11-02-2020 13:21 GÜNDEM

DATÇA BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİYLE RENKLENDİ

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz­de 7 - 9 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen, 'Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li' 3 gün bo­yun­ca eğ­len­ce­li ve renk­li gö­rün­tü­le­re ev sa­hip­li­ği yaptı. Kortej yürüyüşünde birliktelik mesajı verildi ,herkes ellerinde Türk Bayrağıyla yürüdü. Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Datça Be­le­di­ye­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val kap­sa­mın­da Cuma günü saat 12.00'de Şen­ka­ya Kav­şa­ğı'ndan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar ya­pı­lan 1 ki­lo­met­re­lik kor­tej yü­rü­yü­şü­ne, Kay­ma­kam Mesut Çoban, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hava Bin­ba­şı Hilmi Özkan, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Cihat Yit­kin, Fatih Yur­da­kul, Ha­ni­fi Kul , Hakim Sel­çuk Dur­sun , İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­n ve­ki­li Teğmen Eren Öz­türk, Sivil Top­lum Ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri, ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Fes­ti­val ve Kor­tej yü­rü­yü­şü­nün mi­sa­fi­ri ise Muğla Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met Nadir Yağcı ' idi. Kortej'de Datça Belediyesi tarafından dağıtılan Türk Bayrağı ile yüründü.

DATÇA BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİYLE RENKLENDİ

 

Ata­türk Cad­de­si'nde açı­lan, yö­re­sel ürün­ler ve he­di­ye­lik eşya sa­tış­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı stant­la­rın önün­den geçen kor­te­j yü­rü­yü­şüne ka­tı­lan­la­rı, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Bando ekibi kar­şı­la­dı. Fes­ti­va­lin ilk et­kin­li­ği­ni, Hı­zır­şah­lı ka­dın­lar ger­çek­leş­tir­di. Hı­zır­şah Ma­hal­le­si'nden bir grup kadın yö­re­sel kı­ya­fet­le­ri ile tem­si­li atla gelin alma tö­re­nini  sah­ne­le­di. Hı­zır­şah­lı ka­dın­lar daha sonra yö­re­sel tür­kü­ler eş­li­ğin­de oyun­lar oy­na­dı, ge­li­ne ta­kı­lar ta­kıl­dı.
Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Tür­ki­ye'nin bir­çok ye­rin­de kış mev­si­mi ya­şa­nır­ken Datça'da ba­ha­rın kar­şı­lan­dı­ğı­na dik­kat çektiği konuşmasında şu cümleleri söyledi "Fes­ti­val sü­re­sin­ce, Datça'nın ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri ya­şa­tı­la­cak. Çe­şit­li ya­rış­ma­lar, ta­rım­sal ko­nu­lar­da bil­gi­len­dir­me­ler ya­pı­la­cak. Kış or­ta­sın­da ba­ha­rı kar­şı­la­dı­ğı­mız bu­gün­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­va­lin Datça'nın marka de­ğe­ri­ne, tu­riz­mi­ne ve ta­rı­mı­na katkı sağ­la­ma­sı­nı di­li­yo­rum" dedi.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise yap­tı­ğı açılış ko­nuş­ma­sında ''Datça Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li­nin üçün­cü­sü­nü ya­pı­yo­ruz. Var ol­du­ğu sü­re­ce bu et­kin­li­ğin Dat­ça­lı­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Uzun yıl­lar devam ede­ce­ği­ni ve ge­le­nek­sel hale ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Datça ba­de­mi an­la­tıl­maz. Datça ba­de­mi­ni bir insan ye­me­dik­ten sonra an­la­mak zor­dur.?Datça ba­de­mi­nin her şey­den önce do­ğa­dan almış ol­du­ğu Şubat ayın­da­ki hem so­ğu­ğun ,hem sı­ca­ğın hem de bu mev­sim­de ki ona ver­miş ol­du­ğu ayrı bir tat ayrı bir lez­ze­ti var­dır.Bir çok yerde Datça ba­de­mi­nin Ame­ri­kan ba­de­mi kı­yas­lan­ma­sı ,Ame­ri­kan ba­de­mi­nin daha gös­te­riş­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Önem­li olan ba­de­min gös­te­ri­şi değil. Bizim için ba­de­min lez­ze­ti ba­de­min tadı insan vü­cu­dun­da oluş­tur­du­ğu sevgi önem­li. Ye­ni­len her üç badem in­sa­nın vü­cu­dun­da sevgi ve sağ­lık oluş­tu­ru­yor. İlçe­mi­ze gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­ze ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum dedi.
Fes­ti­va­lin ikin­ci günü, Pa­la­mut­bü­kü' nde ya­pı­lan en iri badem ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan ya­rış­ma­da bi­rin­ci­li­ği Cu­ma­lı Ma­hal­le­sin­den Dicle Ok (20), ikin­ci­li­ği Pa­la­mut­bü­kü'nden Halit Aydın (49), üçün­cü­lü­ğü ise yine Cu­ma­lı Ma­hal­le­sin­den Er­do­ğan Uçar (32) elde etti
Yine ikin­ci gün ,Datça Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı"nda ku­ru­lan sah­ne­de en hızlı badem kırma ya­rış­ma­sı ya­pıl­dı. Ye­di­şer ki­şi­lik dört gurup ha­lin­de ya­pı­lan ya­rış­la­ra 28 kişi ka­tı­la­rak en hızlı badem kır­mak için ya­rış­tı.Ya­rış­ma so­nun­da en hızlı badem kırma ya­rı­şın­da bi­rin­ci­li­ği Kız­lan Ma­hal­le­sin­den Enver Dön­mez (31), ikin­ci­li­ği Sev­gim Yayla (34), üçün­cü­lü­ğü ise Dilek El­ma­cı (46) adın­da­ki ya­rış­ma­cı ka­zan­dı. Bi­rin­ci­le­re bin TL ödül ve­ril­di. İkinci ve üçün­cü­le­re ise pla­ket tak­dim edil­di.

Fes­ti­val çe­şit­li et­kin­lik­ler­le üç gün devam ede­rek fes­ti­val için Datça'yı zi­ya­ret eden yak­la­şık otuz  bin ki­şi­ye hoşça vakit ge­çirt­ti. Ha­va­nın soğuk ol­ma­sı­na rağ­men zi­ya­ret­çi­ler bol bol ge­ze­rek ve alış­ve­riş yapma im­ka­nı bul­du­lar.?


Bu haber 2099 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer