21-03-2019 20:13 GÜNDEM

ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI (2)

Sebiha ARSLAN : Ça­nak­ka­le Za­fe­ri'nin 104. yıl­dö­nü­mü ve 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Gününde Datça' da çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­len­di. İlk tören 18 Mart Pa­zar­te­si günü Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına Saat 10:00 da ,Çelenk Sunma töreniyle başladı.Aynı gün saat 10:30 da Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de anma prog­ra­mı dü­zen­len­di.

ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI (2)


ANMA PROG­RA­MI
Kül­tür Mer­ke­zin­de­ki ,Kut­la­ma ve Anma prog­ra­mına,   Kay­ma­kam Mesut Çoban,Gar­ni­zon Ko­mu­tan ve­ki­li Bin­ba­şı Ahmet Yıl­maz, Be­le­di­ye Baş­kan ve­ki­li Gök­han Sağır ,Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç, As­ke­ri ve mülki erkan, Kamu Kurum ve Ku­ru­luş Amir­le­ri, Si­ya­si parti ile Sivil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ,Şehit aile­le­ri, Öğrenciler ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Kültür Merkezinin salonuna sığmayan katılımcılar aradaki boşluklarda, ayakta izledi. Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­yan program ,Datça İmam Hatip Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Bilal Ka­ra­ca ta­ra­fın­dan günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­yla devam etti.
İlçe­miz şe­hi­di Ersoy Yo­rul­maz' ın ba­ba­sı Meh­met Dur­sun Yo­rul­maz tarafından  ''BAY­RA­ĞIM'' adlı şi­iri­ni göz yaş­la­rı içe­ri­sin­de güç­lük­le okudu .Sa­lo­nu dol­du­ran­la­ra duy­gu­sal anlar ya­şa­tan ve göz ya­şı­na boğan şehit ba­ba­sı Meh­met Dur­sun Yo­rul­maz' ın şiiri ;
BAY­RA­ĞIM
Türk Bay­ra­ğım Dal­ga­lan
Ateş Ol Bağ­rım Yan
Ufuk­la­ra Sığ­ma­yan
Selam Bay­ra­ğım Sana

Irkım Gibi Ya­ma­sın
Ka­nım­dan Renk Alan­sın
Atam­dan Ar­ma­ğan­sın
Selam Bay­ra­ğım Sana

Prog­ra­m  ,Ça­nak­ka­le Ko­nu­lu ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re, Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban , Gar­ni­zon Ko­mu­tan ve­ki­li Bin­ba­şı Ahmet Yıl­maz' ve Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Sayın Gök­han Sağır ta­ra­fın­dan ödül­le­ri tak­dim edil­di.
İlçe Müf­tü­lü­ğü ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen Milli Şa­iri­miz Meh­met Ekif Ersoy'un ''Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri'' Adlı Şi­iri­ni ez­be­re okuma ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ,Kı­dem­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç ta­ra­fın­dan ödül­le­ri tak­dim edil­di.
Ödül­le­rin ar­dın­dan ''Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri­ne'' adlı şi­ir okun­du, Datça İmam Hatip Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin öğ­ret­men­le­ri Didem Gök­sal yö­ne­ti­min­de ha­zır­la­dık­la­rı ''Gülün Di­ke­ni­ne Ta­kı­lan­lar'' adlı ora­tor­yo­ gösterisi ser­gi­len­di.
Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­nin Müzik Öğ­ret­me­ni Aysun Akçay yö­ne­ti­min­de ha­zır­la­dı­ğı müzik din­le­ti­si, Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­nin öğ­ret­men­ Özlem Yıl­dız Kaya yö­ne­ti­min­de ha­zır­la­dık­la­rı ''18 Mart Son Yok­la­ma'' adlı oyunu gös­te­ri sa­lo­nu dol­du­ran­la­ra duy­gu­sal anlar ya­şat­tı ve gös­te­ri­yi iz­le­yen­ler göz­yaş­la­rı­na hakim ola­ma­dı­.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğünce ''De­ğer­ler Eği­ti­mi Pro­je­si''kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan ''Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez ''adlı mar­şın söy­len­me­si­nin ar­dın­dan anma prog­ra­mı ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­me­siy­le son buldu.Aynı gün Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan şehit aile ve ya­kın­la­rı­na öğle ye­me­ği ikram edi­le­rek ,Ku­ran-ı Ti­la­vet okun­du. Şehit me­zar­lık­la­rı zi­ya­ret edil­erek dua edildi.


Bu haber 384 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer