28-05-2019 11:27 GÜNDEM

ÇOCUKLAR 13.DATÇA OYUNCAK VE ÇOCUK ŞENLİĞİ İLE ŞENLENDİ

Rıza EZER : Datça 'da bu yıl 13'ün­cü­sü dü­zen­le­nen Oyun­cak Şen­li­ği'nde renk­li gö­rün­tü­lerin yanı sıra şenlik havasında bir gün ya­şan­dı.

ÇOCUKLAR 13.DATÇA OYUNCAK VE ÇOCUK ŞENLİĞİ İLE ŞENLENDİ

 

Datça Be­le­di­ye­si ile sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın iş bir­li­ğin­de Datça Kent Park'ta Pazar günü (26.05.2019) ger­çek­leş­ti­ri­len 13'üncü Oyun­cak Şen­li­ği'nde yüz­ler­ce çocuk, bir­bi­rin­den il­ginç oyun­lar eş­li­ğin­de gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di. Şen­lik kap­sa­mın­da par­kın çe­şit­li nok­ta­la­rın­da iş atöl­ye­le­ri ku­rul­du, müzik ve dans gös­te­ri­le­ri ya­pıl­dı. Etkinlik saat 11:00 da  Saygı Du­ru­şu ve ardından İstik­lal Marşımızın  okun­ma­sı ile baş­la­dı.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar açılışta yaptığı konuşmada özetle şu cümleleri söyledi '' Bu yıl 13'ün­cü­sü ger­çek­leş­ti­rdiğimiz  oyuncak  ve çocuk şen­li­ği, her yıl çok daha geniş ka­tı­lım­la gerçekleşmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim.Bir ül­ke­nin ge­le­ce­ği, ço­cuk­la­rın mut­lu­lu­ğun­dan belli olur. Bana göre bir insan en çok ço­cuk­la­rı­nı sever. Ancak biz, ülke ola­rak ço­cuk­la­rı­mı­zı daha çok sev­mek zo­run­da­yız. Çünkü bu sev­gi­yi, ço­cuk­la­ra ve­ri­len de­ğe­ri biz­le­re öğ­re­ten, biz­le­re bu sev­gi­yi aşı­la­yan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'tür. Ata­türk, dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de ol­ma­yan çocuk bay­ra­mı­nı, 1920'de TBMM'nin açı­lış gü­nü­nü ço­cuk­la­ra bay­ram ola­rak ar­ma­ğan et­miş­tir. Bu ne­den­le ül­ke­miz­de, ço­cuk­la­ra ve­ri­len değer her ül­ke­den çok daha fark­lı ol­ma­lı­dır" dedi.
Uçarın konuşmasının ardından Şen­lik, çe­şit­li yaş grup­la­rın­da­ki ço­cuk­lar­dan olu­şan Re­şa­di­ye ­Sa­nat Atöl­ye­si müzik gru­bu­nun kon­se­ri ile devam etti. Pro­fes­yo­nel or­kest­ra­la­rı arat­ma­yan minik mü­zis­yen­le­rin ha­re­ket­li par­ça­la­rı ile coşan ko­nuk­lar ve çocuklar , şar­kı­la­ra eşlik ede­rek eğ­len­ce­nin ta­dı­nı çı­kar­dı. Ma­vi­li Mor Me­lek­ler' in dans gös­te­ri­si ise  iz­le­yen­le­ri mest etti. Aka­de­mi Datça Dans ve Jim­nas­tik gru­bu­nun gös­te­ri­le­ri de nefes kesti.Çocuklar öğle arasında ikram edilen ekmek arası dondurma ve içeceklerin ardından eğlencelerine zeytin şov gösterisi  ve atölye çalışmalarıyla devam ederek gün boyu eğlendi.


Bu haber 326 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer