07-03-2019 20:28 GÜNDEM

DATÇA BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAYI FEY­ZUL­LAH GÜ­LA­DA; “TOP­LU­MUN HARCI KA­DIN­LAR­DIR”

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü ne­de­niy­le ya­zı­lı bir mesaj ya­yın­la­dı.

DATÇA BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAYI FEY­ZUL­LAH GÜ­LA­DA; “TOP­LU­MUN HARCI KA­DIN­LAR­DIR”

 

Baş­kan adayı Gü­la­da me­sa­jın­da, “Aile­den baş­la­ya­rak ha­ya­tı­mı­zın her ye­rin­de ve her anın­da, sev­gi­le­ri, emek­le­ri ve fe­da­kar­lık­la­rıy­la dün­ya­mı­zı gü­zel­leş­ti­ren ka­dın­la­rı­mı­zın, Dünya Ka­dın­lar Günü'nü teb­rik edi­yo­rum” dedi. Ka­dın­la­rın top­lu­mun bir­leş­ti­ri­ci harcı ol­du­ğu­na dik­kat çeken Gü­la­da; “Kur­du­ğu­muz dev­let­le­rin har­cı­nı yo­ğu­ran, Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın gö­rün­mez kah­ra­man­la­rı olan, Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de ül­ke­mi­zin ka­tet­ti­ği me­sa­fe­de çok önem­li kat­kı­la­rı bu­lu­nan, is­tik­la­li­mi­ze ve is­tik­ba­li­mi­ze yö­ne­lik teh­dit­le­re karşı en ön saf­lar­da mü­ca­de­le eden ka­dın­la­rı­mız, ge­le­ce­ği­mi­zin in­şa­sın­da gü­nü­müz­de de önem­li rol oy­na­ma­yı sür­dü­rü­yor­lar. Ka­dı­nı veya er­ke­ği, aynı ma­dal­yo­nun iki yüzü gibi te­lak­ki eden bir me­de­ni­ye­tin men­sup­la­rı olan biz­ler, cin­si­yet­çi yak­la­şım­la­rın her tü­rü­ne kar­şı­yız. Si­ya­set, eko­no­mi ve eği­tim başta olmak üzere ha­ya­tın her ala­nın­dan ka­dı­nı dış­la­yan bir an­la­yış, sa­de­ce hanım kar­deş­le­ri­miz için değil, bütün top­lum için büyük bir eksik ve ciddi bir teh­dit­tir. Kendi ta­ri­hi ve kül­tü­rel bi­ri­ki­mi­miz ışı­ğın­da, yan­lış­la­rı dü­zel­te­rek, ek­sik­le­ri ta­mam­la­ya­rak, ka­dı­nın her alan­da var­lı­ğı­nı güç­len­di­recek adım­la­rı hep bir­lik­te at­ma­mız ge­re­ki­yor” dedi. Ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin dün­ya­nın so­ru­nu ha­li­ne gel­di­ği­nin de al­tı­nı çizen Gü­la­da; “Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det ve bas­kı­nın sa­de­ce ül­ke­mi­zin değil, tüm dünya ka­dın­la­rı­nın so­ru­nu ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı­yız. Ka­dın­la­rın, çar­pık bir an­la­yış­la ve sırf cin­si­yet­le­ri se­be­biy­le is­tis­ma­ra, şid­de­te, hak­sız­lı­ğa maruz kal­ma­sı asla kabul edi­le­mez. Uğ­ra­dık­la­rı hak­sız­lık­lar, ada­let­siz­lik­ler, ay­rım­cı­lık­lar kar­şı­sın­da ka­dın­la­rın ya­nın­da yer almak, he­pi­miz için ön­ce­lik­le in­sa­ni bir gö­rev­dir. Bu dü­şün­ce­ler­le, şid­det kur­ba­nı olan, gö­rev­le­ri ba­şın­da kat­le­di­len, yi­tir­dik­le­ri­miz başta olmak üzere mil­le­ti­mi­zin özgür ve ay­dın­lık ge­le­ce­ği için şehit olan tüm ka­dın­la­rı­mı­zı şük­ran­la yad edi­yor, her bi­ri­ne Allah'tan rah­met di­li­yo­rum. Can­la­rın­dan çok sev­dik­le­ri ço­cuk­la­rı­nı, eş­le­ri­ni, ba­ba­la­rı­nı, kar­deş­le­ri­ni vatan uğ­ru­na top­ra­ğa veren şehit ya­kın­la­rı­mı­za sabır te­men­ni edi­yo­rum. Cen­ne­tin ayak­la­rı al­tı­na se­ril­di­ği tüm an­ne­le­re sev­gi­le­ri­mi, say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Bu haber 448 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer