04-03-2019 19:46 GÜNDEM

DATÇA ADD' DEN “HİÇ BİR KOR­KU­YA BEN­ZE­MEZ VA­TA­NI­NI SA­TA­NIN KOR­KU­SU’’

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin, ka­ran­lık eller ta­ra­fın­dan su­ikast­la kat­le­di­len Uğur Mumcu, Bah­ri­ye Üçok, FETÖ terör ör­gü­tü­nün he­de­fin­dey­ken ya­ka­lan­dı­ğı­nı aman­sız has­ta­lık so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den Tür­kan Say­lan ve Türk şi­iri­nin dün­ya­ca ünlü tem­sil­ci­si Nazım Hik­met 'in isimlerinin çeşitli yerlerde yaşatılması hakkında ,katıldığı bir organizasyonda CHP'li adayı eleştirirken 'Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok'un, nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli merkezlere verdin' diye konuşan AKP Bursa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali­nur Aktaş' a eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­ye­rek sert tepki gös­ter­di.

DATÇA  ADD' DEN “HİÇ BİR KOR­KU­YA BEN­ZE­MEZ VA­TA­NI­NI  SA­TA­NIN KOR­KU­SU’’

 

Bekir Şahin 'in dernek binasında yaptığı  eş zamanlı basın açıklaması şu şekilde

‘’Daha dün CIA ku­ru­lu­şu FETÖ men­sup­la­rı­na ve ele­ba­şı­na öv­gü­ler yağ­dı­ran bi­rin­den; ulu­sal de­ğer­le­ri­mi­zi, ay­dın­la­rı­mı­zı an­la­ma­sı­nı zaten bek­le­mez­dik.
Si­ya­si zih­ni­ye­ti­nin yan­sı­ma­sı olan ko­nuş­ma­sın­da; “Allah dost­la­rı” diye söz et­ti­ği isim­le­rin kar­şı­sı­na laik ve de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­te can­la­rı pa­ha­sı­na sahip çıkan ay­dın­la­rı­mı­zı koy­muş; ken­di­si Allah adına ko­nuş­ma yet­ki­si­ne sa­hip­miş eda­sıy­la, din tüc­car­lı­ğı yapma yüz­süz­lü­ğün­de bu­lun­muş­tur. Yıl­lar­dır, dini si­ya­si çı­kar­la­rı­na alet eden bu zih­ni­yet söy­lem­le­riy­le, milli bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­mü­zü teh­dit et­mek­te­dir. An­la­ta­cak­la­rı hiç­bir ic­ra­at­la­rı ol­ma­dı­ğın­dan in­sa­nı­mı­zın ter­te­miz dini duy­gu­la­rı­nı is­tis­mar eden bu za­val­lı­la­ra karşı de­mok­ra­tik tav­rı­mı­zı el­bet­te önce san­dık­ta gös­te­re­ce­ğiz. 31 Mart 2019 Yerel Se­çim­le­rin­de kut­sal din duy­gu­la­rı­mı­zı kendi si­ya­si çı­kar­la­rı için kul­la­nan­lar­la ya­sa­lar önün­de ol­du­ğu gibi san­dık­ta da he­sap­la­şa­ca­ğız.

İsim­le­ri­ni an­dı­ğı ulu­sal de­ğer­le­ri­mi­zin “dev­le­te ve bay­ra­ğa karşı savaş açmış” ol­du­ğu ya­la­nı si­ya­si he­ze­ya­nın ve kay­bet­me kor­ku­su­nun ne ina­nıl­maz bo­yut­lar­da ol­du­ğu­nun is­pa­tı­dır. Nazım'ın de­yi­miy­le: “Hiç­bir kor­ku­ya ben­ze­mez va­ta­nı­nı sa­ta­nın kor­ku­su…”Tür­kan Say­lan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet ve Bah­ri­ye Üçok' un isim­le­ri­nin sokak ve kül­tür mer­kez­le­ri­ne ve­ril­me­sin­den ra­hat­sız­lık duyan bu zat, kin kusan di­liy­le ­ay­dın­la­rı­mı­zın aziz ha­tı­ra­la­rı­nı kir­le­te­me­ye­cek­tir.
“Kor­ku­nun ecele fay­da­sı yok­tur.” San­dık yakın. Hemen şimdi ya­sa­lar önün­de, 31 Marta da san­dık­ta he­sap­la­şa­ca­ğız.


Bu haber 222 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer