10-12-2018 19:49 GÜNDEM

ÇA­NAK­KA­LE 1915 GE­Zİ­Cİ MÜZE TIR' I TÜR­Kİ­YE TUR­LA­RI KAP­SA­MIN­DA DATÇA YA GELDİ.

Sebiha ARSLAN : Ça­nak­ka­le Destanları 1915 Ge­zi­ci Mü­ze­si ile Ça­nak­ka­le ru­hu­nu va­tan­daş­la­rı­mız­la bu­luş­tur­mak için 4-5-6 Ara­lık­ta il­çe­mi­ze gelen ge­zi­ci Müze Tır, halka üc­ret­siz ser­gi­len­di. Gezici tırın yanında ve önünde bulunan taş, moloz ve vb. ile inşaat parçalarının bulunduğu yığınlar vatandaşların tepkisine neden oldu.’’Mezbeleliğin içine koca bir ülkenin tarihini oturtmuşlar ‘’,’’bu kadarına da pes’’ denildi.

ÇA­NAK­KA­LE 1915 GE­Zİ­Cİ MÜZE TIR' I TÜR­Kİ­YE TUR­LA­RI KAP­SA­MIN­DA DATÇA YA GELDİ.

 

Gezici Müze Tır ,PTT ar­ka­sın­da­ki yı­kı­mı ger­çek­le­şen hü­kü­met bi­na­sı ,oto­park ola­rak kul­la­nı­lan alan­da üç gün bo­yun­ca Datça hal­kı­nın yoğun il­gi­siy­le kar­şı­la­nır­ken , Tır' ın hemen ya­nın­da ve önün­de bu­lu­nan taş ve moloz par­ça­la­rı­nın bu­lun­du­ğu çöp görüntülü  yı­ğın­la­r va­tan­da­şın tep­ki­si­ne neden oldu.
11 yıl­dır, 81 il ve 763 ilçe gezen tır 3. Türkiye ,tu­ru­nu Ağus­tos ayın­da Ege  Tu­ru­na çı­ka­rak baş­la­dı.Yaklaşık 5 aydır gezen tır ,Uşak ,İzmir ,Aydın ile diğer il­ ve ilçeleri gezdi. Son ola­rak Muğla ve il­çe­le­ri­ni do­la­şa­n tır, yıl­ba­şın­da Ça­nak­ka­le ye dö­ne­rek , Ege Tu­ru­nu ta­mam­la­mış olacak.
Kül­tür Ba­kan­lı­ğı onay­lı ,1915 Ahmet Uslu özel mü­ze­si olan, Ça­nak­ka­le 1915 Mü­ze­si'nin spon­sor­lu­ğu­nu ise Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten müze gö­rev­li­si
Talha Altın yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di'' Ça­nak­ka­le Des­tan­la­rı 1915 Ge­zi­ci Mü­ze­si ile Ça­nak­ka­le ru­hu­nu va­tan­daş­la­rı­mız­la bu­luş­tu­ru­yo­ruz. Özel­lik­le Ça­nak­ka­le'ye gi­de­me­yen va­tan­daş­la­rı­mız için Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­mi­zin spon­sor­lu­ğun­da halka üc­ret­siz ser­gi­li­yo­ruz'' dedi.

‘’ DATÇA VE MAR­MARİS BELEDİYESİ EN İLGİSİZ BELEDİYE’’ 

Altın ,Datça hal­kı­nın yoğun il­gi­siy­le, Datça Be­le­di­ye­si­nin­ de il­gi­siz­li­ğiy­le kar­şı­laş­tığını belirterek '' İlgi za­yıf­tı mi­sa­firper­ver­lik sı­fır­dı.Bu­lun­du­ğu­muz böl­ge­yi gö­rü­yor­su­nuz,  yanlış anlaşılmasın biz ra­hat­sız de­ği­liz. 3 gün buradayız ama  gelen halk taş,molaz ve in­şa­at ar­tık­la­rın­dan ge­çe­mi­yor­lar . Kı­sa­ca çöpün or­ta­sın­da­yız. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da yer ve­rir­ mi­si­niz dedik ver­mi­yo­ruz de­di­ler. Daha önce gelen ge­zi­ci tır­lar kal­dı­rı­mı kır­mış ,biz kır­mak için yap­tır­ma­dık orayı de­di­ler, bizde peki dedik.
Biz bu­ra­ya ge­li­yo­ruz üc­ret­siz bir şe­kil­de ge­li­yo­ruz.?Hiç bir ücret talep et­mi­yo­ruz.?Sa­de­ce yer ve elekt­rik alı­yo­ruz.Çanakkale ye  üc­ret­siz öğ­ren­ci gö­tü­rü­yor­lar rek­lam ya­pı­yor­lar ama aya­ğı­na gelen hiz­me­ti gör­mez­den ge­li­yor­lar. Ege tu­ru­muz­da sadece  Datça Be­le­di­ye­si ve Mar­ma­ris Belediyesi  il­gi­sizdi. Datça ve Marmaris  halkı çok yoğun katılım sağladı ve memnun oldu '' dedi.
‘’MEZ­BE­LE­Lİ­ĞİN İÇİNE KOCA BİR ÜL­KE­NİN TA­Rİ­Hİ­Nİ OTURT­MUŞ­LAR!’’

Ge­zi­ci Müze Tır' a ,  Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan çöpün or­ta­sın­da yer ve­ril­me­si­ne tepki gösterenlerden  biri olan, orada bu­lu­nan Ayşe is­min­de bir bayan , tep­ki­si­ni şu cüm­le­ler­le dile ge­tir­di.
'' Mez­be­le­li­ğin içine koca bir ül­ke­nin ta­ri­hi­ni oturt­muş­lar!. Cumhuriyet Meydanında yer verebilirlerdi.Bu ta­şı­nır bir şey ge­ti­rip bu­ra­ya oturt­muş­lar.Yazık bu böy­le­mi ço­cuk­la­rın bey­ni­ne ka­zıl­ma­lı, et­ra­fa çi­çek­ler ko­nul­ma­lıy­dı.Çok hoş duy­gu­lar­la yü­rün­me­liy­di. Çok ayıp valla çok ayıp bu gö­rün­tü­den utan­dım '' dedi.
Ça­nak­ka­le 1915 Ge­zi­ci Müze Tır' ında  Müze görevlisi, Talha Altın ve  şöför olarak Bedri Çevher   görev yapmaktadır.


Bu haber 671 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer