04-07-2019 11:08 GÜNDEM

DATÇA ADD' DEN ‘’KATLİAMIN HA­TIR­LAT­TI­ĞI!’’

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­neği (ADD) Datça Şube Başkanı Bekir Şahin , Sivas Katliamı' nın 26. yıl dönümü nedeniyle Eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

DATÇA  ADD' DEN ‘’KATLİAMIN HA­TIR­LAT­TI­ĞI!’’

 

ADD ' de Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin'in der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de''

''Sivas Kat­li­amı'nın 26. yıl dö­nü­mü­nü büyük hü­zün­le ve acıy­la idrak edi­yo­ruz. 35 ay­dı­nı­mı­zı yakan zih­ni­yet ­la­ik, de­mok­ra­tik ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne da­ya­lı Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze sal­dır­mış­tı, bunu çok iyi bi­li­yo­ruz…

Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, kur­tu­luş ve ku­ru­luş sü­re­ci­nin esas­la­rı­nı Sivas Kong­re­si ile Sivas'ta ilan et­miş­ti.“Tam ba­ğım­sız­lık” il­ke­si; laik, de­mok­ra­tik, sos­yal, üni­ter ve hukuk dev­le­ti özel­lik­le­ri­ni kap­sa­yan ulus dev­le­tin, yani,Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ha­ber­ci­siy­di…

Sivas, bu an­lam­da Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi'ninen önem­li kav­şa­ğı­dır. Önem­li ka­le­si­dir, önem­li ki­lo­met­re ta­şı­dır.

Yıl­lar­ca, si­ya­si ik­ti­dar­lar­ca bes­le­nen ge­ri­ci ya­pı­la­rın “Cum­hu­ri­yet Sivas'ta ku­rul­du, Sivas'ta yı­kı­la­cak!”slo­gan­la­rı­nı unut­ma­dık. Oy uğ­ru­na Sivas Kat­li­amı'na se­yir­ci ka­lan­lar; ül­ke­mi­zi tek kişi yö­ne­ti­mi­ne ta­şı­mış, par­la­men­ter ço­ğul­cu sis­te­mi or­ta­dan kal­dır­mış, Gazi Mec­lis'in iti­ba­rı­nı yok etmiş ve Ata­türk Dev­ri­mi ka­za­nım­la­rı­na savaş aç­mış­tır. 2 Tem­muz Kat­li­amı, laik ve de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­yet'e vu­ru­lan ağır bir dar­be­dir. Tar­tış­ma­sız, ge­ri­ci bir is­yan­dır. Bu is­ya­nın unu­tul­ma­sı, unut­tu­rul­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Tüm bu ne­den­ler­le,2 Tem­muz Kat­li­amı'ndan çı­ka­rı­la­cak ders­ler­çok önem­li­dir:

 La­ik­lik il­ke­si; top­lum­sal ba­rı­şın, hu­zu­run ve bü­tün­lü­ğü­mü­zün vaz­ge­çil­me­zi­dir.
 Ge­ri­ci, bö­lü­cü, iş bir­lik­çi güç odak­la­rı­na ve ya­pı­lan­ma­la­rı­na artık izin ve­ril­me­ye­cek­tir.
 Dev­rim Ka­nun­la­rı mut­la­ka uy­gu­la­na­cak­tır.
 Par­la­men­ter sis­te­me, öz­gür­lük­çü, ço­ğul­cu si­ya­si ya­şa­ma ye­ni­den ge­çi­le­cek­tir.

2 Tem­muz Kat­li­amı'nda yi­tir­di­ği­miz ay­dın­la­rı­mı­zı bir kez daha say­gıy­la anı­yo­ruz. Aile­le­ri­ne, se­ven­le­ri­ne ve tüm ulu­su­mu­za tek­rar sabır ve baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.                                         


Bu haber 401 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer