10-11-2019 14:15 GÜNDEM

DATÇA ATA­SI­NI ANDI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su Ulu Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk' ün be­de­nen ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 81'inci yıl dö­nü­mün­de, tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi Datça 'da da tören ve et­kin­lik­ler­le anıl­dı. Saat 09.05'te cadde ve so­kak­lar­da siren se­sin­den başka hiç­bir ses du­yul­ma­dı. Datça 'da iki da­ki­ka­lı­ğı­na hayat du­rur­ken, tö­re­ne ka­tı­lan va­tan­daş­lar duygu dolu anlar ya­şa­dı.

DATÇA ATA­SI­NI ANDI

Datça 'da ki 10 Kasım Ata­türk'ü Anma Günü et­kin­lik­le­ri sabah saat 09:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Çe­lenk sunma tö­re­niy­le baş­la­dı. Tö­re­ne, İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,İlçe Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan , Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Cihan Yit­kin, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun , İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Nec­met­tin Er­do­ğan ,İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ,İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Reşit Sinan ,Daire Amir­le­ri, Ga­zi­ler, Si­ya­si Parti Tem­sil­ci­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Ata­türk Anı­tı­na Kay­ma­kam­lık, Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca Çe­lenk Su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan saat 09.05'te 2 da­ki­ka­lık siren sesi eş­li­ğin­de Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve İstik­lal Mar­şı­mız okun­du.?Meydan­da­ki Çe­lenk sunma tö­re­ni ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­me­siy­le son buldu.
ANMA PROG­RA­MI
Anma et­kin­li­ği, saat 10:00 ' da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Şehit Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­si Okul Mü­dü­rü Sehel Es­ki­köy Ay­do­ğan yaptı. Ay­do­ğan özet­le '' Büyük ölü­le­re matem ge­rek­mez, fi­kir­le­ri­ne bağ­lı­lık ge­re­kir. Em­per­ya­lizm­le mü­ca­de­le­de ber­rak fikir ve hür dü­şün­ce sa­hi­bi ev­lat­la­rı­nız ola­rak, sizi anmak üzere yük­sek hu­zur­la­rı­nız­da­yız'' dedi.
Prog­ram ,10 Kasım mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen Orta Okul­lar arası şiir ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci olan Yil­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Damla Ka­ba­day “Atam Ölür­se Eğer” adlı şiiri ile devam etti.
Ar­dın­dan,Şehit Ersoy Yo­rul­maz AL Bi­li­şim Tek­no­lo­ji­le­ri Öğ­ret­me­ni İsmail Çöklü ta­ra­fın­dan der­le­nen “Senin Par­ma­ğın kanar mı?” adlı kısa video gös­te­ri­mi ger­çek­leş­ti.
Şehit Ersoy Yo­rul­maz AL Li­se­si 9.sınıf öğ­ren­ci­si Aysu Ma­vi­yil­diz”ın “10 Kasım” şiiri ve yine 9.sınıf öğ­ren­ci­si Emir Sön­mez-”in gitar din­le­ti­si ,de­va­mın­da Şehit Ersoy Yo­rul­maz AL öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı “Ata­türk De­yin­ce?” adlı video
su­nu­mu ger­çek­leş­ti.
10 Kasım mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen li­se­ler arası şiir ya­rış­ma­sın­da 1. Olan Datça Yil­maz Kar­deş­ler A.L. 10/A sı­nı­fın­dan Helin Tek­da­ğö”ın “Kalbi Uzak­lar­da­ki ADAM” adlı şi­iri­ni okudu.
 Şehit Ersoy Yo­rul­maz AL Çocuk Ge­li­şi­mi öğ­ret­me­ni Deniz Öz­türk'ün I. sınıf Çocuk Ge­li­şi­mi Öğ­ren­ci­le­riy­le ha­zır­la­dı­ğı Ata­türk Ora­tor­yo­su Gös­te­ri­si be­ğe­niy­le iz­len­di.
Anma Prog­ra­mı Prog­ram ,10 Kasım mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce alan öğ­ren­ci­le­re Ödül­le­ri­nin ve­ril­me­si ile sona erdi.


Bu haber 1561 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer