06-11-2018 18:01 GÜNDEM

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ,MUĞLA BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYE BAŞ­KAN ADAY ADAYI MEH­MET KO­CA­DON'DAN DATÇA ZİYARETİ

Sebiha ARSLAN : Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday adayı olan , Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ko­ca­don, CHP Datça ilçe ör­gü­tü­nü zi­ya­ret etti.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ,MUĞLA BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYE BAŞ­KAN ADAY ADAYI MEH­MET KO­CA­DON'DAN DATÇA ZİYARETİ

Bu gün (06.11.2018 Salı) saat 12:30 da par­ti­li­le­riy­le bu­lu­şan ,Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı ,Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday adayı Meh­met Ko­ca­don ' u parti bi­na­sın­da on­lar­ca par­ti­li­si ve CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt kar­şı­la­dı.
Par­ti­li­le­rin soru öneri ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Ko­ca­don özet­le yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di''
Ben ka­le­le­ri keş­fet­me­ye alı­şık bir ko­mu­ta­nım. Bana yeni bir hedef gös­te­rin, gidip o ka­le­yi de keş­fe­de­yim. Ben ma­hal­le­nin uslu ço­cu­ğu ola­mam. Hiç kimse ku­su­ru­ma bak­ma­sın. Alış­mı­şız, ma­hal­le­nin uslu ço­cuk­la­rıy­la oy­na­ma­ya. Bu parti benim ata­la­rım­dan miras bı­ra­kıl­dı. Benim ba­ba­mın da­yı­sı Ata­türk'ün ilk İçiş­le­ri Ba­ka­nı Şükrü Kaya'dır. Üç dönem sağ par­ti­den se­çi­me gir­dim. Annem, 3 dönem her­ke­sin gözü önün­de boş oy attı. Oğ­lu­na bile ver­me­di. Hiç kimse benim CHP' li­ği­mi sor­gu­la­ya­maz. Öyle si­ya­si di­zayn yapıp, nasıl olsa ben bü­yü­ğüm, mil­let­ve­kil­le­ri­ni ben di­zayn ettim. Benim de­di­ğim olur, ben aday olu­rum' di­ye­mez­sin. Yü­re­ğin ye­ti­yor­sa, par­ti­ne di­lek­çe verip aday olur­sun. CHP'nin gü­cüy­le kol­tuk­la­ra gel­mek kolay. CHP'ye güç ka­ta­cak aday­lar­la, se­çi­me git­mek zo­run­da­yız. Madem Muğla CHP'nin ka­le­si, baş­kan ada­yı­yım. Ne­re­de Ka­vak­lı­de­re baş­kan ada­yı­mız? Yok çık­ma­dı. Madem ka­le­yiz, madem bu kadar güç­lü­yüz neden ada­yı­mız yok? Sey­di­ke­mer' de tek bir baş­kan adayı çıktı orada da mec­lis üyesi aday­lı­mız yok. Hani güç­lüy­dük." di­ye­rek mev­cut yö­ne­ti­me gön­der­me­ler­de bu­lun­du.


Bu haber 788 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer