05-11-2019 11:22 GÜNDEM

BURS OLA­YI­NA ADI­MIZ KA­RI­ŞIN­CA..

Orhan KESKİNSOY : *Bir­kaç cümle etmek farz oldu. *Ça­bu­cak aran­dım. Daha ne haber oku­muş­tum. Ne de haber din­le­miş­tim. Te­le­fon­da­ki yet­ki­li, an­lat­tı da an­lat­tı. Yok önce on­la­ra niye sor­ma­mı­şım da falan. Ben bir cümle et­me­den söy­le­di de söy­le­di… Neyse işin doğ­ru­su­nu öğ­ren­di­ler ga­li­ba! Bu söy­len­ti­ler, bu de­di­ko­du­lar, yok adam ka­yı­rı­yor­lar da, yok si­ya­si görüş dik­ka­te alı­nı­yor da falan…

BURS OLA­YI­NA ADI­MIZ KA­RI­ŞIN­CA..


Bu her şeyde böyle olur. Siz be­lir­li il­ke­ler koy­maz­sa­nız,bu söy­len­ti­ler ar­ta­rak devam eder.Bu ül­ke­de 100 üze­rin­den 90 puan alıp,mü­la­kat­ta ele­nen yüz­ler­ce,hatta bin­ler­ce öğ­ren­ci var. O ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­rin ye­ri­ne,bizi yö­ne­ten bir sürü eh­li­yet­siz insan otur­mak­ta­dır.
Ge­le­lim be­le­di­ye­le­rin ver­dik­le­ri burs­la­ra
Daha ön­ce­le­ri be­le­di­ye­ler yük öğ­re­nim gören öğ­ren­ci­le­re burs ve­re­mi­yor­lar­dı. Ancak,5102 Sa­yı­lı Ka­nun­da ya­pı­lan bir de­ği­şik­lik­le bu durum de­ğiş­ti­ril­di. Artık be­le­di­ye­ler bütçe yılı ba­şın­da ayır­dık­la­rı bir pay ile öğ­ren­ci bursu ve­re­bil­mek­te­dir­ler. Her be­le­di­ye gücü ora­nın­da burs ve­re­bi­lir( Ancak Datça'nın bütçe zor­luk­la­rı bi­lin­mek­te­dir. O ne­den­le burs ve­re­mi­yor­muş!) Ancak Be­le­di­ye­den burs almak çok güç ve zor­dur.
Ör­ne­ğin,yok­sul­luk bel­ge­si is­ten­mek­te­dir. Ba­şa­rı kıs­ta­sı var­dır. Öğ­ren­ci­nin not or­ta­la­ma­sı 40 üze­rin­de 25 ola­cak­tır. Bunun an­la­mı 100 üze­rin­de 63 gibi bir not or­ta­la­ma­sı de­mek­tir.
Eko­no­mik du­ru­mun­da de­ği­şik­lik olan öğ­ren­ci­nin bursu ke­sil­mek­te­dir. Daha bir sürü şey is­ten­mek­te­dir. Ama bir sis­te­me otur­tul­mak­ta­dır. Şuna ver­dim,buna ver­me­dim yok­tur.
Bir şey daha,bu burs­lar da atla deve de­ğil­dir. 200 ile 500 TL ara­sın­da­dır.
Bazı kurum ve iş­let­me­ler daha başka sis­tem­ler kur­muş­lar. Ör­ne­ğin,Sa­ban­cı,Koç, gibi üni­ver­si­te­ler”….bö­lü­me Tür­ki­ye ge­ne­lin­de …puan alan öğ­ren­ci­ler­den %10 gibi burs­lu öğ­ren­ci alı­na­cak­tır…İlanı ya­pı­lır. Öğ­ren­ci­nin yok­sul­lu­ğu,var­sıl­lı­ğı tar­tı­şıl­maz. Ba­şa­rı öl­çüt­tür.
Sam­sun'da İş in­sa­nı bir ar­ka­da­şım var. O her yıl burs ve­ri­yor. Ona sor­muş­tum:
-Neye göre burs ve­ri­yor­sun?
-Sam­sun'daki tüm ders­ha­ne­ler­den(o za­man­lar ders­ha­ne vardı) ba­şa­rı­lı,büyük okul­lar ka­zan­mış öğ­ren­ci lis­te­si is­ti­yo­ruz. Ona göre sı­ra­la­ma ya­pı­yo­ruz.
-Peki bu ço­cuk­lar burs­lu ka­zan­mış­lar­sa?
-Daha iyi ya, bir de biz­den burs alı­yor,daha iyi oku­yor. Ya­rı­na hazır bir genç ye­ti­şi­yor.
Ken­di­ni li­be­ral ola­rak ta­nım­la­yan dos­tum, si­ya­sal ola­rak sağda bi­ri­si­dir. De­de­le­ri ve ba­ba­la­rı DP ve AP ge­le­ne­ğin­den gel­mek­te­dir. Ken­di­si de Özal hay­ra­nıy­dı.
Bir soru daha sor­dum:

-Peki bu ye­te­nek­li ço­cuk­lar solcu aile­ler­den ge­li­yor­sa?
-Za­ten hep onlar ka­za­nı­yor. (esp­riy­le ka­rı­şık sanki biri du­ya­cak­mış gibi) Yahu İmam Hatip Li­se­sin­den mezun biri Bil­kent,Bo­ğa­zi­çi,Koç,Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si ka­za­na­cak değil ya…de­miş­ti.
Ben de işi şa­ka­ya ge­ti­rip:
-Bu burs ka­za­nıp, (sen­den) okulu bi­ti­ren­ler­den sağcı olan var mı?
-Yok…Ama hep­si­nin hak­kı­nı tes­lim etmek is­ti­yo­rum. Gelip ha­lı­mı ha­tı­rı­mı so­rar­lar. Bay­ram­da uğ­rar­lar…Yani ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­nin pek fal­so­su ol­mu­yor. Bizim burs pa­ra­la­rı­mız da bo­şu­na git­mi­yor. Sana bir şey daha söy­le­ye­yim mi,di­ye­rek şöyle sür­dür­dü:
-Al­lah'a şükür burs ver­di­ğim öğ­ren­ci­le­rin hiç­bi­ri si­ya­set­çi ol­ma­dı!
Ne di­yor­duk. Burs,yar­dım vb .gibi…il­ke­le­re bağ­la­nır­sa biz de bu kadar yazı yaz­mak zo­run­da kal­maz­dık.

NOT: Bu yazı Orhan Kes­kin­soy ta­ra­fın­dan ya­zıl­mış­tır…


Bu haber 506 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer