03-12-2018 20:19 GÜNDEM

BOMBA İDDİA !DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN A.ADAYI SER­KAN İĞCİ' DEN, 365 GÜN

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Ser­kan İğci, va­at­le­ri ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ker­ken , ra­kip­le­rin­den 1- 0 önde gö­rü­nü­yor . Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­sinden (CHP) Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı olan Ser­kan İğci yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, çok ko­nu­şu­la­cak ve bir o ka­dar­da ra­kip­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­recek, plan ve prog­ram­la­rıy­la sa­de­ce 365 günde ya­pa­cak­la­rı­nı açık­la­dı.

BOMBA İDDİA !DATÇA BELEDİYE BAŞ­KAN A.ADAYI SER­KAN İĞCİ' DEN,   365 GÜN

İğci' nin bomba et­ki­si ya­ra­ta­cak 365 gün­lük prog­ra­mı şu şe­kil­de
''Se­çil­di­ği­miz­de ilk ya­pa­cak­la­rı­mız , Öğ­ren­ci Yurdu, Huzur Evi ,Yeni Oto­gar, Aş Evi ve Yeni Hay­van Ba­rı­na­ğı ile Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi'ni 365 gün için­de ta­mam­la­ya­ca­ğız ''.

 Büyük ka­pa­si­te­li Oto­park müj­de­si­ni' de veren İğci ,Datça'nın 'oto­park Ha­ri­ta­sı'nı çı­kart­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek ,ih­ti­yaç du­yu­lan yer­le­re oto­park inşa ede­cek­le­rini ,bu oto­park­la­rın büyük bö­lü­mü­nün ka­pa­lı ve bir kısmının da  açık ola­ca­ğı  , açık­la­ma­la­rı ara­sın­da . İğci ''  Ülke planı, bölge planı ve çevre dü­ze­ni plan­la­rı­nın ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si için mü­ca­de­le edip, Datça'nın tu­rist ar­tı­şı­na sebep ola­cak pro­je­le­rin ge­liş­me­si için ça­lı­şa­ca­ğım. Bun­lar pro­je­le­ri­miz­den sa­de­ce bir kısmı. Hiz­met aş­kı­mız­la ,her işi­miz­de hal­kın is­te­ği­ne saygı du­yu­la­rak adım ata­ca­ğız '' dedi.


Bu haber 1248 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer