22-06-2020 17:45 GÜNDEM

‘’BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!’’

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Datça Şu­be­si, Amas­ya Ge­nel­ge­si'nin 101. yıl­dö­nü­mün­de yurt ge­ne­lin­de eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di. Ayrıca ,Atatürkçü Düşünce Derneği Datça Şube Başkanı Bekir Şahin ve üyeleri Amasya Genelgesi'nin 101. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına Çelenk sundu.Dün (22.06.2020) saat 12:30 gerçekleşen çelenk sunma töreni sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

‘’BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!’’

ADD Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin 'in  der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de '’Gazi TBMM'nin açı­lı­şı­nın 100. yı­lın­da,ulu­sal ege­men­li­ği­mi­zin, de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş ro­ta­sı olan Amas­ya Ge­nel­ge­si, bu gün de yol gös­te­ri­ci­miz­dir.

Ül­ke­miz, 101 yıl sonra si­ya­si ik­ti­da­rın yan­lış po­li­ti­ka­la­rı ne­de­niy­le ne yazık ki aynı yere dön­müş­tür:
Bugün de “Va­ta­nın­bü­tün­lü­ğü­mil­le­tin­ba­ğım­sız­lı­ğı­teh­li­ke­de­dir.”
 Bugün de hü­kû­me­tal­dı­ğı­so­rum­lu­lu­ğun­ge­re­ği­ni­ye­ri­ne­ge­ti­re­me­mek­te­dir.
 Ve ­biz­ce ­bu­gün de “Mil­le­tin­ ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, yi­ne ­mil­le­ti­n a­zim ­ve­ ka­ra­rı­ kur­ta­ra­cak­tır.”
Amas­ya Ge­nel­ge­si, mü­ca­de­le­mi­zin esası ve da­ya­na­ğı­dır. Mü­ca­de­le­mi­zin ama­cı­nı, ge­rek­çe­si­ni ve yön­te­mi­ni be­lirt­mek­te­dir. Bun­la­rı an­la­ma­yan si­ya­si ik­ti­dar,ya­şa­nan­la­rı unut­muş gö­rün­mek­te, her ne­den­se (!) ül­ke­mi­zi yı­kı­ma gö­tü­ren Os­man­lı hay­ran­lı­ğı ile ha­re­ket et­mek­te­dir…

 Sevr yan­lı­la­rı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ta­pu­su Lozan'a te­red­düt­süz sal­dır­mak­ta­dır.
 “La­zis­tan, Kür­dis­tan, Rum Or­to­doks Ekü­me­nik­li­ği” nden söz eden­ler or­ta­lık­ta do­laş­mak­ta­dır. BOP ve GOP pro­je­le­ri­nin ta­şe­ron­la­rı sin­si­ce ça­lış­mak­ta­dır.
 Cum­hu­ri­yet­ Dev­ri­mi ile ka­zan­dı­ğı­mız çağ­daş de­ğer­ler birer birer yok edil­mek­te­dir.
 Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün is­mi­ni sil­me­ye ça­lı­şan­lar, uy­dur­ma tarih ya­zan­lar şimdi de Ata­türk'ün yol ar­ka­daş­la­rı­nı hedef al­mak­ta­dır.
 Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi'nin de­ğer­li ismi Mus­ta­fa Ne­ca­ti'nin kendi evine ve­ri­len ismi kal­dı­rıp, bir Cum­hu­ri­yet düş­ma­nı­nın adını oraya uygun gör­mek­te­dir…
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği; Büyük Ön­de­ri­mi­zin Amas­ya'da söy­le­di­ği“…bu acık­lı durum kar­şı­sın­da hemen bir örgüt kur­mak ve yur­dun her ya­nın­da ça­lış­ma­lar yap­mak, hak­la­rı­mı­zı ko­ru­mak zo­run­lu­dur.”söz­le­ri­ni görev kabul eden­ler­ce ku­rul­muş­tur.Bu so­rum­lu­luk­la ça­lış­mak­ta­dır.

Dev­ri­mi baş­lat­mak üzere ya­yın­la­dı­ğı Amas­ya Ge­nel­ge­si'nin 101. yıl­dö­nü­mün­de Büyük Ata­türk'ü saygı ve sar­sıl­maz bağ­lı­lık­la takip et­mek­te­yiz…

Büyük Türk Mil­le­ti!
Ege­men­lik sa­ra­yın değil, mil­le­ti­mi­zin­dir. Bu sis­tem de­ği­şe­cek­tir.
 Par­la­men­ter ve ço­ğul­cu de­mok­ra­tik yö­ne­tim temel he­de­fi­miz­dir.
 Gazi Mec­lis'e iti­ba­rı­nı ve yet­ki­le­ri­ni iade etmek ön­ce­li­ği­miz­dir.
 Güç­ler ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ni mut­la­ka ya­şa­ma ge­çi­re­ce­ğiz.
 Sal­ta­na­ta ve hi­la­fe­te özlem du­yan­la­ra ­izin ver­me­ye­ce­ğiz.
 Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi ortak pay­da­sın­da tüm Cum­hu­ri­yet­çi güç­le­rin bir­lik­te­li­ği­ni sağ­la­ya­ca­ğız.
 Bö­lü­cü­le­re, PKK, YPG, FETÖ' cü­le­re, din tüc­car­la­rı­na, iş bir­lik­çi si­ya­si­le­re fır­sat ver­me­den mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz… Söz ve­ri­yo­ruz…
22 Ha­zi­ran 2020 Pa­zar­te­si günü,Genel Mer­ke­zi­miz ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de tüm şu­be­le­ri­miz saat 12.30'da Ata­türk Anıt­la­rı­na çe­lenk su­na­rak Amas­ya Ge­nel­ge­si'ni yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ya­cak­tır.


ATA­TÜRK­ÇÜ DÜ­ŞÜN­CE DER­NEĞİ
GENEL MER­KEZ YÖNETİM KU­RU­LU


Bu haber 3069 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer