10-09-2018 16:55 GÜNDEM

CHP MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ALBAN, YEREL BASIN DES­TEK­LEN­MELİ

Sebiha ARSLAN : CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Mür­sel Alban, Türk Li­ra­sı'nın ABD Do­la­rı kar­şı­sın­da ta­ri­hi değer kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan, ya­zı­lı ba­sın­da kağıt te­mi­nin­de ya­şa­nan k­ri­zi de­ğer­len­dir­di. Alban, “Dev­let çözüm üret­mez­se ma­ale­sef ya­zı­lı ba­sın­da, çok sa­yı­da ga­ze­te­nin ka­pı­sı­na kilit vu­ru­la­cak. Çok acil ola­rak ba­sı­nı des­tek­le­yen seri ka­rar­lar alın­ma­lı­dır” dedi.

CHP MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ALBAN,  YEREL BASIN DES­TEK­LEN­MELİ


Döviz ku­ru­na bağlı ola­rak artan ga­ze­te ka­ğı­dı fi­yat­la­rı, ya­zı­lı ba­sın­da en­di­şe ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­tı. Başta yerel basın olmak üzere bir­çok ga­ze­te, ka­pan­ma teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya geldi.?Kağıt kri­zi­ne çözüm ola­rak bazı ga­ze­te­ler sayfa sa­yı­la­rı­nı azal­tır­ken, ba­zı­la­rı ise haf­ta­nın belli gün­le­ri çık­ma­ma ka­ra­rı aldı. Özel­lik­le Ana­do­lu'daki bir­çok ga­ze­te­nin, çok zor bir du­rum­da ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.
ANA­DO­LU BA­SI­NI BİTMEK ÜZERE
Muğla ilin­de­ki yerel ba­sı­nın da tüm ül­ke­de­ki ga­ze­te­ler gibi zor du­rum­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP'li Alban, yerel ga­ze­te­le­rin ço­ğu­nun ya kendi im­kan­la­rıy­la ya da resmi ilan ge­lir­le­riy­le ya­şam­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü­nü söy­le­di. Alban, “Resmi ilan ge­lir­le­rin­de son yıl­lar­da büyük bir ge­ri­le­me ya­şan­dı. Yerel ba­sı­nın ya­şa­ma­sı için hü­kü­me­tin mut­lak su­ret­te eko­no­mik­ pa­ket açık­la­ma­sı ge­re­ki­yor” dedi.
HÜ­KÜ­MET GEREĞİNİ YAP­MA­LI­DIR
De­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­maz­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan ya­zı­lı ba­sı­nın ya­şa­ma­sı için, ana mad­de­nin kağıt ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Alban, bunun ya­nın­da mü­rek­kep, boya, daha bir­çok mal­ze­me­nin dö­vi­ze bağlı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Alban, “yerel ba­sı­nın bu yük­sek fi­yat­lar kar­şı­sın­da ayak­ta kal­ma­sı çok güç. Hü­kü­met ge­re­ği­ni yap­ma­lı­dır. Bu sü­re­ce ka­lı­cı bir mü­da­ha­le edil­mez ise, so­nuç­ta ya iflas ya iş­siz­lik ola­cak­tır” dedi.
KA­ĞIT­TA VERGİ SI­FI­RA İNDİRİLMELİ
Özel­leş­ti­ril­me­ler so­nu­cun­da kağıt fab­ri­ka­la­rı­nın ka­pan­ma­sıy­la bir­lik­te, kağıt te­mi­nin­de ta­ma­men dışa ba­ğım­lı hale ge­lin­di­ği­ni ve ye­ni­den kağıt fab­ri­ka­la­rın açıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu­nu ifade eden Alban, ga­ze­te ve ga­ze­te­ci­li­ğin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği ve hal­kın haber alma hakkı için, ka­ğıt­tan alı­nan yüzde 8 katma değer ver­gi­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.
 


Bu haber 272 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer