17-11-2018 14:03 GÜNDEM

DATÇA ' DA BİR İLK ! ZELİŞ' İN PİLAV EVİ HİZMETE AÇIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Ata­türk Cad­de­sin­de nezih bir or­tam­da , Lez­zet­li Çorba ve Pilav çe­şit­le­riy­le hiz­met ve­recek olan genç iş­let­me­ci Ze­li­ha Turan (30) Zeliş' in Pilav Evi' ni dün öğlen 12:00 da (16.11.2018 Cuma ) dü­zen­le­di­ği tö­ren­le ,Datça Hal­kı­’ nın hiz­me­ti­ne açıl­dı.

DATÇA ' DA BİR İLK ! ZELİŞ' İN PİLAV EVİ HİZMETE AÇIL­DI

İskele Ma­hal­le­si Ata­türk Cad­de­sin­de hiz­me­te baş­la­yan Zeliş' in Pilav Evi 'nin açı­lış kur­de­le­si­ni Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , Muğla Orman Bölge Mü­dü­rü ve­ki­li Enver De­mir­ci ile Müdür yar­dım­cı­sı Ahmet Dur­sun ve Datça Mal Mü­dü­re­si İmran Öğüt­ve­ren kesti.

Baş­kan Uçar '' Datça ' da hiz­met ve­recek olan iş ye­ri­nin, Datça hal­kı­mı­za ve iş­let­me­ci­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, bol ka­zanç­lar di­li­yo­rum. Ha­yır­lı uğur­lu olsun '' dedi.
Datça Camii İmamı Sadık Yal­lım açı­lış dua sı ya­pa­rak , fa­ti­ha sü­re­si okun­du.
Pilav evi­nin iş­let­me­ci­si Ze­li­ha Turan, da­vet­li­le­rin gös­ter­miş ol­du­ğu yakın il­gi­den do­la­yı mutlu ol­du­ğu­nu ifade ede­rek '' Datça ya ya­kı­şır güzel, nezih bir iş­let­me­yi ha­ya­ta ge­çir­mek­ten do­la­yı mut­lu­yuz. Kon­sep­ti­miz no­hut­lu pilav , sade yada ya­nın­da is­te­yen­le­re tavuk ikram edi­li­yo­ruz. Pi­la­vı­mı­zın tek özel­li­ği sa­de­ce tavuk su­yun­da pi­şi­ri­li­yor ol­ma­sı. Sabah kah­val­tı­sı için tavuk ve mer­ci­mek çor­ba­sı ik­ra­mı­mız ola­cak . Datça' da şuan bir ilk olan no­hut­lu pilav ve tavuk lez­ze­ti­mi­zi, Datça' lı hem­şe­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne sun­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Bu sü­reç­te güç veren önce eşim Bedir Turan , ailem ve ar­kadaş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.Pilav Evimiz kış se­zo­nun ­da, sabah 8:00 akşam 22:00 a kadar hiz­met ve­re­cek­tir. Datça hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz '' dedi.

Açı­lı­şa gelen tüm ko­nuk­lar­la tek tek il­gi­le­nen genç iş­let­me­ci­ Ze­li­ha Turan açı­lı­şa özel pilav ik­ra­mın­da bu­lun­du. Afi­yet­le ye­ni­len pilav ise ko­nuk­lar ta­ra­fın­dan tam not aldı.

Datça Haber Gazetesi olarak Zeliş' in Pilav Evi' - Ze­li­ha Turan' a iş yerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor , bol kazançlar diliyoruz.


Bu haber 833 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer