18-03-2020 14:54 GÜNDEM

ÇA­NAK­KA­LE ZAFERİ TÖRENİ CO­RO­NA GÖL­GESİNDE YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Cum­huriyet Mey­da­nın­da bu gün saat 11:00 da dü­zen­le­nen 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Günü ve Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­mi­zin 105. yıl dö­nü­mü Atatürk Anıtına çe­lenk sunma tö­re­ni, Co­ro­na­ Vi­rüs sal­gı­nı­nın göl­ge­sin­de ya­pıl­dı. Pro­to­kol üye­le­ri Co­ro­na­ vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da uzak me­sa­fe­ler­de yan yana durdu.

ÇA­NAK­KA­LE ZAFERİ TÖRENİ CO­RO­NA GÖL­GESİNDE YA­PIL­DI

Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan ve Ül­ke­miz­de ilk ölü­mün ger­çek­leş­ti­ği Co­ro­na Virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le Atatürk Anıtına Çe­lenk Sunma tö­re­ni sade bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti .Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da dü­zen­le­nen tö­ren­le­re pro­to­kol üye­le­ri ve va­tan­daş­lar yoğun ilgi gös­te­rir­ken bu yılki tö­re­ne ise sı­nır­lı sa­yı­da ka­tı­lım sağ­lan­ma­sı ka­ra­rı alın­dı. Tö­re­ne Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ertuğ Şev­ket Aksoy ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Hilmi Özkan ,Kay­ma­kam­lık Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun ,İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li Teğ­men Eren Öz­türk, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar ka­tıl­dı. Ata­türk Anıtı'na çe­lenk su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­timizin  ku­ru­cu­su Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere, ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm şe­hit­le­rimiz saygı, min­net ve şük­ran­la anı­la­rak 1 da­ki­ka­lık Saygı Du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ,aka­bin­de İstik­lal Mar­şı­mız okunmasıyla Çelenk sunma töreni  sona erdi.


Bu haber 1924 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer