05-05-2022 17:37 GÜNDEM

BİSİKLET VE YÜ­RÜ­YÜŞ YOL­LA­RI ROTALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Sebiha ARSLAN : Muğla ge­ne­lin­de bi­sik­let ile trek­king tu­riz­mi­ni yay­gın­laş­tır­mak ve al­ter­na­tif tu­riz­me yeni bir viz­yon ka­zan­dır­mak ama­cıy­la, Muğla Va­li­si Orhan Tavlı baş­kan­lı­ğın­da top­lan­tı dü­zen­len­di. Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Tu­riz­mi ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­di. Datça'da, yü­rü­yüş ro­ta­sı ola­rak Karia Yolu, 815 km Mi­las-Dat­ça-Mar­ma­ris ile Bi­sik­let Ro­ta­la­rı ola­rak, 710 km (20 rota) Mar­ma­ris-Dat­ça ve Ak­ya­ka-Mar­ma­ris-Dat­ça böl­ge­si

BİSİKLET VE YÜ­RÜ­YÜŞ YOL­LA­RI  ROTALARI YENİDEN BELİRLENDİ

Va­li­lik ma­ka­mın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya; Ka­vak­lı­de­re Kay­ma­ka­mı Oray Güven, GEKA Genel Sek­re­te­ri Özgür Ak­do­ğan, GEKA Ta­nı­tım Dış İliş­ki­ler Birim Baş­ka­nı Ece Gö­lük­çe­tin, GEKA Muğla Ya­tı­rım Des­tek Ofisi Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Sert, Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu Muğla İl Tem­sil­ci­si İlker Cö­mert, GEKA Basın ve Halk­la İliş­ki­ler So­rum­lu­su Berna Ay­kö­se, EcoT­ra­ils-Köy­ce­ğiz, Or­ta­ca, Da­la­man Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Yol­la­rı Proje Ko­or­di­na­tö­rü Murat De­mir­ci ve Bod­rum Dağ Bi­sik­le­ti Spor Klübü (BO­DASK) Baş­ka­nı Ali Sonay ka­tıl­dı.

Muğla'nın Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Tu­riz­mi Ala­nın­da­ki mev­cut du­ru­mu ve ola­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da, Muğla'nın de­ğe­ri­ni 'bi­sik­let tu­riz­mi' ile ulus­la­ra­ra­sı alan­da ar­tır­mak, 4 mev­sim sür­dü­rü­le­bi­lir tu­rizm, kır­sal ve iç ke­sim­le­rin tu­rizm­den pay al­ma­sı, bi­sik­let ve yü­rü­yüş ro­ta­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, Mar­ma­ris bi­sik­let ro­ta­la­rı­na ve ECO Tra­ils Bi­sik­let Ro­ta­la­rı­na bağ­lan­tı, Karia Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Ro­ta­la­rı­nın mev­cut bi­sik­let ro­ta­la­rı­na ek­len­me­si­ni sağ­lan­ma­sı için ya­pı­la­bi­lecek ça­lış­ma­lar, bölge de­ğer­le­ri, kır­sal-iç kesim odak­lı, hi­ka­ye­si olan ro­ta­lar oluş­tur­mak, kul­la­nı­la­cak bi­sik­let tü­rü­ne (dağ, yol, tur) göre fark­lı ro­ta­lar be­lir­le­mek ve gü­ven­li yol­lar, yön ta­be­la­la­rı ve işa­ret­le­me ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­di.

Diğer ta­raf­tan Muğla'da bi­sik­let tu­riz­mi­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ge­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la ya­pı­la­bi­lecek; alt ve üst yapı ça­lış­ma­la­rı, bu alan­da ve­ri­le­bi­lecek eği­tim ve ser­ti­fi­kas­yon­lar, yasal dü­zen­le­me­ler, ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı, ye­rel­de sa­hip­len­me ve iş bir­li­ği ala­nın­da ya­pı­la­cak fa­ali­yet­ler, bi­sik­let ve trek­king spo­ru­na gönül ver­miş ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı spor­cu ve tu­rist pro­fi­li­ni ve üst gelir gru­bu­na sahip tu­rist pro­fi­li­ni Muğla'ya çe­ke­rek Muğla'nın al­ter­na­tif tu­rizm­den elde et­ti­ği ge­li­rin art­ma­sı­nın he­def­len­di­ği be­lir­til­di.

Ay­rı­ca Muğla'da bi­sik­let ve trek­king tu­riz­mi­ni ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ge­ti­re­rek tu­riz­min 4 mev­si­me ya­yıl­ma­sı ve bu alan­da ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pro­je­ler; dev­let des­tek­le­ri, GEKA des­tek­le­ri ve AB pro­je­le­ri­nin bölge tu­riz­mi­ne önem­li katkı sağ­la­ya­ca­ğı ifade edil­di.
UNES­CO Dünya Mi­ra­sı Kesin ve Ge­çi­ci Lis­te­si'nde bu­lu­nan eser­le­ri­nin yanı sıra eşsiz doğal gü­zel­lik­le­ri ile ön plana çıkan "Yer­yü­zü Cen­ne­ti" Muğla'da doğal gü­zel­lik­le­rin yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­re ta­nı­tıl­ma­sı ama­cıy­la pek çok yü­rü­yüş ve bi­sik­let ro­ta­sı be­lir­len­di.

MEV­CUT İŞA­RETLİ RO­TA­LAR (yü­rü­yüş + bi­sik­let)
 Karia Yolu (815 km Yü­rü­yüş / Mi­las-Dat­ça-Mar­ma­ris)
 Leleg Yolu (185 km Yü­rü­yüş + 20 km Bi­sik­let / Bod­rum)
 Mar­ma­ris Bi­sik­let Ro­ta­la­rı (710 km Bi­sik­let / Mar­ma­ris-Dat­ça)
 ECO Tra­ils (470 km Yü­rü­yüş + 740 km Bi­sik­let / Köy­ce­ğiz-Or­ta­ca-Da­la­man-Gö­cek)
 Fet­hi­ye Yü­rü­yüş Ro­ta­la­rı (320 km Yü­rü­yüş / Gö­cek-Fet­hi­ye)
 Likya Yolu (555 km Yü­rü­yüş / Fet­hi­ye-An­tal­ya)

LELEG YOLU
 Top­lam 185 km'lik işa­ret­li Yü­rü­yüş Ro­ta­sı
 88 ki­lo­met­re­lik ana rota (yeşil hat) + 97 km bağ­lan­tı ro­ta­la­rı (sarı hat)
 Etrim Köyü'nden baş­la­yıp Tur­gut­re­is Sa­ban­cı Parkı'na kadar uza­nır.
 20 km'lik işa­ret­li Dağ Bi­sik­le­ti Ro­ta­sı

MAR­MARİS BİSİKLET RO­TA­LA­RI
 710 km işa­ret­li Bi­sik­let Ro­ta­sı (20 rota)
 Ak­ya­ka-Mar­ma­ris-Dat­ça böl­ge­si

ECOT­RAİLS-KÖY­CEĞİZ, OR­TA­CA, DA­LA­MAN BİSİKLET VE YÜ­RÜ­YÜŞ YOL­LA­RI
 470 km'lik işa­ret­li Yü­rü­yüş Ro­ta­sı
 Köy­ce­ğiz-Dal­ya-Or­ta­ca-Da­la­man-Gö­cek-İnlice
 740 km'lik işa­ret­li Bi­sik­let 
Ro­ta­sı
 14 rota + bağ­lan­tı ro­ta­la­rıVa­li­lik ma­ka­mın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya; Ka­vak­lı­de­re Kay­ma­ka­mı Oray Güven, GEKA Genel Sek­re­te­ri Özgür Ak­do­ğan, GEKA Ta­nı­tım Dış İliş­ki­ler Birim Baş­ka­nı Ece Gö­lük­çe­tin, GEKA Muğla Ya­tı­rım Des­tek Ofisi Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Sert, Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu Muğla İl Tem­sil­ci­si İlker Cö­mert, GEKA Basın ve Halk­la İliş­ki­ler So­rum­lu­su Berna Ay­kö­se, EcoT­ra­ils-Köy­ce­ğiz, Or­ta­ca, Da­la­man Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Yol­la­rı Proje Ko­or­di­na­tö­rü Murat De­mir­ci ve Bod­rum Dağ Bi­sik­le­ti Spor Klübü (BO­DASK) Baş­ka­nı Ali Sonay ka­tıl­dı.

Muğla'nın Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Tu­riz­mi Ala­nın­da­ki mev­cut du­ru­mu ve ola­nak­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da, Muğla'nın de­ğe­ri­ni 'bi­sik­let tu­riz­mi' ile ulus­la­ra­ra­sı alan­da ar­tır­mak, 4 mev­sim sür­dü­rü­le­bi­lir tu­rizm, kır­sal ve iç ke­sim­le­rin tu­rizm­den pay al­ma­sı, bi­sik­let ve yü­rü­yüş ro­ta­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, Mar­ma­ris bi­sik­let ro­ta­la­rı­na ve ECO Tra­ils Bi­sik­let Ro­ta­la­rı­na bağ­lan­tı, Karia Bi­sik­let ve Yü­rü­yüş Ro­ta­la­rı­nın mev­cut bi­sik­let ro­ta­la­rı­na ek­len­me­si­ni sağ­lan­ma­sı için ya­pı­la­bi­lecek ça­lış­ma­lar, bölge de­ğer­le­ri, kır­sal-iç kesim odak­lı, hi­ka­ye­si olan ro­ta­lar oluş­tur­mak, kul­la­nı­la­cak bi­sik­let tü­rü­ne (dağ, yol, tur) göre fark­lı ro­ta­lar be­lir­le­mek ve gü­ven­li yol­lar, yön ta­be­la­la­rı ve işa­ret­le­me ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­di.

Diğer ta­raf­tan Muğla'da bi­sik­let tu­riz­mi­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ge­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la ya­pı­la­bi­lecek; alt ve üst yapı ça­lış­ma­la­rı, bu alan­da ve­ri­le­bi­lecek eği­tim ve ser­ti­fi­kas­yon­lar, yasal dü­zen­le­me­ler, ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı, ye­rel­de sa­hip­len­me ve iş bir­li­ği ala­nın­da ya­pı­la­cak fa­ali­yet­ler, bi­sik­let ve trek­king spo­ru­na gönül ver­miş ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı spor­cu ve tu­rist pro­fi­li­ni ve üst gelir gru­bu­na sahip tu­rist pro­fi­li­ni Muğla'ya çe­ke­rek Muğla'nın al­ter­na­tif tu­rizm­den elde et­ti­ği ge­li­rin art­ma­sı­nın he­def­len­di­ği be­lir­til­di.

Ay­rı­ca Muğla'da bi­sik­let ve trek­king tu­riz­mi­ni ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ge­ti­re­rek tu­riz­min 4 mev­si­me ya­yıl­ma­sı ve bu alan­da ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lecek ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pro­je­ler; dev­let des­tek­le­ri, GEKA des­tek­le­ri ve AB pro­je­le­ri­nin bölge tu­riz­mi­ne önem­li katkı sağ­la­ya­ca­ğı ifade edil­di.
UNES­CO Dünya Mi­ra­sı Kesin ve Ge­çi­ci Lis­te­si'nde bu­lu­nan eser­le­ri­nin yanı sıra eşsiz doğal gü­zel­lik­le­ri ile ön plana çıkan "Yer­yü­zü Cen­ne­ti" Muğla'da doğal gü­zel­lik­le­rin yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­re ta­nı­tıl­ma­sı ama­cıy­la pek çok yü­rü­yüş ve bi­sik­let ro­ta­sı be­lir­len­di.

MEV­CUT İŞA­RETLİ RO­TA­LAR (yü­rü­yüş + bi­sik­let)
 Karia Yolu (815 km Yü­rü­yüş / Mi­las-Dat­ça-Mar­ma­ris)
 Leleg Yolu (185 km Yü­rü­yüş + 20 km Bi­sik­let / Bod­rum)
 Mar­ma­ris Bi­sik­let Ro­ta­la­rı (710 km Bi­sik­let / Mar­ma­ris-Dat­ça)
 ECO Tra­ils (470 km Yü­rü­yüş + 740 km Bi­sik­let / Köy­ce­ğiz-Or­ta­ca-Da­la­man-Gö­cek)
 Fet­hi­ye Yü­rü­yüş Ro­ta­la­rı (320 km Yü­rü­yüş / Gö­cek-Fet­hi­ye)
 Likya Yolu (555 km Yü­rü­yüş / Fet­hi­ye-An­tal­ya)

LELEG YOLU
 Top­lam 185 km'lik işa­ret­li Yü­rü­yüş Ro­ta­sı
 88 ki­lo­met­re­lik ana rota (yeşil hat) + 97 km bağ­lan­tı ro­ta­la­rı (sarı hat)
 Etrim Köyü'nden baş­la­yıp Tur­gut­re­is Sa­ban­cı Parkı'na kadar uza­nır.
 20 km'lik işa­ret­li Dağ Bi­sik­le­ti Ro­ta­sı

MAR­MARİS BİSİKLET RO­TA­LA­RI
 710 km işa­ret­li Bi­sik­let Ro­ta­sı (20 rota)
 Ak­ya­ka-Mar­ma­ris-Dat­ça böl­ge­si

ECOT­RAİLS-KÖY­CEĞİZ, OR­TA­CA, DA­LA­MAN BİSİKLET VE YÜ­RÜ­YÜŞ YOL­LA­RI
 470 km'lik işa­ret­li Yü­rü­yüş Ro­ta­sı
 Köy­ce­ğiz-Dal­ya-Or­ta­ca-Da­la­man-Gö­cek-İnlice
 740 km'lik işa­ret­li Bi­sik­let 
Ro­ta­sı
 14 rota + bağ­lan­tı ro­ta­la­rı


Bu haber 272 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer