20-04-2020 19:07 GÜNDEM

DATÇA KISITLAMALARA UYDU SOKAĞA ÇIKMADI

Sebiha ARSLAN - -Uya­rı­ya Rağ­men Spor Yaptı ,3150 Tl Para Ce­za­sı Uy­gu­lan­dı -Ala­cak Ve­recek Me­se­lesi Ka­ra­kol­da Bitti ,Sos­yal Me­sa­feyi Ko­ru­ma­mak­tan Ceza Uy­gu­lan­dı. İlk kez 11-12 Nisan'da Muğla'da dahil 29 Bü­yük­şe­hir ile Zon­gul­dak'ta uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı , Cuma gece saat 00:00'dan iti­ba­ren ye­ni­den baş­la­dı. İlk ya­sa­ğa iliş­kin ka­ra­rın 10 Nisan Cuma ak­şa­mı geç sa­at­ler­de du­yu­rul­ma­sı mar­ket ve fı­rın­lar­da iz­di­ha­ma yol aç­mış­tı. Bu hafta ise Datça halkı du­yar­lı dav­ra­na­rak ha­zır­lık­la­rı­nı gün­ler ve sa­at­ler ön­ce­sin­de yaptı.

DATÇA  KISITLAMALARA  UYDU SOKAĞA ÇIKMADI

 

Polis ve Jan­dar­ma güç­le­ri, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­nın ilk gü­nün­de sakin bir gün ge­çir­di.Pazar günü ise ku­ral­la­ra uy­ma­yıp so­ka­ğa çıkan 6 va­tan­da­şa yak­la­şık 20 bin TL para ce­za­sı uy­gu­lan­dı. Datça so­kak­la­rın­da gö­rev­li­ler dı­şın­da kı­sıt­la­ma­ya tam an­la­mıy­la uyul­ma­sı yet­ki­li­le­ri se­vin­dir­di.So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı sü­re­si bo­yun­ca fı­rın­lar, ec­za­ne­ler ,su ve tüp da­ğı­tı­cı­la­rı hiz­met ver­me­ye devam etti.

UYA­RI­YA RAĞ­MEN SPOR YAPTI ,3150 TL PARA CE­ZA­SI UY­GU­LAN­DI
65 yaş üstü bir va­tan­daş ise polis ta­ra­fın­dan spor ya­par­ken gö­rü­le­rek uya­rıl­dı.Ama aynı va­tan­daş uya­rı­la­ra dik­ka­te al­ma­ya­rak aynı yerde  3 gün bo­yun­ca spor yap­ma­ya devam etti .Uya­rı­la­rı dik­ka­te al­ma­yan va­tan­da­şa 3. gün Polis tarafından 3150 tl para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.Ceza sonrası vatandaş görülmedi.
ALA­CAK VE­RECEK ME­SE­LESİ KA­RA­KOL­DA BİTTİ ,SOS­YAL ME­SA­FEYİ KO­RU­MA­MAK­TAN CEZA UY­GU­LAN­DI.
Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­de ala­cak ve­recek da­va­sı yü­zün­den tar­tı­şan üç ak­ra­ba so­lu­ğu Datça Em­ni­ye­tin­de aldı. Em­ni­yet­te şi­ka­yet­le­rin­den vaz­ge­çen ak­ra­ba­la­ra sos­yal me­sa­fe­ kuralına uymadıkları  için kişi başı 3150 TL  para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.
Vefa Sos­yal des­tek Grubu ve PTT gö­rev­li­le­ri' de pazar günü Datça sokaklarındaydı. İh­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne da­ğı­tı­la­cak olan 1000 tl lik yar­dım pa­ra­la­rı­nı ve vatandaşların zorunlu  ih­ti­yaçlarını  sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­dı.


Bu haber 1971 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer