13-10-2020 11:00 GÜNDEM

BÜ­YÜK­ŞE­HİR BE­LE­Dİ­YE­Sİ 70 İTFA­İYE ERİ ALA­CAK

Rıza EZER : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 70 it­fa­iye eri alımı ya­pa­cak. 12-16 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da it­fa­iye eri alımı için baş­vu­ru­lar şah­sen alı­na­cak ve sözlü ve uy­gu­la­ma­lı sınav 02 Kasım 2020 - 11 Kasım 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek

BÜ­YÜK­ŞE­HİR BE­LE­Dİ­YE­Sİ 70 İTFA­İYE ERİ ALA­CAK

Baş­vu­ru­lar dün itibari başladı Cuma günü sona erecek.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na tabi ola­rak is­tih­dam edil­mek üzere; Be­le­di­ye İtfa­iye Yö­net­me­li­ği hü­küm­le­ri­ne göre boş kad­ro­la­ra açık­tan atama yo­luy­la memur ala­cak.
Aday­la­rın Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si it­fa­iye eri alımı için 12 Ekim 2020 ta­ri­hin­den 16 Ekim 2020 ta­ri­hi mesai bi­ti­mi­ne kadar baş­vu­ru­la­rı alı­na­cak. Aday­lar, sözlü ve uy­gu­la­ma­lı sı­na­va ka­tı­la­bil­mek için; 12.10.2020 ta­ri­hin­den 16.10.2020 ta­ri­hi mesai bi­ti­mi­ne kadar, bel­ge­ler ile bir­lik­te, Or­ha­ni­ye Ma­hal­le­si Fuat Ardıç Cad­de­si No:3 Men­te­şe / Muğla ad­re­sin­de­ki İtfa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı için­de yer alan İnsan Kay­nak­la­rı ve Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Şube Mü­dür­lü­ğü­ne ait baş­vu­ru ma­sa­sı­na şah­sen mü­ra­ca­at ede­rek baş­vu­ru sü­re­ci­ni ta­mam­la­ya­cak­lar.

BAŞ­VU­RU ve  GENEL ŞART­LA­R
 İlan edi­len it­fa­iye eri kad­ro­la­rı­na atan­mak için baş­vu­ra­cak aday­la­rın 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu'nun 48 inci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (A) ben­din­de be­lir­ti­len aşa­ğı­da­ki genel şart­la­ra sahip ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.Türk Va­tan­da­şı olmak, Kamu hak­la­rın­dan mah­rum bu­lun­ma­mak, Türk Ceza Ka­nu­nu­nun 53 üncü mad­de­sin­de be­lir­ti­len sü­re­ler geç­miş olsa bile; kas­ten iş­le­nen bir suç­tan do­la­yı bir yıl veya daha fazla sü­rey­le hapis ce­za­sı­na ya da affa uğ­ra­mış olsa bile dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne karşı suç­lar, Ana­ya­sal dü­ze­ne ve bu dü­ze­nin iş­le­yi­şi­ne karşı suç­lar, zim­met, ir­ti­kap, rüş­vet, hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, sah­te­ci­lik, gü­ve­ni kö­tü­ye kul­lan­ma, hi­le­li iflas, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma, edi­min ifa­sı­na fesat ka­rış­tır­ma, suç­tan kay­nak­la­nan mal­var­lı­ğı de­ğer­le­ri­ni ak­la­ma veya ka­çak­çı­lık suç­la­rın­dan mah­kum ol­ma­mak, Erkek aday­lar için as­ker­lik du­ru­mu iti­ba­riy­le, as­ker­lik­le il­gi­si bu­lun­ma­mak veya as­ker­lik ça­ğı­na gel­me­miş bu­lun­mak ya da as­ker­lik ça­ğı­na gel­miş ise mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­me­ti­ni yap­mış yahut er­te­len­miş veya yedek sı­nı­fa ge­çi­ril­miş olmak, Gö­re­vi­ni de­vam­lı yap­ma­sı­na engel ola­bi­lecek akıl has­ta­lı­ğı veya be­den­sel en­ge­li bu­lun­ma­mak.


Bu haber 1079 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer