08-10-2020 20:36 GÜNDEM

BU NE VİCDAN­SIZ­LIK! BAL İSİMLİ SOKAK KEDİSİNİN AYA­ĞI­NI KIR­DI­LAR!

Sebiha ARSLAN- Datça Zey­tin­da­lı si­te­si 3.​kısım ci­va­rın­da ya­şa­yan Bal ismindeki sokak ke­di­si­nin aya­ğı­nı kır­dı­lar.Kö­tü­lü­ğe inat yine de güzel in­san­lar var! İlk yar­dı­mı ve te­da­vi­yi de onlar yap­tı­lar, yap­tır­dı­lar.

BU NE VİCDAN­SIZ­LIK! BAL İSİMLİ SOKAK KEDİSİNİN AYA­ĞI­NI KIR­DI­LAR! Dün (07.10.2020) Vic­dan­sız­lar, Zey­tin­da­lı Si­te­si 3.kısım ci­va­rın­da ya­şa­yan, sokak ke­di­le­rin­den bi­ri­nin aya­ğı­nı kır­dı­lar. Kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen kişi ya da ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ağır ya­ra­la­nan ta­lih­siz ke­di­yi gören çev­re­de­ki güzel in­san­lar, ya­ra­lı ke­di­yi Ve­te­ri­ner Hakkı Ka­fa­lı' ya gö­tür­müş­ler. Ve­te­ri­ne­rin ilk bul­gu­la­rı­na göre, ke­di­nin ayağı sert ci­sim­le veya tekme atı­la­rak çatlamış ,kı­rıl­mış ola­bi­le­ce­ği. Geç­ti­ği­miz ay­lar­da da, yine Zey­tin­da­lı 3. kısım ci­va­rın­da ya­şa­yan 4 yavru sokak ke­di­si, kim­li­ği tes­pit edi­le­me­yen, kişi ya da ki­şi­ler ta­ra­fın­dan alı­na­rak, başka başka yer­le­re gö­tü­rül­müş, atıl­mış. Bunu öğ­re­nen ora­lar­da ya­şa­yan 53 yaşındaki Haluk C. isimli bir hay­van sever, tüm Datça so­kak­la­rı­nı adım adım ara­ya­rak, bu yav­ru­lar­dan bi­ri­ne ertesi gün ulaş­mış. Bunu hemen ko­ru­ma­sı al­tı­na almış. Asıl acık­lı bir durum var ki, ger­çek ol­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Bu Datça'ya hiç ya­kış­mı­yor! Zey­tin­da­lı 3. Kı­sım­da ya­şa­yan bazı hay­van sev­mez ki­şi­ler site yö­ne­ti­mi­ne baş­vur­muş; ''Si­te­mi­zin içe­ri­sin­de sokak hay­van­la­rı­nı is­te­mi­yo­ruz'' de­ni­le­rek, site yö­ne­ti­mi­ne baş­vu­ru yap­mış­lar. Neyse, site için­de yine de vic­dan­lı in­san­lar var­mış ki, bu baş­vu­ru­yu, şu hale ge­tir­miş­ler” Hay­van bakıp, bes­le­yen­ler, ma­ma­la­rı­nı da, su­la­rı­nı da kendi evi­nin önüne bı­rak­sın “ yani hay­van bes­le­yen­ler hay­va­nı sa­hip­len­sin den­miş. Sokak kedilerine mama su yok tabi, onlar için yiyecek mama site sınırlarının dışında!. Zey­tin­da­lı 3.kısım site sa­kin­le­ri­nin ki­mi­le­ri­ni ayrı tu­tu­yo­ruz. Güzel in­san­la­rın da ol­du­ğu­nu gör­dük. İyi ki var­lar!. İddia edil­di­ği gibi, ke­di­le­rin si­te­le­ri­ne gir­me­si­ni en­gel­le­mek is­te­yen­le­ri de kı­nı­yo­ruz. Bu olayı duyan ve ga­ze­te­mi­zi te­le­fon­la ara­yan, du­yar­lı Hay­van se­ver­ler “Daha üç gün önce Dünya Hay­van­lar Günü'nü kut­la­dık. Unu­tul­ma­sın ki, hay­van­lar ol­maz­sa hep bir ya­nı­mız nok­san kalır. On­la­rın da ya­şa­ma­ya hakkı var. Kaldı ki bah­se­di­len bir kedi. İnsana ne çok fay­da­sı olan bir hay­van. Dün­ya­nın bir­ çok ül­ke­si fa­re­le­re karşı kim­ya­sal kul­lan­mı­yor. Onun ye­ri­ne kedi bes­li­yor evin­de, so­ka­ğın­da. Bu ke­di­ye ve hay­van­la­ra zarar ve­ren­le­rin , Datça Savcılığımızca takip edi­lip, or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Çünkü bu ilk değil sonda olmayacak. Hemen hemen her gün komşular arasında bağırış çağırış sesleri duyuyoruz .Bu sokak hayvanını sen alıştırdın ,sen getirdin, neden yemek ,su verdin kovala gitsin. Site içerisinde görmek istemiyoruz gibi gibi bir sürü çevre gürültüsü. Kimse hay­van sev­mek zo­run­da değil. Ama hay­van­la­ra düş­man­ca dav­ran­mak, on­la­ra karşı kin bes­le­mek in­san­lık de­ğil­dir.''
Bu haber 1753 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer