­nis­yen kad­ro­la­rın­da tam za­man­lı söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­mak üzere alın­mış­tı.
2018 yı­lın­da ça­lış­tı­rıl­mış olan söz­leş­me­li per­so­nel­le­rin 2019 yı­lın­da da ça­lış­tı­rıl­ma­la­rı­na ve 01.01.2019 ta­ri­hin­den ge­çer­li olmak üzere ken­di­le­ri ile söz­leş­me ya­pıl­ma­sı­na ve bun­la­ra öde­necek net üc­re­tin 1. de­re­ce­nin 1. ka­de­me­si esas alın­mak su­re­tiy­le 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na göre tes­pit edi­lecek her türlü öde­me­ler top­la­mı­nın net tu­ta­rı­nın % 25 faz­la­sı­nı geç­me­mek üzere net ücret ile ek ödeme oran­la­rı­nın aşa­ğı­da gös­te­ril­di­ği şe­kil­de ol­ma­sı­na ve söz­leş­me yap­mak üzere Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
2019 YI­LIN­DA SÖZ­LEŞ­MELİ PER­SO­NE­LE ÖDE­NECEK OLAN ÜCRET
SI­NI­FI ADI SO­YA­DI UN­VA­NI TEKLİF EDİLEN UNVAN DE­RE­CESİ 2019 YI­LIN­DA YA­PI­LA­CAK OLAN ÖDEME TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME %
THS Rüya BAL­KAN Çevre Mü­hen­di­si Mü­hen­dis 1 2.694,91 130
THS Tuğçe GÖK­TE­PE Şehir Plan­cı­sı Şehir Plan­cı­sı 1 2.694,91 130
THS Ersem İLHAN Mimar Mimar 1 2.694,91 130
AH Ufuk TE­MUR­LENK CENGİZ Avu­kat Avu­kat 5 2.382,11 130
THS Deniz KAYA Tek­ni­ker Tek­ni­ker 5 2.147,50 85
THS Berna KA­RA­MAN Mimar Mimar 5 2.604,67 130
THS Meh­met Özgür MUTLU Je­olo­ji Mü­hen­di­si Mü­hen­dis 5 2.610,21 130
THS Ece USLU Tek­ni­ker Tek­ni­ker 5 2.147,50 85
THS Arzu OKUR UĞUR Tek­ni­ker Tek­ni­ker 5 2.147,50 85
THS Mus­ta­fa SARI Tek­ni­ker Tek­ni­ker 5 2.147,50 85
THS Şük­ran AL­TIN­SOY Tek­nis­yen Tek­nis­yen 5 2.020,90 85
THS Kor­han DEMİRSOY Ha­ri­ta Mü­hen­di­si Mü­hen­dis 5 2.538,51 130
THS İlke CU­RA­CI Gıda Mü­hen­di­si Mü­hen­dis 5 2.336,41 130
THS Cem BAL Pey­zaj Mi­ma­rı Mü­hen­dis 5 2.537,94 130
Gün­de­min 5.?maddesi olan Mev­sim­lik İşçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5620 Sa­yı­lı Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği, 21.04.2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­çi­ci işçi is­tih­da­mı­na ka­lı­cı bir yasal da­ya­nak ka­zan­dı­rıl­mış, bu tarih iti­ba­rıy­la ka­mu­da ge­çi­ci işçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı belli ko­şul­la­ra bağ­lan­mış­tır.
5620 sa­yı­lı ka­nu­nun kap­sa­mı­na giren ku­rum­lar­da; yal­nız­ca mev­sim­lik iş­çi­ler ile kam­pan­ya iş­le­rin­de bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) sü­rey­le ge­çi­ci işçi ça­lış­tı­rı­la­bi­le­cek­tir.
Norm Kadro Yö­net­me­li­ği­nin 24.?maddesi uya­rın­ca ça­lış­tı­rı­la­cak ge­çi­ci iş­çi­le­rin memur norm kadro stan­dar­dı top­la­mı­nın % 20 sini geç­me­me­si kay­dıy­la, adam/ay sa­yı­sı­na göre mec­lis ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­ce­ği hüküm al­tı­na alın­mış­tır.
Be­le­di­ye­miz­de 146 memur kad­ro­su bu­lun­mak­ta olup, bunun da % 20'si 29.2 x 5.29 = 154 Adam/Aya kar­şı­lık gel­mek­te­dir.
2019 yı­lın­da Be­le­di­ye­miz­de ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de 154 Adam/Ay mik­ta­rın­da mev­sim­lik işçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 6. Mad­de­si olan De­ne­tim Ko­mis­yo­nu se­çi­mi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 25.?maddesin­de, “İl ve İlçe Be­le­di­ye­le­ri ile nü­fu­su 10.000'in üze­rin­de­ki Be­le­di­ye­ler­de, Be­le­di­ye Mec­li­si her ocak ayı top­lan­tı­sın­da, Be­le­di­ye­nin bir ön­ce­ki yıl gelir ve gi­der­le­ri ile bun­la­ra iliş­kin hesap kayıt ve iş­lem­le­rin de­ne­ti­mi için kendi üye­le­ri ara­sın­dan gizli oyla ve üye sa­yı­sı üçten az beş­ten çok ol­ma­mak üzere bir de­ne­tim ko­mis­yo­nu oluş­tu­rur. Ko­mis­yon her si­ya­si parti gru­bu­nun ve ba­ğım­sız üye­le­rin mec­lis­te­ki üye sa­yı­sı­nın mec­lis üye tam sa­yı­sı­na oran­lan­ma­sı su­re­tiy­le Be­le­di­ye mec­lis üye­le­rin­den, ya­pı­lan gizli oy­la­ma so­nu­cun­da Esat Akkın 12 oy, Ümit Temel 12 oy, İrfan Cem Çe­le­bi 11 oy ve Hay­ri­ye Bal­kan 1 oy almış olup, 12 oy alan Esat Akkın, Ümit Temel ve 11 oy alan İrfan Cem Çe­le­bi De­ne­tim Ko­mis­yo­nu üye­li­ği­ne oy­bir­li­ği ile se­çil­miş­ler­dir.
Gün­de­min 7. Mad­de­si olan Yol Har­ca­ma­la­rı­na Ka­tı­lım Payı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
2018 yılı içe­ri­sin­de İlçe­miz İskele, Re­şa­di­ye ve Datça Ma­hal­le­le­rin­de ya­pı­lan as­falt ve parke yol yapım uy­gu­la­ma­la­rın­dan, 2464 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ge­lir­le­ri Ka­nu­nu'nun 86. Mad­de­si ge­re­ğin­ce “Yol Har­ca­ma­la­rı­na ka­tı­lım Payı” alın­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 8.?Maddesi olan Trafo yeri Ka­mu­laş­tır­ma ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye­miz adına ka­yıt­lı İlçe­miz Datça Ma­hal­le­si, Ka­ra­ağaç­de­re­si Mev­kii, 26 30-P Pafta, 933 Ada, 8 Par­sel­de Bah­çe­li Trafo Bi­na­sı ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­maz, Mülga Ö.Ç.K.K.B. ta­ra­fın­dan 15/11/2005 tarih 5922 sayı ile onan­lı 1/1000 öl­çek­li İskele Ma­hal­le­si Uy­gu­la­ma İmara Pla­nın­da Trafo Yeri ola­rak plan­lan­mış­tır.
İlgi ya­zı­da; Be­le­di­ye­miz adına ka­yıt­lı İlçe­miz Datça Ma­hal­le­si, 93 ada, 8 Par­se­lin Trafo yeri ola­rak kul­la­nıl­mak üzere TEDAŞ Genel Mü­dür­lü­ğü­ne dev­re­dil­me­si için Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu­nun 18/01/2018 tarih ve 7650-2 sa­yı­lı ka­ra­rı ile 2942 sa­yı­lı Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu­nun 30. Mad­de­si­nin uy­gu­lan­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir. Söz ko­nu­su par­sel 122,02 m2 olup, m2 si 800.00 TL den TEDAŞ genel Mü­dür­lü­ğü­ne dev­re­dil­me­si ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 9.?Maddesi olan İlçe­miz Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Kuş­cu­in­cir­li­ği mev­kii 334 par­sel­de bu­lu­nan ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si ile il­gi­li Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu ve İmar Ko­mis­yo­nu ra­por­la­rı­nın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 04.12.2018 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le et­ti­ği; İlçe­miz Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Kuş­çu­in­cir­li­ği Mev­kii 334 par­sel­de bu­lu­nan ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak ko­mis­yo­nu­muz 17.12.2018 ta­ri­hin­de saat: 14.00' de be­le­di­ye top­lan­tı sa­lo­nun­da Gök­han SAĞIR baş­kan­lı­ğın­da top­lan­mış­tır.
İlçe­miz Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Kuş­çu­in­cir­li­ği Mev­kii 334 par­sel; Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­nün 14/01/2015 tarih, 468 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de onan­lı Dat­ça-Boz­bu­run Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si­ne ait 1/25000 Öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı Re­viz­yo­nun­da “Kır­sal Yer­le­şim Alanı” ola­rak plan­lan­mış olup, ta­şın­ma­zın imar durum bel­ge­si dü­zen­le­ne­bil­me­si için mi­ni­mum par­sel bü­yük­lü­ğü­nü (225 m2) sağ­la­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tür. Bu böl­ge­de ya­pı­la­cak 1/5000 ve 1/1000 öl­çek­li Nazım ve Uy­gu­la­ma İmar Plan­la­rı Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan onay­lan­dık­tan sonra in­ce­le­ne­bi­le­cek­tir. Bu par­sel 137,16 m2 bü­yük­lü­ğün­de olup, arsa alanı içe­ri­sin­de mev­cut ruh­sat­sız yapı bu­lun­mak­ta­dır. Mev­cut yapı için 29.11.2018 ta­ri­hin­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­dan, D2PDH­H­96 belge no ve 4066491 baş­vu­ru nu­ma­ra­sı ile Yapı Kayıt Bel­ge­si alın­mış­tır.
Söz ko­nu­su, İlçe­miz Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Kuş­çu­in­cir­li­ği Mev­kii 334 par­sel­de bu­lu­nan ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­mis­yo­nu­muz­ca uygun gö­rül­müş olup, sa­tı­şı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne Mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 10.?Maddesi olan İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Ka­ba­bağ mev­kii 276 ada 64 par­sel­de bu­lu­nan ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ile il­gi­li Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu ve İmar Ko­mis­yo­nu ra­por­la­rı­nın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 04.12.2018 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le et­ti­ği; İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Ka­ba­bağ Mev­kii 276 ada 64 par­sel­de bu­lu­nan ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ile il­gi­li ola­rak ko­mis­yo­nu­muz 17.12.2018 ta­ri­hin­de saat: 14.00' de be­le­di­ye top­lan­tı sa­lo­nun­da Gök­han SAĞIR baş­kan­lı­ğın­da top­lan­mış­tır.
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Ka­ba­bağ Mev­kii 276 ada 64 par­sel; Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Genel Mü­dür­lü­ğü­nün 14/01/2015 tarih, 468 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de onan­lı Dat­ça-Boz­bu­run Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si­ne ait 1/25000 Öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı Re­viz­yo­nun­da “Di­ki­li Tarım Alanı” ola­rak plan­lan­mış olup, Plan Not­la­rı­nın 7.?6.?Maddesi “Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan par­sel öze­lin­de tarım ara­zi­le­ri sı­nıf­la­ma­sı­na iliş­kin görüş alın­ma­dan uy­gu­la­ma ya­pı­la­maz…” hükmü kap­sa­mın­da yer al­mak­ta­dır. Bu par­sel 3.874,56 m2 bü­yük­lü­ğün­de olup, arazi alanı içe­ri­sin­de mev­cut ruh­sat­sız yapı bu­lun­mak­ta­dır. Mev­cut yapı için, 29.11.2018 ta­ri­hin­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­dan, 7R­3A­PA­D6 belge no ve 4068615 baş­vu­ru nu­ma­ra­sı ile Yapı Kayıt Bel­ge­si alın­mış­tır.
Söz ko­nu­su, İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Ka­ba­bağ Mev­kii 276 ada 64 par­sel­de bu­lu­nan ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­mis­yo­nu­muz­ca uygun gö­rül­müş olup, sa­tı­şı­nın ya­pıl­ma­sı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Be­le­di­ye En­cü­me­ni­ne yetki ve­ril­me­si­ne Mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 11.?Maddesi olan Sokak adı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si ile il­gi­li Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu ve İmar Ko­mis­yo­nu ra­por­la­rı­nın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si'nin 04.12.2018 tarih, 65 nolu ka­ra­rı ile Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len Cadde ve Sokak İsim­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si ile il­gi­li ola­rak; 17.12.2018 Pa­zar­te­si günü saat 14:00'da Be­le­di­ye Hiz­met Bi­na­sı Mec­lis oda­sın­da İmar Ko­mis­yo­nu­muz, Esat AKKIN baş­kan­lı­ğın­da üye Vol­kan KA­RA­CA­OĞ­LU, üye Ümit TEMEL; Plan-Büt­çe Ko­mis­yo­nu­muz Gök­han SAĞIR baş­kan­lı­ğın­da üye Hay­ri­ye BAL­KAN, üye Bü­lent SAN­CAK­DAR ile bir­lik­te top­lan­dı.
Bü­lent DEMİR'in 23.11.2018 tarih 7190 sa­yı­lı baş­vu­ru­sun­da; İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 93. Sokak'ın adı­nın “FIRAT YIL­MAZ ÇA­KI­ROĞ­LU SOKAK” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ile Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat YIL­DI­RIM'ın 03.12.2018 ta­rih­li baş­vu­ru­sun­da; İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 81. Sokak”ın adı­nın “FEY­ZUL­LAH ÇINAR SOKAK” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ta­lep­le­ri­nin, ile­ri­de ya­pı­la­cak olan sokak isim­le­ri ça­lış­ma­sın­da de­ğer­len­di­ril­me­si uygun bu­lun­muş­tur.
Ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 05.02.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 606 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer