10-12-2018 19:33 GÜNDEM

DATÇA KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Rıza EZER : Datça Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu öğrencileri, öğ­ret­me­n Ma­şi­de Yal­lım öncülüğünde, 3 Ara­lık “Dünya En­gel­li­ler Far­kın­da­lık Günü” kap­sa­mın­da ,özel eği­tim sı­nı­fı öğ­ren­ci­leri ve ak­ran­la­rı ile çeşitli etkinlik yaparak ,farkındalık etkinliği düzenledi.

DATÇA  KAZIM YIL­MAZ İLKO­KU­LU ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim okulu Özel Eği­tim sı­nı­fı Öğ­ret­me­ni Ma­şi­de Yal­lım' ın düzenlediği etkinlik ,öğrencilerle beraber pan­kart­lar eş­li­ğin­de il­çe­de yü­rü­yüş ya­pıl­masıyla başlandı. İlçe hal­kı­, es­na­f, okul ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­r, kı­sa­ca her­ke­sin en­gel­li far­kın­da­lı­ğı oluş­tur­ma­sı­, her­ke­sin dik­ka­ti­ni en­gel­li­le­rin so­run­la­rı üze­ri­ne çek­me­ye ça­lış­ıldı. Kah­val­tı et­kin­li­ği dü­zen­len­di.Öğ­ret­me­n Ma­şi­de Yal­lım, yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi ''
En­gel­li­lik far­kın­da­lı­ğı ya­ra­ta­cak pan­kart­lar ço­cuk­la­rın her bi­ri­nin eline ve­ri­le­rek, li­ma­na yü­rü­yüş ya­pıl­dı.Li­man­da bir ka­fe­ter­ya­da otizm­li bir öğ­ren­ci­miz ve ak­ran­la­rı kay­na­şa­rak güzel bir kah­val­tı et­kin­li­ği dü­zen­len­dik.
  Kah­val­tı­dan hemen sonra ka­fe­ter­ya­nın önün­de beyaz bas­ton ile ço­cuk­la­rın göz­le­ri ka­pa­tı­lıp far­kın­da­lık, em­pa­ti ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı.Ço­cuk­la­ra engel tür­le­ri ile il­gi­li bil­gi­ler ve­ril­di.
Ar­dın­dan tek­rar pan­kart­lar­la bir­lik­te oku­lu­mu­za yü­rü­ye­rek Or­ga­ni­zas­yo­nu son­lan­dır­dık.Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin far­kın­da­lık se­vi­ye­le­ri bizim için çok önem­liy­di.
Ön­yar­gı­sız olan küçük yü­rek­ler engel ve en­gel­li­lik al­gı­sı­nı çok güzel ifade etmiş ol­du­lar.
He­def­le­ri­miz ara­sın­da otizm­li olan öğ­ren­ci­mi­zin ak­ran­la­rı­nın edin­miş ol­du­ğu far­kın­da­lı­ğı ar­ka­daş­la­rı ve aile­si ile pay­la­şa­rak bu ça­lış­ma­nın genel bir etki uyan­dır­ma­sı bu­lun­mak­ta­dır'' dedi.


Bu haber 543 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer