04-03-2020 17:22 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Mart ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Binası Meclis toplantı salonunda dün ( 03.03.2020 ) saat 9.30 da toplanan meclis üyelerinin görüşüp aldığı kararlar şu şekilde.

DATÇA BELEDİYESİ  MART  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 

Toplantı ,gün­dem­de ol­ma­yıp Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar ,Datça Be­le­di­ye­si Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ği de­ği­şik­lik tas­la­ğı­nın gün­de­me ek­len­me­si­ ile başladı. Öne­ri­ gün­de­me 2. madde ola­rak ek­len­me­si oy­bir­li­ğiy­le kabul edil­di.
 Yine Başkan Uçar, Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım' ın Ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne kabul edil­me­si­ne dair di­lek­çe­si­nin gün­de­me ek­len­me­si­ni öner­di. Öne­ri­nin gün­de­me 3. madde ola­rak ek­len­me­si oy­bir­li­ğiy­le kabul edil­di.Gün­dem mad­de­si­nin gö­rü­şül­me­si­nin ar­dın­dan Datça Be­le­di­ye Mec­li­si­nin CHP, AKP ve MHP Mec­lis üye­le­ri­nin oy bir­li­ğiy­le Ce­mev­le­ri­nin İba­det­ha­ne ola­rak kabul edil­me­si ka­ra­rı alın­dı.
Gün­dem dışı söz alan Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım, eşit yurt­taş­lık adına Be­le­di­ye Mec­li­si­nin almış ol­du­ğu bu ka­ra­rı önem­se­dik­le­ri­ni söy­le­di ve bu ka­ra­rın çık­ma­sı­na ve­si­le olan Datça Be­led­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar’a ve tüm mec­lis üye­le­ri­ne  te­şek­kür etti.
Gün­de­min 1. Mad­de­si olan TTA(Tu­rizm Tesis Alanı)alan­la­rın­da­ki par­sel bü­yük­lük­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.‘’Ko­mis­yo­nu­muz 12/02/2020 günü saat 15.00'da, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 04/02/2020 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len, “İlçe­miz İskele ve Datça Ma­hal­le­si 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da TTA (Tu­rizm Tesis Alanı) ala­nın­da kalan ta­şın­maz­la­rın en az par­sel bü­yük­lü­ğü­ne iliş­kin 3000 met­re­ka­re şartı bu­lu­nan alan­lar­da en az par­sel bü­yük­lü­ğü şar­tı­nın 1000 met­re­ka­re­ye dü­şü­rül­me­si” ko­nu­sun­da Be­le­di­ye­miz­de İmar Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da top­lan­mış­tır.
Söz ko­nu­su top­lan­tı­mız­da, bahse konu alan­lar Tu­rizm Tesis Alan­la­rı­na iliş­kin yö­net­me­lik­ler, 18. Madde uy­gu­la­ma­la­rı, şeh­ri­mi­zin ge­li­şi­mi, İlçe­mi­zin tu­rizm he­def­le­ri, fiili olu­şan par­sel­ler - fiili süreç dik­ka­te alı­na­rak tek­nik de­ğer­len­dir­me­le­re tabi tu­tul­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da ça­lış­ma­la­ra devam edi­le­rek mec­li­si­miz­den ek süre talep edil­me­si­ne karar ve­ril­miş­tir.
Ko­nu­nun de­tay­lı bir şe­kil­de araş­tı­rı­la­rak çö­zü­mü doğ­rul­tu­sun­da imar ko­mis­yo­nu­na 1 ay ek süre ve­ril­me­si­ne, ko­nu­nun Nisan ayı Mec­lis top­lan­tı­sın­da tek­rar gö­rü­şül­me­si­ne oy bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2. Mad­de­si olan Datça Be­le­di­ye­si Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ği de­ği­şik­lik tas­la­ğı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Datça Be­le­di­ye­si Emir ve Ya­sak­lar Yö­net­me­li­ğin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na dair yö­net­me­lik tas­la­ğı Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak be­le­di­ye mec­li­si­mi­ze su­nul­muş olup, konu mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ri­le­rek;
MADDE 1: 02/12/2012 ta­rih­li ve 92 sa­yı­lı Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin ka­ra­rı ile kabul edi­len emir ve ya­sak­lar yö­net­me­li­ği­nin “Bel­de­nin Dü­ze­ni ve Esen­li­ği İle İlgili Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 5. Mad­de­si­nin 5. Fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.
5.5) Hur­da­cı­la­rın ilçe ge­ne­lin­de hurda top­la­ma­la­rı,
MADDE 2: Aynı yö­net­me­li­ğin “Sağ­lık ve Çevre İle İlgili Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 7.?mad­de­si­ne 30' uncu fıkra, “ İşyer­le­ri ile il­gi­li Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 9. Mad­de­si­ne 10' uncu fıkra ve 11. fıkra ek­len­miş­tir.
7.30) Ko­nut­la­ra ait bah­çe­de, çev­re­yi ra­hat­sız edecek şe­kil­de tan­dır vb. ateş yak­mak,
9.10) İşye­rin­de umumi te­miz­li­ğe ri­ayet et­me­mek.
9.11) İşyer­le­ri­nin iş­ye­ri­ne ait açık alan, ka­mu­ya ait yol, kıyı alanı vb.. yer­ler­de ateş yak­ma­sı.
MADDE 3: Aynı yö­net­me­li­ğin “ Bel­de­nin Dü­ze­ni ve Esen­li­ği İle İlgili Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 5. Mad­de­si­nin 1. Fık­ra­sı­nın 1. Ben­di­nin yü­rür­lü­ğü dur­du­rul­muş­tur.
Aynı yö­net­me­li­ğin “ İşyer­le­ri İle İlgili Emir ve Ya­sak­lar” baş­lık­lı 9. Mad­de­si­nin 3. Fık­ra­sı­nın yü­rür­lü­ğü dur­du­rul­muş­tur.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği tas­la­ğı­nın Plan Bütçe ko­mis­yo­nu­na ve Çevre Sağ­lık Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne; ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra Nisan ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­de­min 3. Mad­de­si olan Ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne kabul edil­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım' ın 24.02.2020 tarih ve 1810 sa­yı­lı ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne kabul edil­me­si­ne dair di­lek­çe­sin­de Datça' da bu­lu­nan Ce­me­vi, Alevi va­tan­daş­la­rın iba­det­ha­ne me­kan­la­rı­dır. Buna rağ­men ce­mev­le­ri, resmi ola­rak iba­det­ha­ne sta­tü­sün­de de­ğer­len­di­ril­me­di­ği için camii, ki­li­se ve havra gibi iba­det­ha­ne­le­rin fay­da­lan­dı­ğı ka­mu­sal hiz­met­ler­den mah­rum kal­mış­tır.
Bu durum Ana­ya­sa­nın 10. Mad­de­siy­le ko­ru­nan eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı­dır ve top­lum­sal ya­şam­da ay­rım­cı­lı­ğa neden ol­mak­ta­dır. Bu durum hem iç hem de ulus­lar arası hu­kuk­ta çe­şit­li da­va­la­ra konu ol­muş­tur. Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si, 2 Ara­lık 2014 ta­rih­li 32093/19 sa­yı­lı ve 26 Nisan 2016 ta­rih­li 626497/10 sa­yı­lı ka­rar­la­rı ile ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne sta­tü­sün­de ol­du­ğu­nu tes­cil et­miş­tir. Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Söz­leş­me­si­nin 46. Mad­de­si uya­rın­ca Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nın bağ­la­yı­cı ni­te­li­ği­ne da­ya­lı ola­rak, Da­nış­tay 13. Da­ire­si' nin 10.07.2017 ta­rih­li Esas No: 2016/4277 karar no:2017/2263 ve Yar­gı­tay 3. Hukuk Da­ire­si­nin 28.05.2015 ta­rih­li Esas no:2014/11238 karar no:2015/9711 ka­rar­la­rıy­la ce­mev­le­ri­ni iba­det­ha­ne ola­rak iç hu­kuk­ta da tes­cil edil­miş­tir.
Ül­ke­nin geç­ti­ği ola­ğa­nüs­tü şart­la­rın or­ta­dan kalk­ma­sıy­la bir­lik­te 23 Ekim 2019 da T.C dev­le­ti bu sü­re­cin ye­ni­den baş­la­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik Av­ru­pa Ba­kan­lar Ko­mi­te­si­ne bir yol ha­ri­ta­sı sun­muş­tur. Ko­mi­te de Türk Dev­le­ti­nin dü­zen­le­di­ği Alevi Ça­lış­tay­la­rı ile ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne sta­tü­sü ka­zan­ma­sı vb. üze­rin­de fikir bir­li­ği­ne va­rıl­mış ko­nu­lar­da ya­pı­la­cak yasal ve idari dü­zen­le­me­le­ri gös­te­ren ve kesin bir tak­vi­me bağ­la­yan yeni yol ha­ri­ta­sı su­nul­ma­sı bek­len­mek­te­dir.
Yerel Yö­ne­tim­le­rin de bu doğ­rul­tu­da adım at­ma­sı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin ku­rum­la­rı ara­sın­da­ki tu­tar­lı­lı­ğa katkı sağ­la­ya­cak­tır. İş bu öner­gey­le, iç ve ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun tes­cil et­ti­ği üzere ce­mev­le­ri­nin diğer iba­det­ha­ne­le­re ve­ri­len hak ve hiz­met­le­ri eşit ola­rak al­ma­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak iba­det­ha­ne ola­rak kabul edil­me­si­ni talep etmiş olup, Ce­mev­le­ri­nin iba­det­ha­ne kabul edil­me­si­ne oy bir­li­ğiy­le karar ve­ril­di
Mec­lis Üye­le­rin­den Halit Berk Bayar ve Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu' nun ma­ze­ret­le­ri se­be­biy­le izin­li sa­yıl­ma­la­rı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 07.04.2020 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu kal­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 1317 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer