21-05-2020 22:15 GÜNDEM

CHP MİLLET­VEKİLİ SUAT ÖZCAN'DAN GA­ZE­TEMİZE ZİYARET

Sebiha ARSLAN : CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Suat Özcan , Nisan ayı­nın ilk haf­ta­sın­da Muğla ve il­çe­le­rin­de baş­lat­tı­ğı Covid - 19 zi­ya­ret­le­ri­nin son du­ra­ğı , 19 Mayıs Salı günü Datça oldu.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kap­sa­mın­da ,Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'na çe­lenk sunma tö­re­ni­ne ka­tı­lan Özcan daha sonra ,CHP Datça Genç­lik Kol­la­rı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Genç­lik Par­kı­nın açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ile be­ra­ber Ga­ze­te­mi­zi' de zi­ya­ret eden vekil Özcan , hoş soh­be­tin ar­dın­dan , ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri , göz­lem ve in­ce­le­me­ler­de bu­lun­mak için ay­rıl­dı.

CHP MİLLET­VEKİLİ SUAT ÖZCAN'DAN GA­ZE­TEMİZE ZİYARET

 


Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Muğla Mil­let­ve­ki­li Suat Özcan, tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na al­dı­ğı gibi Tür­ki­ye'de çok sa­yı­da in­sa­nın ölü­mü­ne sebep olan yeni tip Co­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) kap­sa­mın­da Datça'ya ge­le­rek pan­de­mi­ye karşı yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Özcan, be­ra­be­rin­de CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ile bir­lik­te Ga­ze­te­mi­zi' de zi­ya­ret etti.
Zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Ga­ze­te­miz Genel Yayın ve So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü­müz Se­bi­ha Ars­lan ' a açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Özcan, Pan­de­mi için dev­le­tin çe­şit­li ko­run­ma ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­na de­ği­ne­rek , yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­ler­de bu­lun­du. '' Virüs sal­gı­nın cid­di­ye­ti ve ön­ce­den dü­şü­nü­le­me­yen bir çok za­ra­rı ya­şan­ma­ya baş­lan­dı. Do­la­yı­sıy­la ölüm­ler mey­da­na gel­me­ye baş­lan­dı.Bu sü­reç­te benim An­ka­ra da değil Muğla'da olmam ge­rek­li diye dü­şün­düm.Çünkü va­tan­da­şım ,dos­tum ,ar­ka­da­şım yada ,hem­şe­ri­le­rim sı­kın­tı­day­sa evde otur­mak ye­ri­ne va­tan­da­şı­mın ya­nın­da olmam lazım dedim, çık­tım yola .Mart sonu Nisan baş­la­rın­da Muğla ve İlçe­le­ri tu­ru­nu baş­lat­tım tek ba­şı­ma . Bunun ön­ce­sin­de de önce İlçe Baş­kan­la­rı­mı­zı ara­dım Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li . Kay­ma­kam­lık­la­rı­mız­la gö­rüş­tüm .Hiç bir parti gö­zet­mek­si­zin tüm ilçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nı ara­dım. En son İl Sağ­lık Mü­dü­rü ile Vali Ha­nı­me­fen­di­yi ara­dım.Bu An­ka­ra'dan bir ha­ber­leş­mey­di ,hal hatır sor­may­dı.Bir moral ko­nuş­ma­sı idi.?Daha sonra sal­gı­nın il ge­ne­lin­de ya­rat­tı­ğı ya­ra­ta­bi­le­ce­ği,at­mos­fe­ri ,duy­gu­yu, psi­ko­lo­ji­yi ve sos­yal ya­şam­da­ki et­ki­si­ni o ana kadar alı­nan ted­bir­le­ri ve alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler ile bun­dan son­ra­ki sü­re­cin nasıl ola­bi­le­ce­ği görüş alış ve­ri­şi­ni , hep­si­ni git­ti­ğim her il­çe­de ye­rin­de in­ce­le­yip de­ğer­len­dir­dik.
Ön­lem­ler kap­sa­mı­nın ba­şın­da izo­las­yon ve ka­ran­ti­na ge­li­yor. Bu iki­si­nin ge­niş­le­til­me­si, yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve doğru uy­gu­lan­ma­sıy­la vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı zor­la­şı­yor. Bunu uy­gu­la­ya­bil­mek için Va­li­le­ri­miz, Kay­ma­kam­la­rı­mız, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız ve Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız ola­ğa­nüs­tü ça­lı­şı­yor­lar. Hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı için ,bu sü­reç­te takip, göz­lem ve eksik nok­ta­lar varsa bun­la­rı be­lirt­mek ama­cıy­la Muğla ve il­çe­le­ri­mi­ze zi­ya­ret­ler ya­pı­yo­rum .Bu kap­sam­da ilçe zi­ya­re­ti­mi­zin son Datça aya­ğı­nı­da bu gün ger­çek­leş­tir­dim. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zı zi­ya­ret ettim. Alı­nan ted­bir­ler hak­kın­da bil­gi­ler aldım. Hep bir­lik­te ortak aklı kul­la­na­rak bunun üs­te­sin­den ge­le­ce­ğiz. En önem­li­si en az ha­sar­la bun­dan kur­tul­mak­tır. Bu olay, tüm dün­ya­yı hem has­ta­lık ola­rak hem de eko­no­mik ola­rak et­ki­li­yor. Bunda ba­kan­lık­la­rı­mı­za düşen, va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum” Ayrıca, Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ,va­ta­nı­mız için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri rah­met, min­net ve say­gıy­la anı­yo­rum. 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nız kutlu olsun'' dedi.


Bu haber 590 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer