12-03-2020 16:56 GÜNDEM

DATÇA AŞ­ÇI­LIK OKUL­LA­RIN­DAN TARİHİ BA­ŞA­RI

Sebiha ARSLAN : 5 -7 Mart ta­ri­hin­de Fet­hi­ye' de 10' su dü­zen­le­nen Şef Mavi Pro­fes­yo­nel Aş­çı­lar Der­ne­ği Ya­rış­ma­sı'na ka­tı­lan Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ve Datça Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si ­öğ­ren­ci­le­ri gerçekleşen yarışmadan Datça' ya 28 madalya ile dönerek tarihi başarı sergiledi.

DATÇA AŞ­ÇI­LIK OKUL­LA­RIN­DAN TARİHİ BA­ŞA­RI

 

2018 yı­lın­da' da ya­rış­ma­ya Üni­ver­si­te dü­ze­yin­de ka­tı­la­rak 33 ma­dal­ya ile re­kor­lar kıran Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu; 2020 yılı aş­çı­lık ya­rış­ma­la­rı­na da, ba­şa­rı ile adım attı. Üni­ver­si­te dü­ze­yin­de 10 'da 10 yapan öğ­ren­ci­ler, “Yılın En İyi Üni­ver­si­te­si” ka­te­go­ri­sin­de 3 gümüş ma­dal­ya elde et­ti­ler. Öğ­ren­ci­le­rin kendi im­kan­la­rı ile ­ka­tıl­dık­la­rı ,Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve Datça  Be­le­di­ye­si­nin' de  des­tek­le­di­ği ya­rış­ma­da, Datça Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si ­öğ­ren­ci­le­ri Lise dü­ze­yin­de­18 ma­dal­ya aldı.Üni­ver­si­te dü­ze­yin­de öğ­ren­ci­le­rin su­num­la­rı­nı plan­la­yan Öğretim Görevlisi ?Yusuf Yi­ğit, ekibi ile bir­lik­te Kaymakam Mesut Çoban'ı  ma­ka­mı­nda  zi­ya­ret ede­rek,tüm öğ­ren­ci­le­ri ile gurur duy­du­ğu­nu ifade etti. Yiğit sözlerine '' Son 4-5 yıl içe­ri­sin­de gerek üni­ver­si­te, gerek lise dü­ze­yin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve iş­bir­li­ği ile aş­çı­lık ala­nın­da öğrencilerimizin  ba­şa­rı­ları hızla art­ıyor. Top­lam­da iki oku­lun ma­dal­ya sa­yı­sı 28 e ula­şır­ken. Fet­hi­ye Aş­çı­lık Ya­rış­ma­sı­na Datça aş­çı­lık okul­la­rı dam­ga­sı­nı vurdu. Fark­lı fark­lı ka­te­go­ri­ler­de, gerek yö­re­sel lez­zet­ler­le ge­rek­se mo­dern su­num­lar­la il­çe­mi­zi tem­sil eden öğ­ren­ci­le­ri­miz, ya­rış­ma ala­nın­da da bir­bir­le­ri­ne tam des­tek ola­rak örnek dav­ra­nış­lar ser­gi­le­di­ler. Özel­lik­le lise ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da­ki bu bir­lik­te­lik, il­çe­miz ta­nı­tı­mı için çok önem­li bir ba­şa­rı­yı be­ra­be­rin­de ge­tir­di'' dedi. Yiğit ayrıca  “Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Doc.?Dr.Gök­han Ayaz­lar ve bölüm baş­ka­nı Dr.Öğr Üyesi Le­vent Ka­ra­dağ'a, mesai ar­ka­daş­la­rı öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri Ümit Ka­ra­dağ ve Emine Ay Yiğit'e bu ba­şa­rı­ya sağ­la­dık­la­rı kat­kı­dan do­la­yı ay­rı­ca te­şek­kür etti.
Kaymakam Mesut Çoban ise yaptığı konuşmada '' Lisemizin ve Yüksek Okulumuzun  öğrenci ve öğretmenlerinin gayreti ile gerçekleşen yarışmada başarı ile dönmeleri bizleri gururlandırmıştır.Teşekkür ediyoruz. Okullarımızı, öğrenci ve eğitimcilerimizi tebrik ediyoruz . Maddi manevi her zaman yanınızdayız''dedi.
Ka­tıl­dık­la­rı tüm ka­tego­ri­ler­de üst düzey ba­şa­rı elde eden öğ­re­ni­ci­le­rin al­dı­ğı ödül­ler şu şe­kil­de­dir:
Eb­rar­Tan-Üni­ver­si­te dü­ze­yi mo­dern tatlı ta­ba­ğı ka­te­go­ri­si,altın ma­dal­ya,
Hilal Koç- Üni­ver­si­te dü­ze­yi tatlı ta­ba­ğı ­ka­tego­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Esma Te­tik- Üni­ver­si­te dü­ze­yi aş­çı­lar mo­dern Türk mut­fa­ğı­ ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Merve Er­türk- Üni­ver­si­te dü­ze­yi aş­çı­lar mo­dern Türk mut­fa­ğı ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Elif Bil­gi- Üni­ver­si­te dü­ze­yi aş­çı­lar mo­dern Türk mut­fa­ğı ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Tahir Kı­lınç- Üni­ver­si­te dü­ze­yi aş­çı­lar mo­dern Türk mut­fa­ğı ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Deniz Dab­lan- Yö­re­sel ye­mek­ler ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Elif Kara- Yılın en iyi üni­ver­si­te eki­bi­ ka­tego­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Esra Gü­ler-Yı­lın en iyi üni­ver­si­te eki­bi­ ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,
Ya­kup­han Dinç- Yılın en iyi üni­ver­si­te eki­bi ­ka­te­go­ri­si,gümüş ma­dal­ya,


Bu haber 1804 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer