14-05-2020 15:48 GÜNDEM

DATÇA ADD'DEN BÜYÜK TÜRK ULUSU!

Rıza EZER : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin, 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nın 100. yı­lı­nı yurt ge­ne­lin­de genel merkezle eş za­man­lı basın açıklaması düzenleyerek kutladı.

DATÇA ADD'DEN  BÜYÜK TÜRK ULUSU!

 

Başkan Şahin' in dernek binasında yaptığı açıklama şu şekilde  ''  
19 Mayıs 1919,Türk Ta­ri­hi'nin dönüm nok­ta­sı­dır. Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün o günkü Sam­sun'a çıkış ge­rek­çe­le­ri, bugün de ulus ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız so­run­lar­dan kur­tu­luş st­ra­te­ji­miz ol­ma­lı­dır.
Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, Büyük Nut­kun­da“1919 yı­lı­nın Mayıs ayı­nın 19. günü Sam­sun'a çık­tım. Ül­ke­nin genel du­ru­mu ve gö­rü­nü­mü…” gi­ri­şiy­le yap­mış ol­du­ğu tes­pit­ler ta­ri­he dü­şül­müş not­lar­dır. Orada, sal­ta­nat ve hi­la­fet yö­ne­ti­mi­nin içine düş­müş ol­du­ğu aciz­lik­le bir­lik­te mil­le­ti­mi­zin yok edil­me sü­re­ci­ne nasıl sü­rük­len­di­ği­ni açık­ça vur­gu­la­mış­tır. Mus­ta­fa Kemal'i Sam­sun'a çı­ka­ran en büyük etken; Türk Mil­le­ti'ni­ em­per­ya­list plan­lar­dan, vu­ru­la­cak son dar­be­den ve ölüm­cül teh­li­ke­den ­ko­ru­mak ve kur­tar­mak­tı.
Sam­sun'a çıkış, Türk Mil­le­ti'nin ­çağ­daş uy­gar­lı­ğın ay­rıl­maz bir par­ça­sı ha­lin­de bir ve bütün ola­rak ya­şa­mı­nı sür­dür­me­si­ni de he­def­le­mek­tey­di. He­de­fin ger­çek­leş­me­sin­de­ki­ iti­ci güç, milli ira­dey­di. Milli irade de,Ata­türk'ün kur­tu­luş st­ra­te­ji­si­nin ana kay­na­ğı­dır. “Mil­le­tin is­tik­la­li­ni yine mil­le­tin ka­rar­lı­lı­ğı ve inan­cı kur­ta­ra­cak­tır”, “ege­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir” söz­le­ri Türk ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­nın lo­ko­mo­ti­fi ol­muş­tur. “Tek çözüm var­dır: o da ba­ğım­sız bir Türk Dev­le­ti kur­mak­tır.” ifa­de­siy­le net­le­şen amaç; milli ira­de­ye yani ulu­sal ege­men­li­ğe da­ya­lı bir milli dev­let olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ila­nıy­la so­nuç­lan­mış­tır.
Sam­sun'a çı­kış­la baş­la­tı­lan Milli Kong­re­ler sü­re­ci, ulu­sal uya­nı­şın ve di­re­ni­şin ça­tı­sı­na, TBMM'nin açı­lı­şı­na zemin ha­zır­la­mış­tır. TBMM'nin açıl­ma­sı, milli irade an­la­yı­şı­nın tam bir za­fe­ri­dir. Bu zafer, 19 Mayıs 1919'la baş­la­mış, 23 Nisan 1920'de ad­re­si­ni bul­muş,29 Ekim 1923'de ise kim­li­ği­ne ka­vuş­muş­tur.Do­la­yı­sıy­la; 19 Mayıs 1919 ta­ri­hi,em­per­yal oyun­la­rın nasıl bo­zul­du­ğu­nu ve bo­zu­la­ca­ğı­nı biz­le­re is­pat­la­mak­ta­dır.
Bu günkü st­ra­te­ji­miz bel­li­dir: Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü adım adım takip ede­rek tüm so­run­la­rı çöz­mek…
1919'dan bu yana geçen yüz yıl­lık sü­re­nin so­nun­da; ya­şa­dı­ğı­mız her sı­kın­tı­nın al­tın­da, çıkar pe­şin­de ko­şan­la­rın ve iş­bir­lik­çi­le­rin si­ya­si, eko­no­mik, kül­tü­rel ve sos­yal alan­da­Bü­yük Ata­türk'ü fikri ta­kip­ten vaz­geç­me­le­ri yat­mak­ta­dır.
Ta­rih­te,em­per­ya­liz­mi ilk kez yenen bir li­de­rin inşa et­ti­ği dü­şün­sel sis­te­mi gör­mez­den ge­len­ler, ger­çek­leş­tir­di­ği dev­ri­mi imha eden­ler, il­ke­le­ri­ni ör­se­le­yen­ler, yap­mış ol­du­ğu kur­tu­luş ve tam ba­ğım­sız­lık sa­va­şı­nı inkâr eden­ler,esa­sen, Türk Mil­le­ti'nin sa­vun­ma ref­leks­le­ri­ni za­yıf­lat­mak­ta­dır. Çünkü;19 Mayıs 1919 Türk Mil­le­ti'nin sa­vun­ma ref­lek­si­nin for­mo­lü­dür.
19 Mayıs 1919 Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün dü­şün­sel sis­te­mi­nin, yani,Ata­türk­çü Dü­şün­ce'nin ma­ya­sı­dır. Bu ne­den­le, 19 Mayıs ru­hu­na ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Sis­te­mi'ne sahip çık­mak, Türk Mil­le­ti'nin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­ne,Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ulus dev­let ni­te­li­ği­ne ve dev­rim­le­re sahip çık­mak de­mek­tir.
BÜYÜK TÜRK ULUSU!
Kökü 19 Mayıs ru­hu­na ve Milli Kong­re­le­re da­ya­nan Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, 19 Mayıs 1989'da ku­rul­muş­tur. 30 onur­lu yılı ge­ri­de bı­rak­mış­tır. Başta Ku­ru­cu Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Mu­am­mer Aksoy olmak üzere dev­rim ve de­mok­ra­si için şe­hit­ler ver­miş­tir. Ku­ru­cu üye­miz Doç. Dr. Bah­ri­ye Üçok, Genel Baş­kan Yar­dım­cı­mız Prof. Dr. Ahmet Taner Kış­la­lı, üye­miz Necip Hab­le­mi­toğ­lu, örgüt emek­çi­miz Bağ­cı­lar Şu­be­miz üyesi Şükrü De­mir­kü­rek'i hain sal­dı­rı­lar­da kay­bet­tik. ABD ve iş bir­lik­çi­le­ri­nin or­ga­ni­zas­yo­nu olan Er­ge­ne­kon ope­ras­yo­nu­na maruz kal­dık.Ancak, yo­lu­muz­dan asla ödün ver­me­dik, ver­me­ye­ce­ğiz... Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği,Büyük Ata­türk'ün fik­ren ta­ki­bi­nin ha­ya­ti öne­mi­ne­inan­mak­ta­dır. Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün dü­şün­sel ta­ki­bi,bir ulu­sal st­ra­te­ji ve milli var­lık se­be­bi­dir…
Ge­ri­ci, bö­lü­cü, ha­in­ FE­TÖ-PKK-YPG ve diğer iş bir­lik­çi un­sur­la­ra karşı milli sa­vun­ma ref­lek­si­mi­zin adı,“19 Mayıs Ruhu ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Sis­te­mi”dir.
Si­ya­si ik­ti­da­rın milli bay­ram­la­rı­mı­za, ulu­sal gün­le­ri­mi­ze bakış açı­sı­nı çok iyi bil­di­ği­miz­den bu şe­ref­li gö­re­vi biz üst­len­dik… Bay­rak­tar biziz…Bu ta­ri­hi günde,Co­vid-19 sal­gı­nı ve ya­sak­lar ne­de­niy­le,ne yazık ki plan­la­dı­ğı­mız et­kin­lik­ler se­ri­si­ni ger­çek­leş­ti­re­me­ye­ce­ğiz. Ancak, Mil­le­ti­mi­zi 19 Mayıs 2020 Salı günü, saat tam 19.19'da ev­le­ri­nin pen­ce­re ya da bal­kon­la­rın­dan şanlı bay­rak­la­rı­mız­la; önce İstik­lal Mar­şı­mı­zı, son­ra­sın­da da Genç­lik Mar­şı­mı­zı söy­le­ye­rek milli var­lık ne­de­ni­miz 19 Mayıs ru­hu­na sahip çık­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.

19 Mayıs'ta, Saat Tam 19.19'da...

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­mız Kutlu Olsun…


Bu haber 922 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer