30-11-2018 10:30 GÜNDEM

DATÇA AK KA­DIN­LAR­DAN, KA­DI­NA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DA­YA­NIŞ­MA ME­SA­JI

Sebiha ARSLAN : 25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le­de Ulus­lar arası Da­ya­nış­ma Günü ne­de­niy­le Datça AK Parti Kadın kol­la­rı üye­le­ri parti binasında basın açık­la­ma­sı yaptı.

DATÇA AK KA­DIN­LAR­DAN, KA­DI­NA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DA­YA­NIŞ­MA ME­SA­JI

 

Datça AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Kı­lınç ve partili kadınlar parti binasında yap­tı­ğı basın açıklamasında ''Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det dün­ya­nın her ye­rin­de aynı bi­çim­de te­za­hür edi­li­yor ve aile içi şid­det ne yazık ki hala en yay­gın şid­det bi­ci­mi ol­ma­ya devam edi­yor.
AK Ka­dın­lar ola­rak,ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin bir insan hakkı ih­la­li ol­du­ğu­nu dün ol­du­ğu gibi bugün de dile ge­tir­mek­ten vaz­geç­mi­yor, eko­no­mik ya da kül­tü­rel hiç­bir ge­rek­çe­nin ar­dı­na sı­ğı­nıl­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­den ka­dı­na yö­ne­lik her turlu şid­de­te karsı tu­run­cu çiz­gi­mi­zi çe­ki­yo­ruz.
Kadim me­de­ni­ye­ti­mi­zin yüz­yıl­lar bo­yun­ca ba­rın­dır­dı­ğı din, ahlak, şuur ve vic­dan öğ­re­ti­le­ri­nin tü­mün­de, ka­dı­na ve kız ço­cuk­la­rı­na karsı ya­pı­lan her­han­gi bir kötü mu­ame­le­ye kati su­ret­le karsı çı­kıl­mış­tır. Yüz­yıl­lar ön­ce­sin­den, henüz İnsan Hak­la­rı Ev­ren­sel Bil­dir­ge­si yok­ken, kadın erkek ay­rı­mı yap­ma­dan in­sa­ni bir me­sa­jın dün­ya­ya ya­yıl­ma­sı­na oncu olan Hz. Pey­gam­ber'in sö­zü­nü ha­tır­la­mak ve ha­tır­lat­mak he­pi­mi­zin üze­ri­ne düsen önem­li bir va­zi­fe­dir. 'İnsan­la­ra mer­ha­met et­me­ye­ne, Allah da mer­ha­met etmez' Hiç­bir ayrım gö­zet­mek­si­zin yasam bi­ci­mi ola­rak tüm in­san­lı­ğa karsı kotu mu­ame­le­yi biz­le­re men eden di­ni­mi­zin, ka­dı­na ve kız ço­cuk­la­rı­na uy­gu­la­na­cak kotu mu­ame­le­yi kabul et­me­si de müm­kün de­ğil­dir.
Ül­ke­miz­de ve dün­ya­da ka­dın­lar, yıl­lar­dır sür­dür­dük­le­ri çe­şit­li mü­ca­de­le­ler ile ka­dı­na ve as­lın­da in­sa­na ya­kı­şır, hak ve ada­let ta­lep­le­ri ile ol­duk­ça büyük ka­za­nım­lar elde et­miş­ler­dir. Ül­ke­miz, bu an­lam­da ka­dın­la­rın ya­şa­dı­ğı so­run­lar­la il­gi­li çe­şit­li hu­ku­ki dü­zen­le­me­ler­le yıl­lar­dır tüm ka­dın­la­rın ya­nın­da ola­rak, güç­len­me ve ken­di­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me sü­reç­le­ri­ne katkı sağ­la­mış­tır.Top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği­ni sağ­la­mak adına hem ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de kabul edi­len an­laş­ma­la­ra imza atmış hem de kendi mev­zu­atın­da köklü de­ği­şik­lik­ler yap­mış­tır. İş ya­sa­sın­dan ,ceza ya­sa­sı­na kadar ka­dı­nı ör­se­le­yen bir­çok unsur mev­zu­at­tan çı­kar­tıl­mış­tır.Bir­leş­miş Mil­let­ler, 2030 Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Gün­de­min­de ,dün­ya­nın 49 ül­ke­sin­de ka­dın­la­rı aile içi şid­de­te karşı ko­ru­yan bir yasal dü­zen­le­me­nin ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­lir­ken, AK Parti dö­ne­min­de, Tür­ki­ye'de ilk kez 6284 sa­yı­lı'' Aile­nin Ko­run­ma­sı ve Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­tin Ön­len­me­si'' ya­sa­sı Mec­lis­te kabul edil­miş­tir .Ak Parti ku­rul­du­ğu gün­den iti­ba­ren ka­dın­la­rın eko­no­mi, si­ya­set, bilim ve eği­tim­de güç­len­me­si mis­yo­nu ile atı­lan her adım­da ka­dın­la­rın iş ve aile ha­yat­la­rı­nı den­ge­le­ye­bil­me­le­ri adına ko­lay­laş­tı­rı­cı dü­zen­le­me­ler ge­ti­ril­miş ve her alan­da ka­dın­la­rın var­lı­ğı­nın nor­mal­leş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma­lar ya­pıl­mış­tır. Ka­dın­lar aynı anda aile­de işte ,si­ya­set­te ve daha nice bir­çok alan­da özne ve aktör ola­rak var­lık gös­ter­miş her alan­da ira­de­le­ri­ni Aile­nin ve top­lu­mun ya­ra­rı­na kul­lan­mış­lar­dır. Bu­lun­duk­la­rı her po­zis­yon­da yal­nız­ca cin­si­yet te­me­lin­de bir tem­sil du­ru­mun­da kal­ma­dan kadın ol­duk­la­rı­nın far­kın­da ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir­ler. Hayal et­tik­le­ri­nin yal­nız­ca kendi ya­rar­la­rı­na ol­ma­dı­ğı­nın; aile­si­nin ve için­de ya­şa­dı­ğı top­lu­mun da ka­za­nım­la­rı ola­ca­ğı­nın bi­lin­cin­de ha­re­ket et­mek­te­dir­ler. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve genel baş­ka­nı­mız ''Ka­dın­la­ra karşı ay­rım­cı­lık ırk­çı­lık­tan be­ter­dir'' an­la­yı­şı ile gös­ter­di­ği öz­ve­ri­yi, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin or­ta­dan kalk­ma­sı için hep bir­lik­te gös­ter­me­miz bu mü­ca­de­le­miz­de bize ba­şa­rı­yı ge­ti­recek en önem­li unsur ola­cak­tır.
AK Parti ,kadın, erkek ,yaşlı ,genç, her­ke­sin ,he­pi­mi­zin par­ti­si­dir. AK Ka­dın­lar ola­rak ;Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le ve Da­ya­nış­ma Gününde, ka­dı­na yö­ne­lik her türlü şid­det­te tu­run­cu çiz­gi­mi­zi çe­ki­yo­ruz. Aynı has­sa­si­yet­le ,tüm top­lu­mun da tu­run­cu çiz­gi­le­ri­ni çek­me­ye davet edi­yo­ruz. Sağ­lık­lı bir top­lum ve ge­lecek ne­sil­ler için ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı hep bir­lik­te tu­run­cu çiz­gi­mi­zi çe­ke­lim ,dedi.


Bu haber 364 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer