28-03-2019 19:19 GÜNDEM

DATÇA BA­ĞIM­SIZ ADAY SER­KAN İĞCİ'DEN , ŞEF­FAF BELEDİYECİLİK GELİYOR!

Sebiha ARSLAN : Ba­ğım­sız Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı Ser­kan İğci yeni va­at­le­ri­ni açık­la­dı.

DATÇA BA­ĞIM­SIZ ADAY SER­KAN İĞCİ'DEN , ŞEF­FAF BELEDİYECİLİK GELİYOR!

Baş­kan Adayı Ser­kan İğci se­çil­di­ği tak­tir­de şef­faf be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şıy­la Datça hal­kı­na hiz­met ede­ce­ği­ni iddia ede­rek , ''Datça'yı hal­kı­mız­la be­ra­ber yö­ne­te­ce­ği­niz'' dedi.
Baş­kan adayı İğci' nin iddia et­ti­ği açık­la­ma­la­rı şu şe­kil­de ;
Sev­gi­li Datça halkı, Datça Be­le­di­ye­si büt­çe­si­nin ne­re­le­re har­can­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz ? 1 Nisan'dan iti­ba­ren bi­le­cek­si­niz. Gö­re­ve gel­dik­ten sonra Şef­faf Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nı be­nim­se­ye­rek be­le­di­ye­mi­zin ge­lir-gi­der tab­lo­la­rı­nı, yıl­lık büt­çe­le­ri­ni, fa­ali­yet ra­por­la­rı­nı be­le­di­ye in­ter­net si­te­sin­de gün­cel ola­rak takip ede­bi­le­cek­si­niz. Yine Be­le­di­ye mec­lis top­lan­tı­la­rı­nı, in­ter­net­ten canlı ola­rak iz­le­yecek ve Datça hak­kın­da alı­nan tüm ka­rar­la­rı anın­da öğ­re­ne­bi­le­cek­si­niz. De­ğer­li Datça halkı, ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu eko­no­mik şart­lar­da be­le­di­ye ola­rak tüm har­ca­ma­la­rı­mı­zı çok dik­kat­li ya­pa­rak, hal­kı­mı­za iş ve sos­yal şart­la­rı­nı ge­liş­ti­re­cek­le­ri alan­lar­da har­ca­ma­la­rı­mı­zı be­lir­le­ye­rek, Datça hal­kı­nın pa­ra­sı­nı Datça için kul­la­na­ca­ğız' dedi.


Bu haber 2873 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer