27-10-2018 18:12 GÜNDEM

DATÇA, ATATÜRK SPOR SALONUN’DAKİ BOKS MÜSABAKASI SONA ERDİ

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye Boks Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın 2018-2019 yılı fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer alan Tür­ki­ye Büyük Er­kek­ler Ferdi Boks Şam­pi­yo­na­sı 1. Grup Mü­sa­ba­ka­la­rı ,Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü'nün ev sa­hip­li­ğin­de 24 -27 Ekim 2018 ta­rih­le­ri ara­sın­da ,Türkiye geneli 20 İl' den Sporcu' nun katılımıyla gerçekleşti.

DATÇA, ATATÜRK SPOR SALONUN’DAKİ  BOKS MÜSABAKASI SONA ERDİ

Datça Ata­türk Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nun­da 24 -27 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Büyük Er­kek­ler Ferdi Boks Şam­pi­yo­na­sı 1'inci Grup Mü­sa­ba­ka­la­rı­nın açı­lı­şı­nı Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban yaptı.Çoban özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di :
Ön­ce­lik­le mü­sa­ba­ka­la­rın Datça'da ya­pıl­ma­sı­na katkı sağ­la­yan ,emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ediyorum.?Değerli spor se­ver­ler, kıy­met­li mi­sa­fir­ler he­pi­niz hoş gel­di­niz.
De­ğer­li spor­cu­la­rı­mı­zı ,ho­ca­la­rı­mı­zı ve kıy­met­li ha­kem­le­ri­mi­zi bu­ra­da ağır­la­mak­tan, Datça' yı ta­nıt­mak­tan mem­nun ol­du­ğu­mu­zu ifade etmek istiyorum.?Bu ve­si­ley­le tek­rar spor­cu­la­rı­mı­za, ho­ca­la­rı­mı­za ve ha­kem­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­li­yor, bun­dan son­ra­ki mü­sa­ba­ka­lar­da da yine siz­le­ri Datça' da ağır­la­mak­tan mut­lu­luk du­ya­ca­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Tek­rar hoş gel­di­niz, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum'' dedi.
24-27 Ekim ara­sın­da ger­çek­le­şen şam­pi­yo­na­ya Afyon, An­ka­ra,Aydın, Bar­tın, Bursa,De­niz­li Düzce, Er­zu­rum, Es­ki­şe­hir , Is­par­ta, İstan­bul , İzmir, Ko­ca­eli, Kü­tah­ya, Ma­ni­sa , Muğla, Sam­sun , Te­kir­dağ, Uşak  ve Zon­gul­dak illerinden spor­cu ka­tıl­dı. Spor­cu­lar, 9 ayrı sık­let­te mü­ca­de­le etti.
DE­RE­CE ELDE EDEN SPOR­CU­LAR

52 kilo Sık­le­tin­de; Oğuz­han Kutlu İstan­bul ,Yakup Akın Ma­ni­sa ,Fur­kan Şahin An­ka­ra
56 ki­log­ram Sık­le­tin­de; ; Ser­kan Sever İzmir ,Ra­ma­zan Olu­cak Bursa,Sel­çuk Eker İstan­bul, Yusuf Sar­can De­niz­li
60 kilo Sık­le­tin­de; Ahmet Çıkot İstan­bul, Uğur­can Ya­nar­dağ An­ka­ra ,Sezai Buklı Ko­ca­eli, Ferdi Güneş Uşak ,
64 kilo Sık­le­tin­de; Yasin Yıl­maz Bursa ,Adem Fur­kan Avcı İstan­bul ,Sıtkı Işık An­ka­ra ,Salih Ge­vas­lı Aydın,
69 kilo Sık­le­tin­de; Yakup Sener İstan­bul, Emin Gür­soy Aydın ,Bekir Deli De­niz­li, Murat Bilen Ko­ca­eli
75 kilo Sık­le­tin­de; Birol Aygün Zon­gul­dak, Hakan Kay­nar İstan­bul ,Al­pe­ren Sefer Bursa, Emre Pan­dur Muğla ,
81 kilo Sık­le­tin­de; Meh­met Nadir Ünal İstan­bul ,M.?Ufuk Tek­ne­ci Bursa ,Sefa Kaya Sam­sun,Mur­şit Gök­han Ozhan Is­par­ta,
91 kilo Sık­le­tin­de; Meh­met Topal Es­ki­şe­hir, Akın Ak­ma­noğ­lu Düzce, Erkan Yar­dım­cı Aydın, 91+ kilo Sık­le­tin­de; Deniz Gün­gör Ma­ni­sa ,Fars­had Sa­ma­cı Es­ki­şe­hir, Ali Can Alyüz Ko­ca­eli ,Oğuz­han Soy­sal Sam­sun
De­re­ce­ye giren spor­cu­lar, Ma­dal­ya ile ödül­len­di­ril­di.Ödül­le­ri Muğla Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü Spor Şube Mü­dü­rü Mutlu Uzun ,Datça Genç­lik Hiz­met­le­ri İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan, Mü­sa­ba­ka­nın Baş Ha­ke­mi Ahmet Ali Şim­şek,Baş­he­kim Yar­dım­cı­sı İbra­him Av­cı­oğ­lu, Muğla Boks İl Tem­sil­ci­si Yusuf Işık ' tak­tim etti.

Ay­rı­ca, de­re­ce­ye giren spor­cu­lar Ara­lık ayın­da Balıkesir' de ya­pı­la­cak olan, Tür­ki­ye Bü­yük­ler Ferdi Boks Şam­pi­yo­na­sı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı.


Bu haber 472 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer