07-11-2019 17:54 GÜNDEM

BİTME­YECEK, TÜ­KEN­ME­YECEK BİR IŞIK­TIR ATA­TÜRK!

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin Ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'ü be­de­nen ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 81. yıl dö­nü­mün­de son­suz saygı ve bağ­lı­lık­la anı­yo­ruz.

BİTME­YECEK, TÜ­KEN­ME­YECEK BİR IŞIK­TIR ATA­TÜRK!

Dün­ya­da em­per­ya­liz­mi ye­nil­gi­ye uğ­ra­tan, sö­mür­ge­ci­le­rin ya­yıl­ma­cı pro­je­le­ri­ni ta­ri­hin çöp­lü­ğü­ne atan, tüm maz­lum ulus­la­ra ilham ve güç kay­na­ğı olan, ger­çek an­lam­da ev­ren­sel bir ön­der­dir ATA­TÜRK.
UNES­CO'nun 1981 yı­lın­da, do­ğu­mu­nun 100. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le ya­yım­la­dı­ğı me­sa­jı esa­sen her şeyi an­lat­mak­ta­dır: “ATA­TÜRK kim­dir? ATA­TÜRK ulus­la­ra­ra­sı an­la­yış, iş­bir­li­ği, barış yo­lun­da çaba gös­ter­miş üstün kişi, ola­ğa­nüs­tü dev­rim­ler ger­çek­leş­tir­miş bir in­kı­lâp­çı, sö­mür­ge­ci­lik ve ya­yıl­ma­cı­lı­ğa karşı sa­va­şan ilk önder, insan hak­la­rı­na say­gı­lı, dünya ba­rı­şı­nın ön­cü­sü, bütün ya­şa­mı bo­yun­ca in­san­lar ara­sın­da renk, dil, din, ırk ayı­rı­mı gös­ter­me­yen, eşi ol­ma­yan dev­let adamı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su.”

Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, ya­ra­tı­cı­sı ol­du­ğu Türk Dev­ri­mi ve so­nuç­la­rıy­la bir bilge ve dahi li­der­dir. Düş­man­la­rın­da bile saygı uyan­dı­ran, dost­la­rı­na güven aşı­la­yan eşsiz bir reh­ber, eşsiz bir öğ­re­ti­ci­dir.

Milli Mü­ca­de­le­mi­zin 100. yı­lın­da ATA­TÜRK'ü anmak, aynı za­man­da O'nu an­la­mak ve an­lat­mak so­rum­lu­lu­ğu­nu da her yurt­ta­şı­mı­za yük­le­mek­te­dir. ATA­TÜRK'ü an­la­mak, coğ­raf­ya­mız ve ulus dev­le­ti­miz üze­ri­ne oy­na­nan oyun­la­rın far­kın­da olmak de­mek­tir.

100 yıl önce milli mü­ca­de­le­yi baş­lat­tı­ğı nokta ile 100 yıl sonra için­de bu­lun­du­ğu­muz durum as­lın­da fark­lı de­ğil­dir. ATA­TÜRK, milli mü­ca­de­le ile TBMM'ni açmış, ça­lış­tır­mış, ege­men­li­ği sa­ray­dan ala­rak öz sa­hi­bi­ne, yani mil­le­te ver­miş­tir. 100 yıl sonra bugün; çok par­ti­li si­ya­si yaşam, par­la­men­ter sis­tem, de­mok­ra­si çö­ker­til­miş­tir. Gazi Mec­lis et­ki­siz ve iti­bar­sız hale ge­ti­ril­miş­tir.
“Mil­li­lik” sözde kal­mış; milli eği­tim, milli ordu ve milli sa­vun­ma, milli eko­no­mi, milli tarım, milli kay­nak­lar (doğal gü­zel­lik­le­ri­miz, yer altı ve yer üstü zen­gin­lik­le­ri­miz) göz göre göre yok edil­miş­tir. Türk Mil­le­ti, ATA­TÜRK'le ka­zan­dık­la­rı­nı, dev­rim kar­şı­tı si­ya­si zih­ni­yet eliy­le kay­bet­mek­te­dir.
Mil­le­ti­mi­zin her bir ferdi ka­yıp­la­rı­nın far­kın­da­dır. Milli Mü­ca­de­le­mi­zin 100. ve Ulu Önder'in be­de­nen ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 81. yı­lın­da ulu­sal bir uya­nış baş­la­mış­tır. Bu uya­nış mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği açı­sın­dan umut ve­ri­ci­dir.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin laik, de­mok­ra­tik, sos­yal, hukuk ve üni­ter dev­let ni­te­lik­le­riy­le par­la­men­ter sis­te­me dön­me­si ya­şam­sal önem­de­dir. Ulus dev­let ola­rak bir ve bütün ya­şa­ma­mı­zın baş­ka­ca bir se­çe­ne­ği yok­tur.
ATA­TÜRK 81 yıl bo­yun­ca her ne­fes­te, her sa­ni­ye­de, her da­ki­ka­da, her sa­at­te, her günde, her haf­ta­da, her ayda ve her yılda daha da bü­yü­müş­tür. Hep haklı çık­mış­tır. Her geçen gün doğ­ru­lu­ğu ka­nıt­lan­mış­tır.
Türk Mil­le­ti ge­le­ce­ği­ni tek li­de­ri­miz, tek ön­de­ri­miz ve tek reh­be­ri­miz ATA­TÜRK'te, O'nun dü­şün­ce ve dev­ri­min­de bul­muş­tur. Türk Mil­le­ti, tek doğru re­çe­te olan Ata­türk­çü Dü­şün­ce'de bü­tün­leş­mek­te­dir. Bu ne­den­le­dir ki mil­le­ti­miz, bütün dün­ya­nın hay­ran­lık­la iz­le­di­ği ATA­TÜRK'e bağ­lı­lı­ğı­nı son­su­za kadar devam et­ti­re­cek­tir.
Dünya ta­ri­hi, ay­dın­lık­la ka­ran­lı­ğın mü­ca­de­le­siy­le do­lu­dur. ATA­TÜRK,ay­dın­lı­ğın tem­sil­ci­si, ay­dın­lı­ğın li­de­ri­dir. Ka­ran­lık­ta kal­ma­yı is­te­yen­le­rin, ka­ran­lı­ğı ıs­rar­la sa­vu­nan­la­rın ay­dın­lı­ğı an­la­ma­sı­nı bek­le­mek zor­dur. Ancak, Ata­türk­çü­le­rin­mü­ca­de­le­siy­le, ka­ran­lık­lar mut­la­ka ay­dın­la­na­cak, ka­ran­lık­tan bes­le­nen­le­rin oyun­la­rı bo­zu­la­cak­tır.

Bütün ör­gü­tü­müz­le, üye­le­ri­miz­le, de­mok­ra­tik kitle ör­güt­le­ri ve sen­di­ka­lar­la bir­lik­te 10 Kasım 2019 Pazar günü saat 13:00'de An­ka­ra Ulus 1. TBMM önün­de bu­lu­şu­yo­ruz. Ata­türk Dev­ri­mi­ne, ka­za­nım­la­rı­na ve ulus dev­le­ti­mi­ze sahip çı­kı­yo­ruz. Tüm yurt­taş­la­rı­mı­zı bu haklı du­ru­şu­mu­za des­tek ol­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.

BİTME­YECEK, TÜ­KEN­ME­YECEK BİR IŞIK­TIR ATA­TÜRK!
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­neği
Genel Yönetim Ku­ru­lu


Bu haber 659 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer