09-09-2022 16:38 GÜNDEM

CHP'NİN 99. YILI DATÇA'DA KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP)'nin ku­ru­lu­şu­nun 99. yıl dö­nü­mü kap­sa­mın­da Datça'da tören dü­zen­len­di. İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram­da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nul­du, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, İstik­lal Marşı okun­du. İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Filiz Uyan Basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­na­rak CHP'nin 99.yıl dö­nü­mü­nü (9 Eylül 1923 )kut­la­dı.

CHP'NİN 99. YILI DATÇA'DA KUT­LAN­DI

İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt açık­la­ma­sın­da özet­le '' Kur­tu­luş mü­ca­de­le­si­nin ve ku­ru­luş ira­de­si­nin si­ya­si ön­de­ri Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si 99 ya­şın­da. Bugün bu ta­ri­hi mi­ra­sı coş­kuy­la kut­la­mak ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin İkinci Yüz­yı­lı­nı hep bir­lik­te inşa etme ka­rar­lı­lı­ğı­mı­zı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için bu­ra­da­yız.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ön­der­li­ğin­de 9 Eylül 1923 ta­ri­hin­de si­ya­si fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, ül­ke­mi­zin ku­ru­luş ma­ya­sı­nı oluş­tu­ran ve genç Cum­hu­ri­yet'i de­mok­ra­si­ye ha­zır­la­yan bir par­ti­dir.

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin İkinci Yüz­yı­lın­da, de­mok­ra­si, ada­let, üre­tim eko­no­mi­si, sos­yal dev­let ve sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği mer­ke­zi­ne alan, top­lum­sal ba­rı­şı ve kamu ya­ra­rı­nı gü­ven­ce al­tı­na alan bir si­ya­se­ti inşa etmek ide­aliy­le dur­mak­sı­zın ça­lı­şı­yo­ruz, ça­lış­ma­ya da devam ede­ce­ğiz.
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi de­mok­ra­si ile taç­lan­dı­ra­cak, hak te­mel­li bir kal­kın­ma ham­le­si ile her­ke­sin zen­gin­leş­ti­ği ve re­fa­ha ka­vuş­tu­ğu, gü­ven­ce­li ve insan onu­ru­na ya­kı­şır bir ge­le­ce­ği ku­ra­cak ta­rih­sel mi­ra­sa, bi­ri­ki­me, ge­lecek viz­yo­nu ve si­ya­si ira­de­ye de sa­hip­tir.
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, 99. Ku­ru­luş yıl dö­nü­mün­de yine hal­kı­mı­zın umut kay­na­ğı ol­ma­nın ge­tir­di­ği onur­lu so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de­dir. İkinci yüz­yı­lı­na giren Cum­hu­ri­ye­ti­miz, mil­le­tin ira­de­si ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin ge­lecek viz­yo­nu ile ye­ni­den dün­ya­nın say­gın bir ül­ke­si ha­li­ne ge­le­cek­tir.
So­rum­lu­lu­ğu­muz büyük. Ka­rar­lı­yız.

Büyük Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün en büyük eseri olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, yine onun eseri olan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ta­ra­fın­dan yü­cel­ti­le­rek yo­lu­na devam ede­cek­tir.​Ku­ru­luş Yıl Dö­nü­mü­müz kutlu olsun'' dedi.
İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Filiz Uyan ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da özet­le '' Par­ti­mi­zin 99. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü he­pi­mi­ze kutlu olsun .
Ata­türk “Benim iki büyük ese­rim var biri Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti, di­ğe­ri Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si .”de­miş­tir. Bu söz­ler bize, bugün yük­len­di­ği­miz gö­re­vin ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu bir kez daha anım­sa­tı­yor.
Nazım Hik­me­tin de­di­ği gibi:

Onlar ümi­din düş­ma­nı­dır sev­gi­lim,
akar suyun,
meyve ça­ğın­da ağa­cın,
ser­pi­lip ge­li­şen ha­ya­tın düş­ma­nı.
Çünkü ölüm vurdu dam­ga­sı­nı alın­la­rı­na:
- çü­rü­yen diş, dö­kü­len et -,
bir daha geri dön­me­mek üzre yı­kı­lıp gi­de­cek­ler.
Ve el­bet­te ki, sev­gi­lim, elbet,
do­la­şa­cak­tır elini ko­lu­nu sal­la­ya sal­la­ya,
do­la­şa­cak­tır en şanlı el­bi­se­siy­le: işçi tu­lu­muy­la
bu gü­ze­lim mem­le­ket­te hür­ri­yet…
Nazım Hik­met Ran


Bu haber 269 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer