11-09-2020 17:02 GÜNDEM

BÜ­LENT ALDAL ;'' UZAK­TAN EĞİTİM YA­KIN­DAN BİLGİ PA­RO­LA­SIY­LA YOLA ÇIK­TIK'',“GEZİCİ EBA DES­TEK NOK­TA­SI ARACI “İLE , ÇO­CUK­LAR EĞİTİMSİZ KAL­MA­YA­CAK

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Milli, Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal , ''Uzak­tan Eği­tim Ya­kın­dan Bilgi Pa­ro­la­sıy­la'' 31 Ağus­tos - 21 Eylül Te­la­fi Prog­ra­mı kap­sa­mın­da Datça'da “Ge­zi­ci EBA Des­tek Nok­ta­sı Aracı “ ile in­ter­net eri­şi­mi ol­ma­yan öğ­ren­ci­le­re ula­şı­yor.

BÜ­LENT ALDAL ;'' UZAK­TAN EĞİTİM YA­KIN­DAN BİLGİ PA­RO­LA­SIY­LA YOLA ÇIK­TIK'',“GEZİCİ EBA DES­TEK NOK­TA­SI ARACI “İLE , ÇO­CUK­LAR EĞİTİMSİZ KAL­MA­YA­CAK

İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Per­vin Töre' ninde “- Uzak­tan Eği­tim Ya­kın­dan İlgi – pa­ro­la­mız­la her zaman ya­nı­nız­da­yız, “ söy­le­min­den ha­re­ket­le oluş­tu­ru­lan ” Ge­zi­ci EBA Des­tek Nok­ta­sı Aracı “ ku­ru­lan bil­gi­sa­yar ve in­ter­net bağ­lan­tı­sı ile EBA' ya bağ­lan­mak­ta sorun ya­şa­yan öğ­ren­ci­le­re yar­dım­cı olu­yor. Bu gün (11.09.2020) ilk defa ha­ya­ta ge­çi­ri­len , “Ge­zi­ci EBA Des­tek Nok­ta­sı Aracı “ ile ço­cuk­lar eği­tim­den uzak kal­mı­yor.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Uzak­tan Eği­tim Ya­kın­dan Bilgi Pa­ro­la­sıy­la Yola Çık­tık'' ,İlçe­miz­de , İnter­net eri­şi­mi ol­ma­yan 194 öğ­ren­ci, gerek Okul Mü­dür­le­ri­miz gerek Bi­li­şim Tek­no­lo­ji öğ­ret­men­le­ri­miz­le be­lir­le­dik. Okul­la­rı­mız­da oluş­tur­du­ğu­muz EBA des­tek nok­ta­la­rı dı­şın­da ay­rı­ca mobil bir araç be­lir­le­dik. Bu Mo­bi­le araç­la in­ter­net eri­şi­mi ol­ma­yan 10 ma­hal­le­miz­de­ki ço­cuk­la­ra ulaş­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu an­lam­da de­ğer­li ve­li­le­ri­mi­zin de ço­cuk­la­rı­nı ve­ri­len bu eme­ğin kar­şı­lı­ğı ola­rak ka­tı­lım­la­rı­nın sağ­la­ma­sı için has­sa­si­yet bek­li­yo­ruz. Çünkü bu­ra­da ço­cuk­la­rı­mız hem açık ha­va­da hem de in­ter­net eri­şi­mi ol­ma­ma­nın artık ba­ha­ne­si kal­ma­dan uzak­tan eği­ti­me ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mış olu­yo­ruz .Bu an­lam­da emeği geçen başta okul mü­dür­le­ri­ne öğ­ret­men­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Ay­rı­ca biz­le­re araç tah­sis eden Datça Be­le­di­ye­si­ne de te­şek­kür edi­yo­ruz.” dedi.

Datça da 9 okul­da , EBA Des­tek Nok­ta­sı mev­cut.


Bu haber 627 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer