13-09-2018 13:53 GÜNDEM

DATÇA AK PARTİ İLÇE BAŞ­KAN­LI­ĞI , 12 ÇO­CU­ĞU SÜN­NET ETTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Ak Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı ile Datça Dev­let Has­ta­ne­si iş bir­li­ğin­de , Datça' da ya­şa­yan 6-12 yaş arası 12 ih­ti­yaç sa­hi­bi çocuk sün­net et­ti­ril­di.

DATÇA AK PARTİ İLÇE BAŞ­KAN­LI­ĞI , 12 ÇO­CU­ĞU SÜN­NET ETTİRDİ

Datça'da yaşam şart­la­rı­nın düşük ol­du­ğu aile­le­rin ço­cuk­la­rı­na yö­ne­lik , dün  (12.09.2018 Çar­şam­ba ) dü­zen­le­nen sün­net et­kin­li­ğin­de , sün­net ola­ma­yan 12 çocuk, sün­net et­ti­ril­di.
Datça Dev­let Has­ta­ne­si ame­li­yat­ha­ne­sin­de ger­çek­le­şen sün­ne­ti, ge­çi­ci gö­rev­le has­ta­ne­de hiz­met veren Genel Cer­rah He­ki­mi ve 2 gün­lü­ğü­ne gelen Anes­te­zi Uz­ma­nı kont­ro­lün­de ger­çek­leş­ti. 

Datça Ak Parti İlçe sek­re­te­ri Yahya Kan­de­mir ve Ak Par­ti­li üye­ler , has­ta­ne­de ame­li­yat sı­ra­sın­da sün­net ço­cuk­la­rı­na ve aile­le­re ma­ne­vi des­tek için ora­day­dı.
İlçe Sek­re­te­ri Kan­de­mir' in yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Datça Ak Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı­mız adına ve­ka­le­ten bu gün bu­ra­da­yız ,ön­ce­lik­le be­lirt­mek is­te­rim, biz Ak Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı ola­rak sün­net yap­tı­ra­lım diye bir fikir oluş­tur­ma­dık.Va­tan­daş­la­rı­mız­dan bir kaç kişi İlçe bi­na­mı­za zi­ya­ret­te bu­lu­na­rak maddi du­rum­la­rı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu için ,sün­net sı­kın­tı­mız var dedi. Dedik et­ra­fı­nız­da başka aile­le­rin ço­cuk­la­rı varsa sizde biz­ler­de araş­tı­ra­lım toplu sün­net ger­çek­leş­ti­re­lim. Datça Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi­miz­le gö­rüş­tük, Sa­ğol­sun Ho­ca­mız Dok­tor ve ameli­yat­ha­ne­yi ha­zır­la­dı. Bizde toplu halde ço­cuk­la­rı­mı­zı ge­ti­rip sün­net­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik. Bun­dan son­ra­sı için­de ho­ca­mız­la gö­rü­şüp bu et­kin­li­ği­mi­zi devam et­tir­me ka­ra­rı aldık.?Yine 8 - 10 ço­cu­ğu­muz ol­du­ğun­da yine has­ta­ne­mi­zin ,ho­ca­mı­zın ka­pı­sı­nı ça­la­ca­ğız.Çünkü dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız için sün­net prob­lem­li bir ha­di­se. va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da sömestr ta­ti­lin­de yeni bir sün­net et­kin­li­ği daha yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bu gün bu­ra­da ço­cuk­la­rı­mız bay­ram ha­va­sın­day­dı. Aile­ler­de ,ço­cuk­la­rı­mız­da bizde mut­luy­duk . Her zaman va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz.Her türlü des­te­ği ve yar­dı­mı esir­ge­me­yen başta Baş­he­ki­mi­mi­ze,sün­net ame­li­ya­tı­nı ger­çek­leş­ti­ren Cer­ra­hı­mı­za , Anes­te­zi Uz­ma­nımıza, has­ta­ne ça­lı­şan­la­rı­mı­za, emeği geçip is­mi­ni sa­ya­ma­dı­ğı­mız her­ke­se ayrı ayrı Ak Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı adına te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum''dedi
Sün­net Ame­li­ya­tı ger­çek­le­şen ço­cuk­lar aynı gün kont­rol­le­ri ya­pı­la­rak ta­bur­cu edil­di.


Bu haber 727 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer