30-03-2021 10:52 GÜNDEM

DATÇA ADD 'DEN ''DÜNYA TİYAT­RO­LAR GÜNÜ KUTLU OLSUN''

Rıza EZER: Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Baş­ka­nı Bekir Şahin, 27 Mart Dünya Ti­yat­ro­lar günü ne­de­niy­le ADD genel mer­kez ile bir­lik­te kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.

DATÇA ADD 'DEN ''DÜNYA TİYAT­RO­LAR GÜNÜ KUTLU OLSUN''

Baş­kan Şahin me­sa­jın­da''
Az ge­liş­miş bir top­lu­mu, çağ­daş bir top­lum dü­ze­yi­ne ulaş­tır­mak mu­ci­ze­si­ni ba­şa­ran Ata­türk; “Ti­yat­ro yal­nız hoş vakit ge­çir­me, bir eğ­len­ce aracı de­ğil­dir. Bir ulu­sun fikri se­vi­ye­si­ni, ya­şa­yı­şı­nı ve zev­ki­ni de yan­sı­tan büyük bir sanat da­lı­dır. En yakın za­man­da bir 'Tem­sil Aka­de­mi­si' ku­ru­la­cak­tır” di­ye­rek kül­tür ve eği­tim ku­ru­mu olan ti­yat­ro­yu top­lu­mu­mu­za yer­leş­tir­mek için in­sa­nüs­tü bir çaba har­ca­mış­tır.
Az za­man­da büyük işler ba­şa­ran Ke­ma­list Dev­rim; büyük ve aman­sız bir sa­va­şın ar­dın­dan yüz­yıl­lar bo­yun­ca dün­ya­da ba­rı­şın sim­ge­si olmuş ti­yat­ro, opera ve mü­zi­ğin per­de­le­ri­ni aça­rak, ül­ke­miz­de ve dün­ya­da büyük bir he­ye­can ya­rat­mış­tır…
“Sa­nat­sız kalan bir mil­le­tin, hayat da­mar­la­rın­dan biri kop­muş de­mek­tir” diyen Ata­türk'e ve eser­le­ri­ne kin ve nef­ret­le sal­dı­ran “sa­na­tın içine tü­kü­ren” yö­ne­tim an­la­yı­şı, “Dev­le­tin kül­tür po­li­ti­ka­sı mı olur” di­ye­rek Türk top­lu­mu­nun hayat da­mar­la­rı­nı felce uğ­rat­mış­tır.
Çağ­daş­laş­ma­nın en önem­li un­su­ru olan sa­na­tın, top­lu­mu ay­dın­la­ta­ca­ğı ger­çe­ği­ne kat­la­na­ma­yan, yirmi yıl­dır ül­ke­nin yö­ne­ti­mi­ni elin­de tutan ge­ri­ci zih­ni­yet, kül­tür ve sanat ala­nın­da da büyük bir yı­kı­ma neden ol­muş­tur.
Top­lum­la doğ­ru­dan et­ki­le­şim için­de olan ti­yat­ro; ik­ti­da­rın bu an­la­yı­şın­dan na­si­bi­ni faz­la­sıy­la al­mış­tır. Kendi mu­ha­fa­za­kâr sanat ku­rum­la­rı­nı ve sanat adam­la­rı­nı ye­tiş­tir­me ama­cıy­la yap­tık­la­rı dü­zen­le­me­ler­le özel ti­yat­ro­la­ra ay­rıl­ma­sı ge­re­ken fon­la­rı ken­di­le­ri­ne yakın der­nek ve va­kıf­la­ra ak­ta­ran ik­ti­dar, ti­yat­ro­la­rı­mız ve sa­nat­çı­la­rı­mı­zın üze­ri­ne bir ka­ra­ba­san gibi çök­müş­tür.
Kül­tür po­li­ti­ka­sı ol­ma­yan dev­let ta­ra­fın­dan ka­de­ri­ne terk edi­len özel ti­yat­ro­lar, sal­gı­nın da et­ki­siy­le adeta can çe­kiş­mek­te, kendi kay­nak­la­rı ile ha­zır­la­dık­la­rı oyun­la­rı se­yir­ciy­le bu­luş­tu­ra­bil­me­nin yol­la­rı­nı ara­mak­ta­lar…
Laik Cum­hu­ri­yet'in çağ­daş­laş­ma yo­lun­da baş tacı et­ti­ği sanat ve sa­nat­çı, yirmi yıl­lık ik­ti­dar­ca ayak­lar al­tı­na alın­mak is­ten­mek­te­dir. Ne­re­dey­se yüz ya­şı­na gelen Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin onur­lu sa­nat­çı­la­rı ve sa­nat­se­ver­le­ri buna izin ver­me­ye­cek­tir.
Şart­lar ne olur­sa olsun Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün de de­di­ği gibi “De­ği­şi­min ışı­ğı­nı al­nın­da ilk his­se­den” ger­çek sa­nat­çı­la­rı­mız, Büyük Dev­rim­ci 'nin aç­tı­ğı yolda gös­ter­di­ği he­de­fe yü­rü­mek­ten bir an bile geri dur­ma­ya­cak­tır…
1923 ten bu­gü­ne Türk Hal­kı­nı sa­nat­la ay­dın­la­tan­lar, ka­ran­lı­ğın için­de bir kutup yıl­dı­zı gibi yö­nü­mü­zü bul­ma­mız için par­la­ma­ya devam ede­cek­ler­dir.Bas­kı­la­ra boyun eğ­me­yen, gelip geçen yö­ne­tim­le­re ma­şa­lık et­me­yen, her türlü kı­sıt­la­ma­ya, sür­gün­le­re, bütçe ve öde­nek ke­sin­ti­le­ri­ne rağ­men büyük bir öz­ve­riy­le “sa­nat­çı” ol­ma­nın ge­re­ği­ni yapan tüm sanat emek­çi­le­ri­ni say­gıy­la se­lam­lı­yor, “Dünya Ti­yat­ro­lar Günü” nü kut­lu­yo­ruz.
(Dünya Ti­yat­ro Günü 1961'de Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan ku­rul­du. Her yıl 27 Mart günü ITI mer­kez­le­ri ve dünya ça­pın­da ti­yat­ro grup­la­rı ta­ra­fın­dan kut­lan­mak­ta­dır. Pek çok ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı et­kin­lik kut­la­ma­lar­da yer al­mak­ta­dır)

 


Bu haber 1393 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer