16-07-2020 17:48 GÜNDEM

DATÇA KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI AÇIKLANDI

Sebiha ARSLAN : Kur­ban Bay­ra­mı­na sa­yı­lı gün­ler ka­lır­ken, Datça Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan, 32 mad­de­lik kur­ban kesim yer­le­ri ile kur­ban­lık alır­ken ve ke­si­lir­ken dik­kat edi­lecek hu­sus­la­rı içe­ren ka­rar­lar alın­dı.

DATÇA  KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI AÇIKLANDI


Yapılan açıklamada;
İlgi : a) 26.06.2020 Tarih ve 31167 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de Ya­yın­la­nan 2020 Yılı Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­liğ.
b) Muğla Va­li­li­ği­nin 08.07.2020 Tarih ve 2020/01 Sa­yı­lı Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yon Ka­rar­la­rı.
c) Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­nın 26.06.2020 Tarih ve E.439021 Sa­yı­lı Onayı.
Kur­ban Bay­ra­mın­da iba­det mak­sa­dıy­la kur­ban kes­mek is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mı­zın dini hü­küm­le­re, sağ­lık şart­la­rı­na ve çevre te­miz­li­ği­ne uygun bir şe­kil­de kur­ban­la­rı­nı biz­zat kes­me­le­ri­ne veya ve­ka­let yo­luy­la kes­tir­me­le­ri­ne yar­dım­cı olmak ve kur­ban ke­si­lecek yer­le­ri be­lir­le­mek için ge­rek­li usul ve esas­la­rı dü­zen­le­yen ilgi (a) 2020 Yılı Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Resmi Ga­ze­te Ya­yım­la­nan Teb­liğ ile Muğla Va­li­li­ği'nin İlgi (b) Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yon Ka­ra­rı ve Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'nın İlgi (c) ona­yıy­la oluş­tu­ru­lan Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu, 14.07.2020 ta­ri­hin­de Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'nda saat 10:30' da Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da top­lan­mış olup alı­nan ka­rar­lar aşa­ğı­da be­lir­til­miş­tir.
1-2020 Yılı Kur­ban Satış Yeri Ola­rak;
İlçe­miz­de kur­ban satış yeri ola­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si, Sa­na­yi ve Ka­ra­köy yol ay­rı­mın­da bu­lu­nan 547 ada ve 13 par­sel nu­ma­ra­lı ar­sa­nın, hay­van satış yeri ola­rak tes­pit edil­me­si­ne,
2- 2020 Yılı Kur­ban Kesim Yeri ola­rak;
Datça Sa­na­yi Si­te­si­nin ya­nın­da­ki Datça Be­le­di­ye­si­ne ait 547 ada ve 15 par­sel nu­ma­ra­lı mez­ba­ha­na ile, Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si, Sa­na­yi ve Ka­ra­köy yol ay­rı­mın­da bu­lu­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait 547 ada ve 13 par­sel nu­ma­ra­lı ar­sa­nın, kur­ban kesim yer­le­ri ola­rak tes­pit edil­me­si­ne,
Kur­ban satış ve kesim yer­le­ri­nin Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan tüm hal­kı­mı­za du­yu­rul­ma­sı­na,
İlçe­miz mer­ke­zin­de cadde, sokak ve park gibi kamu alan­la­rın­da kur­ban ke­si­mi ya­pıl­ma­ma­sı­na, ma­hal­le­ler­de ve ön­ce­den be­lir­len­miş kesim yeri bu­lun­ma­yan yer­ler­de ise hal­kı­mı­zın kendi bah­çe­le­rin­de usu­lü­ne uygun ola­rak ve çev­re­ye zarar ver­me­yecek şe­kil­de kesim yap­ma­la­rı­na mü­sa­ade edil­me­si­ne,
Kesim ye­ri­nin de­zen­fek­te edi­le­bi­lir, ze­min­de su bi­rik­tir­me­yen, ışık­lan­dır­ma ve ha­va­lan­dır­ma­sı bu­lu­nan, dini ve hij­ye­nik şart­la­ra uygun, va­tan­daş­la­rın sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de dü­zen­len­me­si­ne,
Ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı­na rağ­men, kur­ban kesim alan­la­rı dı­şın­da, izin ve­ril­me­yen alan­lar­da kur­ban ke­sen­le­re, çev­re­yi kir­le­tecek şe­kil­de her türlü atığı kont­rol­süz ola­rak bı­ra­kan­la­ra kol­luk kuv­ve­ti ve za­bı­ta bi­rim­le­rin­ce tu­ta­nak­la, ka­me­ra veya fo­toğ­raf­la tes­pit edi­le­rek 2872 Sa­yı­lı Çevre Ka­nu­nu kap­sa­mın­da Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan idari yap­tı­rım ka­ra­rı uy­gu­lan­ma­sı­na,
3- Mev­sim iti­ba­riy­le, kur­ban kesim yer­le­ri­nin ka­pa­lı hale ge­ti­ril­me­si, ge­rek­li alt ve üst ya­pı­nın be­le­di­ye­ce sağ­lan­ma­sı, kesim yer­le­ri­ne ye­ter­li su bağ­lan­ma­sı, hay­van­la­rın de­ri­le­ri­nin yü­zül­me­si ve et­le­rin par­ça­lan­ma­sı es­na­sın­da kur­ban­lar­dan çıkan atık­la­rın top­lan­ma­sı için kafi mik­tar­da çöp bi­do­nu­nun be­le­di­ye­ce temin edil­me­si­ne,
4- Kesim yer­le­rin­de görev yap­mak üzere Datça İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nde gö­rev­li bir ve­te­ri­ner he­ki­min kesim gün­le­ri için gö­rev­len­di­ril­me­si­ne,
5- Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan kur­ban­lık hay­van ke­si­min­de görev ala­cak ki­şi­le­rin hij­yen eği­ti­mi almış, ka­sap­lık bel­ge­si veya kur­ban kesim bel­ge­si bu­lu­nan­lar ara­sın­dan se­çi­le­rek kesim ele­ma­nı ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si­ne,
6- Kur­ban kesen ve hay­va­nı yü­ze­rek et tak­si­mi yapan kim­se­le­rin etle temas eden uzuv­la­rın­da yara ol­ma­ma­sı, bu du­rum­da olan­la­rın kesim, yüzme ve et tak­si­mi işini yap­ma­la­rı zo­run­lu ise hij­ye­nik el­di­ven kul­lan­ma­la­rı ko­nu­sun­da bu ki­şi­le­rin uya­rıl­ma­sı­na,
7- İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu Ka­rar­la­rı­na ve sağ­lık şart­la­rı­na uymak su­re­tiy­le, kur­ban­la­rın mez­ba­ha­ne ile kur­ban kesim yer­le­rin­de ke­sil­me­si­ne, özel bah­çe­sin­de veya kur­ban kes­me­ye uygun mül­kün­de kur­ban kes­mek is­te­yen­le­rin dı­şın­da kesim ya­pa­cak­la­rın, Datça Be­le­di­ye­sin­ce be­lir­le­nen toplu kesim yer­le­ri­ne yön­len­di­ril­me­si­ne ve bu ko­nu­da ge­rek­li bil­gi­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­na, bunun dı­şın­da park, mey­dan, cadde sokak vs. umuma açık ve kur­ban ke­si­mi için uygun ol­ma­yan yer­ler­de kur­ban ke­si­mi ya­pıl­ma­ma­sı için İlçe Be­le­di­ye Za­bı­ta­sın­ca ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı, ih­ti­yaç ha­lin­de İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ele­man­la­rın­ca ko­or­di­ne­li ça­lı­şıl­ma­sı, ge­rek­li kont­rol ya­pı­la­rak be­le­di­ye­ce hal­kın uya­rıl­ma­sı, ay­rı­ca bu ko­nu­nun İlçe Müf­tü­lü­ğün­ce ya­pı­lan vaaz ve oku­nan hut­be­ler­de halka du­yu­rul­ma­sı­na,
8- Kur­ban kesim yer­le­rin­de İlçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan bay­ram sü­re­sin­ce ye­te­ri kadar din gö­rev­li­si gö­rev­len­di­ril­me­si­ne,
9- Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'nca kesim yer­le­ri için pe­ri­yo­dik ola­rak sü­rek­li, çöp kam­yo­nu­nun, te­miz­li­ği sağ­la­ya­cak bir ekip ile bir­lik­te do­laş­tı­rıl­ma­sı­na, kur­ban­lık hay­van­la­rın ze­mi­ni temiz ve kuru, et­ra­fı ve üstü ka­pa­lı ma­hal­ler­de (bü­yük­baş hay­van­lar için uzun ipli yular) mu­ha­fa­za edi­lip na­kil­le­ri sı­ra­sın­da ye­te­ri kadar tec­rü­be­li ele­man bu­lun­du­rul­ma­sı­na, satış yer­le­ri­nin te­miz­len­me­si ve olu­şan atık­la­rın alın­ma­sı iş­le­mi­nin gün­lük ola­rak dü­zen­li bir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­na, top­la­nan atık­la­rın usu­lü­ne uygun ola­rak imha edil­me­si­ne, kesim son­ra­sı mu­aye­ne­de im­ha­sı ge­re­ken deri, et, sa­ka­tat vs. kı­sım­la­rın, gö­rev­li ve­te­ri­ner he­ki­min ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da usu­lü­ne uygun ola­rak imha edil­me­si­ne, ke­si­len hay­van­la­ra ait has­ta­lık­lı or­gan­la­rın, kesim sı­ra­sın­da olu­şan hay­van­sal atık­lar, kist hi­da­tik ve diğer zo­ono­tik has­ta­lık­la­rın bu­laş­ma ris­ki­ne karşı hay­van atık­la­rı­nın (ka­ra­ci­ğer­ler, ak­ci­ğer­ler, ve ben­zer­le­ri) ke­sin­lik­le evcil ve ya­ba­ni hay­van­la­ra ve­ril­me­me­si, kur­ba­nı kendi bah­çe­sin­de veya mül­kün­de kes­mek is­te­yen va­tan­daş­la­rın kur­ban atık­la­rı­nın, be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­li ara­lık­lar­la top­lan­ma­sı­na, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ge­rek­li du­yu­ru­la­rın ya­pıl­ma­sı­na,
10- Kur­ban edil­me­si uygun olan hay­van­la­rın, kur­ban kesim yer­le­ri­ne in­cit­me­den ge­ti­ril­me­si, kur­ban­lık hay­van­lar­da kur­ban olup ol­ma­ya­ca­ğı (yaş ve diğer va­sıf­lar­dan do­la­yı) şüp­he­li olan­la­rın du­ru­mu için İlçe Müf­tü­lü­ğü ve İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğün­den bilgi alın­ma­sı, ke­si­min kes­kin bı­çak­la ya­pıl­ma­sı yö­nün­de İlçe Müf­tü­lü­ğün­ce ya­pı­lan vaaz ve oku­nan hut­be­ler­de hal­kın uya­rıl­ma­sı­na,
11- Kur­ban ola­rak satın alı­na­cak hay­van­la­rın (sağ­lık­lı, be­si­li, ve­te­ri­ner sağ­lık ra­po­ru/hay­van pa­sa­por­tu/nakil bel­ge­si olan)Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nen ko­ru­yu­cu aşı­la­rı ya­pıl­mış ve TÜRK­VET kayıt sis­te­min­de ka­yıt­lı olan­lar­dan se­çil­me­si­ne, gebe ve da­mız­lık de­ğe­ri yük­sek dişi hay­van­la­rın kur­ban­lık ola­rak ke­sil­me­si­nin ön­len­me­si­ne, kur­ban edil­me­si uygun olan hay­van­lar­dan ön­ce­lik­le erkek olan­la­rı­nın ter­cih edil­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da­ki ha­tır­lat­ma­la­rın ko­mis­yon üyesi ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­na,
12- Kur­ban­lık hay­van­la­rın tür, ırk, cin­si­yet ve doğum ta­ri­hi bil­gi­le­ri­nin sor­gu­la­na­bil­me­si ama­cıy­la, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­rak kul­la­nı­ma açı­lan “Hay­Sag” isim­li küpe sor­gu­la­ma mobil uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den küpe nu­ma­ra­sı gi­ri­le­rek hay­van­la­rın ırk, cin­si­yet ve yaş bil­gi­le­ri­nin sor­gu­la­na­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rın il­gi­li ku­rum­lar ile vaaz ve oku­nan hut­be­ler­de va­tan­daş­la­rın bil­gi­len­di­ril­me­si­ne,
13- Hay­van­la­ra ka­sıt­lı ola­rak kötü dav­ran­mak, de­vam­lı aç ve susuz bı­rak­mak, kesin ola­rak öl­dü­ğü an­la­şıl­ma­dan vü­cu­du­na mü­da­ha­le­de bu­lun­mak, 5199 sa­yı­lı Hay­van Hak­la­rı­nı Ko­ru­ma Ka­nu­nu­na göre yasak ol­du­ğun­dan, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan halka du­yu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı ve İlçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan vaaz ve hut­be­ler­de va­tan­daş­la­rın bu ko­nu­da uya­rıl­ma­sı­na,
14- Kur­ban edi­lecek küçük ve bü­yük­baş hay­van­la­rın kulak küpe ve pa­sa­port­la­rı­nın, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğün­ce kont­rol edi­lip va­tan­daş­la­rın kur­ban­lık hay­van se­çi­min­de kulak küpe ve pa­sa­port­la­rı bu­lu­nan hay­van­la­rı al­ma­la­rı yö­nün­de halka ge­rek­li uya­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na, ke­si­len hay­van­la­rın kü­pe­le­ri­nin, ke­sim­de gö­rev­li per­so­nel­ler ta­ra­fın­dan top­la­na­rak İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne ulaş­tır­mak üzere mu­ha­fa­za edil­me­si­ne, kur­ba­nı­nı kendi kesen va­tan­daş­la­rın da kulak kü­pe­le­ri­ni İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne ulaş­tır­ma­sı­na, bu ko­nu­nun Cuma ve Bay­ram Na­ma­zı hut­be­le­rin­de İlçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan ce­ma­ate du­yu­rul­ma­sı­na,
15- Kulak kü­pe­si ta­kıl­ma­mış ve ta­nım­lan­ma­mış bütün kur­ban­lık hay­van­la­ra, pa­sa­port­la­rı bu­lun­ma­yan sığır cinsi hay­van­lar ile hay­van nakil bel­ge­si bu­lun­ma­yan koyun keçi türü hay­van­la­ra ve­te­ri­ner sağ­lık ra­po­ru dü­zen­len­me­me­si­ne, bu tür hay­van­la­rın na­kil­le­ri­ne mü­sa­ade edil­me­me­si­ne,

16- Datça Kur­ban kesim üc­ret­le­ri­nin Muğla İl Kur­ban Hiz­met­le­ri Ko­mis­yo­nu ka­ra­rı ge­re­ği mak­buz mu­ka­bi­li kesim üc­re­ti ola­rak;
- Bü­yük­baş Hay­van kesim üc­re­ti 450,00 ₺ (dört­yü­zel­li­ra),
- Kü­çük­baş Hay­van kesim üc­re­ti 100,00 ₺ (yüz­li­ra), ola­rak be­lir­len­me­si­ne,
17- Datça İlçe Mer­ke­zin­de, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğün­ce be­lir­le­necek kont­rol nok­ta­la­rın­da görev alanı so­rum­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de bu­lu­nan kol­luk kuv­vet­le­ri ile ko­or­di­nas­yon sağ­la­na­rak kur­ban ha­re­ket­le­ri­nin ola­ca­ğı 20/07/2020- 02/08/2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da yol kont­rol­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­na,
18- İlgili teb­liğ­de yer alan hu­sus­lar, ko­mis­yon­da alı­nan ka­rar­la­rın ve ke­si­lecek kur­ban­lık hay­van va­sıf­la­rı­nın, ve­ka­le­ten kur­ban ke­si­mi hak­kın­da İlçe Müf­tü­lü­ğün­ce va­tan­daş­la­rı­mı­za bilgi ve­ril­me­si­ne ve il­gi­li ku­rum­la­rın web si­te­le­rin­de ya­yın­lan­ma­sı­na,

19- COVİD-19 Sal­gı­nı­nı Ön­le­me Ted­bir­le­ri Kap­sa­mın­da;
a) Kesim yer­le­rin­de COVİD-19 bu­laş­ma ris­ki­ni en aza in­dir­mek için ran­de­vu sis­te­mi uy­gu­lan­ma­sı­na,
b) Kur­ban satış ve kesim yer­le­rin­de COVİD-19 sal­gı­nı se­be­bi ile maske kul­la­nıl­ma­sı, fi­zi­ki me­sa­fe ku­ra­lı­na uyul­ma­sı­na,
c) Kur­ban satış ve kesim yer­le­ri­nin tüm gi­riş­le­rin­de ve içe­ri­sin­de be­lir­li me­sa­fe­ler­de el an­ti­sep­ti­ği bu­lun­du­rul­ma­sı­na ve mas­ke­si ol­ma­yan­la­ra maske da­ğı­tıl­ma­sı­nın Datça Be­le­di­ye­sin­ce sağ­lan­ma­sı­na,
d) Hay­van satış ala­nın­da 8 met­re­ka­re­ye 1 kişi (müş­te­ri ve sa­tı­cı be­ra­ber) ola­cak şe­kil­de kont­rol­lü insan gi­ri­şi­nin sağ­lan­ma­sı­na,
e) Kur­ban satış yer­le­ri­nin giriş ka­pı­la­rı­na ve uygun yer­le­ri­ne COVİD-19'dan ko­run­ma ön­lem­le­ri ile il­gi­li bil­gi­len­di­ri­ci ku­ral­la­rın ol­du­ğu ta­be­la­la­rın İlçe Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi ve Datça Be­le­di­ye­sin­ce asıl­ma­sı­na,
f) Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait kesim alan­la­rı­na, ateş ve so­lu­num sı­kın­tı­sı olan­la­rın alın­ma­ma­sı­na ve bu me­kân­la­rın gi­riş­le­rin­de va­tan­daş­la­rın ateşi öl­çü­le­rek, ateşi 38 de­re­ce üze­rin­de olan­la­rın gi­riş­le­ri­ne izin ve­ril­me­me­si ve sağ­lık ku­ru­lu­şu­na yön­len­di­ril­me­si­nin Datça Be­le­di­ye­sin­ce sağ­lan­ma­sı­na,
g) Müş­te­ri­le­rin, hay­van satış alan­la­rın­da uzun süre kal­ma­ma­la­rı, to­ka­laş­ma­nın ol­ma­ma­sı, sos­yal me­sa­fe­ye dik­kat edil­me­si, sık sık el­le­rin de­zen­fek­te edil­me­si için Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı­na,
20- İlçe Müf­tü­lü­ğü, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü'nce ma­hal­li basın or­gan­la­rın­da Kur­ban iba­de­ti­nin önemi ve adabı ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­ma­sı­na,
21-Yö­net­me­lik ge­re­ği T.C. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan "http://​kur­ban.​di­ya­net.​gov.​tr"nin il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­lar­ca takip edi­le­rek ih­ti­yaç du­yu­lan her türlü bil­gi­nin ora­dan temin edil­me­si­ne, İnter­net Web say­fa­la­rın­dan link ve­ril­me­si­ne,
22- Bay­ram sü­re­sin­ce kur­ban satış ve kesim yer­le­rin­de sağ­lık yö­nün­den do­ğa­bi­lecek ak­sak­lık­lar için Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zin­ce ve asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce ge­rek­li ted­bi­rin alın­ma­sı­na,
23- Kur­ban satış ve kesim yer­le­ri­nin, Kur­ban Bay­ra­mı­nın 7 gün ön­ce­sin­den iti­ba­ren ve Kur­ban Bay­ra­mı gün­le­ri sü­re­sin­ce, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü, İlçe Müf­tü­lü­ğü, Datça Be­le­di­ye­si, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­den olu­şa­cak ekip­ler­ce de­net­len­me­si­ne,
24- Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si ve bay­ram sü­re­sin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler sı­ra­sın­da ya­şa­nan ak­sak­lık­la­rın bir rapor ha­lin­de, ge­lecek yıl ya­pı­la­cak eylem pla­nın­da de­ğer­len­di­ril­mek üzere İlçe Müf­tü­lü­ğü­ne bil­di­ril­me­si­ne,
25- Kasap ve yar­dım­cı­la­rı­nın temin ve tes­pit edil­me­si, her türlü ted­bi­rin alın­ma­sı, kur­ban yeri düzen ve ter­ti­bi­nin Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca sağ­lan­ma­sı­na,
26-Muğ­la İli Hay­van Sağ­lık Za­bı­ta­sı Ko­mis­yo­nun 04.01.2018 tarih ve 2018/01 sa­yı­lı ''Da­mız­lık Dişi Hay­van­la­rın Kur­ban­lık Ola­rak Ke­sim­le­ri­ne Mü­sa­ade Edil­me­me­si'' ile il­gi­li ka­ra­rı­na uyul­ma­sı­na ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ile İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­ce ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na,
27- Bay­ram sü­re­sin­ce kur­ban satış ve kesim yer­le­ri­nin de­ne­ti­mi ama­cıy­la; Datça Be­le­di­ye­sin­den Za­bı­ta Me­mu­ru Dur­sun Çetin'in, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğün­den Ve­te­ri­ner Hekim Ab­dur­rah­man Ka­ra­koç'un, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zin­den Çevre Sağ­lı­ğı Tek­nis­ye­ni Derya Çelik ve Übeyt Yüzen'in, İlçe Müf­tü­lü­ğün­den İmam-Ha­tip­ler Yıl­maz Akman, Yakup Kadri Yaman, Fer­hat Ya­zı­cı ve Emrah Güney ile diğer il­gi­li ku­rum­lar­dan per­so­ne­lin gö­rev­len­di­ril­me­si­ne,
28- Kur­ban ile il­gi­li bilgi almak is­te­yen­le­rin Be­le­di­ye Za­bı­ta Hattı 153 nu­ma­ra­lı ve Çağrı Mer­ke­zi 444 48 01 nu­ma­ra­lı hat­tı­nı ara­ma­la­rı ge­rek­ti­ği, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca ve İlçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan vaaz ve hut­be­ler­de halka du­yu­rul­ma­sı­na,
29- Bu ka­ra­rın bir ör­ne­ği­nin İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne, İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­ne, Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na ve ba­sı­na gön­de­ril­me­si­ne,
30- Va­li­lik Ma­ka­mı­nın 02.07.2020 tarih ve 10920 sa­yı­lı “Kur­ban Kesim Yer­le­ri­ne Yö­ne­lik Ted­bir­ler” ko­nu­lu ya­zı­sı­na ri­ayet edil­me­si­ne,
31- İlgili Ku­rum­lar ta­ra­fın­dan 26/06/2020 ta­rih­li ve 31167 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan “2020 yılı Kur­ban Hiz­met­le­ri­nin Uy­gu­lan­ma­sı­na Dair Teb­liğ'e ri­ayet edil­me­si­ne,
32- Alı­nan ko­mis­yon ka­rar­la­rı­na mu­ha­le­fet eden­le­rin 2872 sa­yı­lı Çevre Ka­nu­nu ile 5199 sa­yı­lı Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nu­na ay­kı­rı dav­ra­nan­lar hak­kın­da il­gi­li ya­sa­lar doğ­rul­tu­sun­da il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ge­rek­li idari ce­za­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir. 14 / 07 / 2020
Ko­mis­yon baş­ka­nı 
Mesut Çoban ,üye Dur­sun Çetin Nu­ret­tin Çelik
Datça Kay­ma­ka­mı Za­bı­ta Me­mu­ru TDV Şube Baş­ka­nı
İlçe Müf­tü­sü
Üye Üye
Dr. Yonca İnan Bü­lent Şatır
Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Baş­ka­nı İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü


Bu haber 1998 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer