10-09-2020 17:52 GÜNDEM

CHP'NİN 97. KU­RU­LUŞYIL DÖ­NÜ­MÜ KUT­LAN­DI

Rıza EZER : Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin (CHP) ku­ru­lu­şu­nun 97.yıl dö­nü­mü, Datça , dü­zen­le­nen et­kin­lik­le kut­lan­dı.

CHP'NİN 97. KU­RU­LUŞYIL DÖ­NÜ­MÜ KUT­LAN­DI

Datça 'da ki kut­la­ma­lar Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İlçe Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nu­mu ile baş­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar 'ın da ka­tıl­dı­ğı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki kut­la­ma­lar, CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt'un ilçe ör­gü­tü adına Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nu­mu, Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan son buldu.

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki anma gü­nün­de, günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten bir ko­nuş­ma yapan İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt , Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin                    ku­ru­lu­şu­nun 97. yıl­dö­nü­mü kut­la­ma prog­ra­mı­na ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür ede­rek baş­la­dı. Kurt yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le "Bu mutlu günde başta par­ti­mi­zin ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, kur­tu­luş ve ku­ru­luş sü­re­cin­de ona yol­daş­lık yap­mış, silah ve fikir ar­ka­daş­la­rı, milli mü­ca­de­le ve dev­rim şe­hit­le­ri­miz ile ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş, par­ti­mi­ze üye­lik­ten, genel baş­kan­lı­ğa kadar her ka­de­me­de emek ver­miş bü­yük­le­ri­mi­zi saygı ve min­net duy­gu­la­rı ile se­lam­lı­yo­rum. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin sa­de­ce 97. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­mı­yo­ruz. Bir Mil­le­tin ve bütün va­ta­nın iş­ga­lin­den ba­ğım­sız­lı­ğı­na, tut­sak­lı­ğın­dan öz­gür­lü­ğü­ne kadar em­sa­li ol­ma­yan bir mü­ca­de­ley­le ka­za­nıl­mış za­fer­le­rin Des­ta­nı'nı yazan isim­siz kah­ra­man­la­rın ,Şehit ve Ga­zi­le­ri­mi­zin can­la­rı­na ve var­lık­la­rı­na min­net ve şük­ran du­ya­rak bu cen­net yurdu biz­le­re bı­ra­kan­la­rın ta­ri­hi­ni­de yazan ,bir­li­ğin, be­ra­ber­li­ğin ,pay­laş­ma­nın, da­ya­nış­ma­nın ve yol­daş­lı­ğın­da neler ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­ni in­san­lı­ğa gös­te­ren cesur ve deli yü­rek­le­re de selam olsun. Mü­ca­de­le­miz ,ha­ki­mi­yet ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin olana dek sü­re­cek­tir’’dedi.Gerçekleşen Kutlama Programına, İlçe Başkanı Aytaç kurt ve  Başkan Gürsel Uçar'ın  yanı sıra ,CHP Kadın Kolları Başkanı Filiz Uyan , CHP Meclis üyeleri , İlçe yöneticileri ve partililer katıldı.


Bu haber 629 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer