22-09-2022 16:51 GÜNDEM

BU GAY­RET SÖN­DÜ­RECEK BU BİRLİK YE­ŞER­TECEK!

Sebiha ARSLAN - Mar­ma­ris' te Çar­şam­ba günü saat 12.30 sı­ra­la­rın­da çıkan orman yan­gı­nı, dün sabah saat 07.30 sı­ra­la­rın­da kont­rol al­tı­na alın­dı. Muğla Va­li­si Orhan Tavlı yaptığı açıklamada "Or­ma­nın kah­ra­man­la­rı son alev sö­ne­ne kadar yeşil va­ta­nı ko­ru­mak için gece gün­düz de­me­den mü­ca­de­le etti. Yan­gın kont­rol al­tı­na alın­dı" dedi.

BU GAY­RET SÖN­DÜ­RECEK BU BİRLİK YE­ŞER­TECEK!

Mar­ma­ris Ya­lan­cı­bo­ğaz mev­ki­in­de­ki or­man­lık alan­da henüz bi­lin­me­yen bir ne­den­le yan­gın çıktı. Rüz­ga­rın      şid­de­ti ile yan­gın bir anda bü­yü­ye­rek geniş bir alana ya­yıl­dı. 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'ne ya­pı­lan ihbar üze­ri­ne böl­ge­ye ekip­ler sevk edil­di. Kısa sü­re­de olay ye­ri­ne gelen ekip­ler yan­gı­na ha­va­dan ve ka­ra­dan mü­da­ha­le etti.
İzmir, Aydın, Ça­nak­ka­le, De­niz­li, An­tal­ya, An­ka­ra, Adana ve Mer­sin'den tak­vi­ye­ler­le bir­lik­te uçak 14'e, he­li­kop­ter 34'e, ara­zöz 83'e, orman iş­çi­si sa­yı­sı 714'e yük­sel­di. Sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı­na it­fa­iye ekip­le­ri, arama kur­tar­ma ekip­le­ri ve va­tan­daş­lar­da des­tek veri.
Bakan Ki­riş­çi, " 500 Hek­tar Alan Zarar Gördü" 
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Ki­riş­çi, "Kont­rol al­tı­na alı­nan Mar­ma­ris yan­gı­nın­da 500 hek­tar alan zarar gördü" dedi.
Bakan Ki­riş­çi, Mar­ma­ris'teki orman yan­gı­nı­nı sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı­na des­tek için giden he­li­kop­te­rin düş­me­si so­nu­cu mey­da­na gelen ka­za­da ya­ra­la­nan 2'si Türk 3'ü Rus 5 per­so­ne­li dün has­ta­ne­de zi­ya­ret etti. Daha son­ra­sın­da De­niz­li Va­li­li­ği'nde açık­la­ma yapan Ki­riş­ci, ya­ra­lı­lar ve Mar­ma­ris'teki yan­gı­nın son du­ru­mu hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
Yan­gı­na dev­le­tin tüm im­kan­la­rıy­la mü­da­ha­le edil­di­ği açık­la­yan Ki­riş­ci, "Mar­ma­ris'teki yan­gın kont­rol al­tı­na alın­dı. So­ğut­ma ça­lış­ma­la­rı da büyük bir hızla devam edi­yor. Bu yan­gın Mar­ma­ris'te ol­du­ğu için he­pi­mi­zin çok dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. 14 uçak 34 he­li­kop­ter 1 İHA ve 83 ara­zöz, 22 ilk mü­da­ha­le aracı, 5 iş ma­ki­ne­si ve bin 457 per­so­ne­li­miz bu yan­gın­da aktif ola­rak görev aldı. Diğer ku­rum­lar ve STK'lar­dan talep edi­len­ler baş­lı­ğı al­tın­da da 12 tane su atar he­li­kop­ter, 5 adet­te iş ma­ki­ne­si ve su tan­ke­ri ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dı. Top­lam genel alan mik­tar da şim­di­lik 500 hek­tar gibi bir ala­nın yan­gın­da zarar gör­dü­ğü gö­rü­lü­yor" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Gö­zal­tı­na Alı­nan Yan­gı­nın Şüp­he­li­si    Ad­li­ye­ye Sevk Edil­di
Çıkan orman yan­gı­nı ile il­gi­li ola­rak gö­zal­tı­na alı­nan 85 ya­şın­da­ki M.Y. Jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di.


Bu haber 113 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer