27-11-2019 16:45 GÜNDEM

DATÇA AK KA­DIN­LAR­DAN ‘’25 KASIM 2019 KA­DI­NA YÖNELİK ŞİDDET­LE MÜ­CA­DE­LE ULUS­LA­RA­RA­SI DA­YA­NIŞ­MA GÜNÜ’’

Sebiha ARSLAN : Datça AK Parti Kadın Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı, 25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le ve Da­ya­nış­ma Günü ne­de­niy­le eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

DATÇA AK KA­DIN­LAR­DAN ‘’25 KASIM 2019 KA­DI­NA YÖNELİK ŞİDDET­LE MÜ­CA­DE­LE ULUS­LA­RA­RA­SI DA­YA­NIŞ­MA GÜNÜ’’

 

AK Parti İlçe bi­na­sın­da bir araya gelen AK Parti Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Seval Kı­lınç ve üye­le­ri yap­tı­ğı eş za­man­lı basın açık­la­ma­sın­da ''Bugün “25 Kasım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le Ulus­la­ra­ra­sı Da­ya­nış­ma Günü”!
Biz AK­KA­DIN­LAR ola­rak aşa­ğı­da­ki çağ­rı­mı­zı sa­de­ce ka­dın­la­ra değil, in­san­lık­tan bir nebze na­si­bi­ni almış her­ke­se yap­mak üzere, 81 ili­miz­de eş­za­man­lı ola­rak top­lan­mış bu­lun­mak­ta­yız.
Biz­ler AK­PARTİ'nin 5 mil­yo­na yak­laş­mış kadın üyesi adına, genel geçer cüm­le­le­ri kur­mak ve “dost­lar alış­ve­riş­te gö­zük­sün” mi­sa­li bu­luş­ma­lar için top­lan­ma­dık.
Dün­ya­da “KADIN” ve “ŞİDDET” ke­li­me­le­ri­ni kul­la­na­rak oluş­tu­rul­muş cüm­le­ler ile, ül­ke­miz­de ya da yurt­dı­şın­da si­ya­si is­tis­mar ya­pan­lar gibi üs­tün­lük tas­la­mak için de top­lan­ma­dık.
Sa­de­ce kendi ra­hat­lı­ğı­nı ve kon­fo­ru­nu dü­şü­nüp, her fır­sat­ta sahte göz­yaş­la­rı dö­ken­ler gibi olmak için de bu­ra­da de­ği­liz.
17 yılı aşkın ik­ti­da­rı­mız­da, her daim or­ta­ya koy­du­ğu­muz sa­mi­mi­yet ve so­rum­lu­luk bi­lin­ci­miz­le bu de­rin­den ka­na­yan ya­ra­ya der­man ol­ma­ya ça­lış­tık.
“Ka­dın­la­ra Karşı Ay­rım­cı­lık Irk­çı­lık­tan Be­ter­dir” diyen Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ve de­ğer­li ha­nı­me­fen­di­nin, her plat­form­da gös­ter­miş ol­duk­la­rı sa­mi­mi du­yar­lı­lık­la­rı mil­le­ti­mi­zin ma­lum­la­rı­dır. Yıl­lar­dır sür­dür­dük­le­ri kap­sam­lı mü­ca­de­le­ler ile ka­dı­na ve as­lın­da İnsana ya­kı­şır hak ve ada­le­tin te­si­sin­de büyük ka­za­nım­lar elde edil­miş­tir. Bu dönem için­de, gerek par­ti­miz ge­rek­se ku­ru­lan tüm hü­kü­met­le­ri­miz ve özel­lik­le de ka­dın­dan so­rum­lu ba­kan­la­rı­mı­zın ta­viz­siz mü­ca­de­le­le­ri ve say­gın ça­ba­la­rı apa­çık or­ta­da­dır. Bu­gü­ne kadar ka­dın­la­rın ya­şa­dı­ğı so­run­lar­la il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler­le ka­dın­la­rı­mı­zın eko­no­mi, si­ya­set, bilim ve eği­tim­de güç­len­di­ril­me­si­ne önem­li kat­kı­lar sağ­lan­mış­tır.
Hal böyle iken her “kadın” ko­nu­su gün­de­me gel­di­ğin­de veya acı bir ha­di­se ya­şan­dı­ğın­da dev­le­ti­miz­le da­ya­nış­ma ye­ri­ne bir takım çev­re­le­rin, bu me­se­le­yi is­tis­mar et­me­le­ri, kendi çir­kin si­ya­set­le­ri­ne mal­ze­me yap­ma­la­rı da bir başka ha­ki­kat­tir.
Do­la­yı­sıy­la biz bugün ön­ce­lik­le her­ke­si genel geçer açık­la­ma­lar yap­mak ye­ri­ne SAMİMİYETE davet edi­yo­ruz.
Ya­şa­nan acı­la­rın, il­kel­lik­le­rin, ce­ha­le­tin yur­du­muz­da ve dün­ya­nın her ye­rin­de son bul­ma­sı için ka­dın­lar ve er­kek­ler ola­rak, hep bir­lik­te ger­çek an­lam­da bir da­ya­nış­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Laf ola beri gele tür­den açık­la­ma­lar­dan bık­tık. Bir an­ne­nin, bir genç kızın ya da sa­de­ce bir insan ola­rak, ya­şa­ma sa­va­şı veren maz­lum bir ka­dı­nın, kö­şe­sin­de Allah'a ya­ka­rır­ken, bir baş­ka­sın­dan yar­dım dahi ala­ma­dan can ver­me­si hiç­bir si­ya­se­te mal­ze­me ya­pı­la­maz.
Söz ko­nu­su bir in­sa­nın ya­şa­mı ol­du­ğun­da, si­ya­set dahil her şey ayak­la­rı­mı­zın al­tın­da­dır. Biz AK­PARTi'li ka­dın­lar ola­rak önce İNSA­NIZ, sonra KA­DI­NIZ.
Dün­ya­da­ki hiç­bir ka­za­nım, güç veya makam bir ka­dı­nın yaşam hak­kın­dan daha de­ğer­li ola­maz.
Bugün ger­çek­ten bir da­ya­nış­ma günü ise. başta HDP Di­yar­ba­kır İl baş­kan­lı­ğı önün­de yav­ru­la­rı­na ka­vuş­ma acı­sıy­la göz­ya­şı döken ana­la­rı­mı­zın hay­kı­rış­la­rı­na kulak ve­ril­me­li­dir.
Her türlü terör ör­gü­tü la­net­le­ne­rek, an­ne­le­ri­mi­zin ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı için dü­rüst­çe somut adım­la­rın atıl­ma­lı­dır.
Ger­çek­ten da­ya­nış­ma günü ise, so­kak­ta yü­rü­yen tüm ka­dın­la­rın kılık ve kı­ya­fe­ti­ne ba­kıl­mak­sı­zın, yaşam ter­ci­hi­ni veya inan­cı­nı öne çı­kar­ma­dan, tüm si­ya­si par­ti­ler tu­tar­lı ve ortak tavır için­de ol­ma­lı­dır.
Bugün ka­dı­na şid­det ko­nu­sun­da da­ya­nış­ma me­sa­jı ve­ri­le­cek­se, ön­ce­lik­li ola­rak bir grup baş­kan ve­ki­li, par­ti­sin­den ol­ma­yan kadın grup baş­kan ve­ki­li­ne had­di­ni bil­dir­me had­siz­li­ği gös­ter­di­ğin­de, biz­zat kendi par­ti­si­nin bin­ler­ce kadın üyesi tepki ver­me­li­dir.
Başta Av­ru­pa ül­ke­le­ri olmak üzere, yer­yü­zün­de sözde ge­liş­miş top­lu­luk­lar kendi ül­ke­le­rin­de­ki is­la­mo­fob­ya ör­nek­le­ri­ne, inanç ve yaşam öz­gür­lük­le­ri­ne iliş­kin sal­dı­rı­la­ra karşı dur­ma­lı­dır.
Ül­ke­miz­de 6 mil­yo­na yak­la­şan her din­den ve Irk­tan gel­miş mül­te­ci­le­re ve özel­lik­le de Su­ri­ye­li­le­re gös­te­ri­len in­sa­ni du­ru­şu gö­rül­me­li ve tak­dir edil­me­li­dir.
Bu sa­mi­mi­ye­ti gös­ter­mek­si­zin, mün­fe­rit ha­di­se­le­ri Tür­ki­ye'deki ik­ti­da­rı, li­de­ri veya do­lay­lı ola­rak mil­le­ti­mi­zi ren­ci­de etmek, aşa­ğı­la­mak ve si­ya­sal bir fır­sa­ta dö­nüş­tür­mek is­te­yen­le­re karşı dûn ol­du­ğu gibi, bugün de SESSİZ KAL­MA­YA­CA­ĞIZ.
Dün­ya­nın bir düzen için­de gi­de­bil­me­si için her me­se­le­nin belli bir ada­let ve hak­ka­ni­yet için­de yü­rü­tül­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Şid­de­tin dini, inan­cı, kül­tü­rü veya mil­li­ye­ti olmaz.
Kat­li­am her yerde kat­li­am­dır, kimse sa­vu­na­maz ve so­nu­na kadar da ka­til­ler ile mü­ca­de­le şart­tır. “Za­li­min zulmü varsa, maz­lu­mun da Allah'ı var­dır.” Sö­zü­ne uygun ola­rak biz AK­KA­DIN­LAR, yer­yü­zün­de Allah'ın ver­di­ği can­la­rı ko­ru­mak için her türlü mü­ca­de­le­de yer ala­ca­ğı­mı­zı yi­ne­li­yo­ruz, sa­mi­mi olan her da­ya­nış­ma ça­ba­sı­na da VARIZ di­yo­ruz.
Dev­let ola­rak da, parti ola­rak da biz­ler ne kadar so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın bi­lin­cin­de olsak da; bi­li­yo­ruz ki bu ah­lak­sız, acı­ma­sız ve aşa­ğı­la­rın aşa­ğı­sı ko­num­da­ki ca­na­var­la­rın, za­lim­le­rin ve ka­til­le­rin bit­mez tü­ken­mez sap­lan­tı­la­rı, bozuk ruh ve ka­rak­ter­le­ri ve daha pek çok sap­kın dü­şün­ce­le­ri dün­ya­da ya­yı­la­rak art­mak­ta­dır.
Bu acı ha­dis­ler kar­şı­sın­da ül­ke­le­rin, şe­hir­le­rin, ma­hal­le­le­rin veya apart­man­la­rın içine mün­fe­rit ola­rak ya­yıl­mış, adeta birer virüs gibi sız­mış bu has­ta­lık­lı hüc­re­le­ri teker teker ayık­la­yıp ber­ta­raf etmek için tüm ta­raf­la­rı da­ya­nış­ma­ya davet edi­yo­ruz.
AK Ka­dın­lar, ola­rak biz­ler ilk günkü has­sa­si­ye­ti­miz ve ti­tiz­lik­le, bu ko­nu­da ta­viz­siz du­ru­şu­mu­zu gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Karşı Ulus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le ve Da­ya­nış­ma Gûnû'nde, her türlü şid­de­te karşı TU­RUN­CU ÇİZGİMİZİ çe­ki­yo­ruz.
Aynı du­yar­lı­lı­ğa sahip top­lu­mu­mu­zun tüm bi­rey­le­ri­ni de tu­run­cu çiz­gi­le­ri­ni çek­me­ye davet edi­yo­ruz.''


Bu haber 482 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer