03-04-2020 11:58 GÜNDEM

BİK, ORTAK MAN­ŞET ÇAĞ­RI­SI İÇİN BA­SI­NA TE­ŞEK­KÜR ETTİ

Basın İlan Ku­ru­mu (BİK), CO­VID-19 virüs sal­gı­nı­na karşı mü­ca­de­le­de üze­ri­ne düşen gö­re­vi tüm zor­luk­la­ra rağ­men ye­ri­ne ge­ti­ren Türk ba­sı­nı­na “Evde Kal, Sağ­lık­la Kal” ortak man­şet çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tu. BİK Genel Mü­dü­rü Rıd­van Duran, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu çağ­rı­ya uyan bütün ga­ze­te­le­re te­şek­kür etti.

BİK, ORTAK MAN­ŞET ÇAĞ­RI­SI İÇİN BA­SI­NA TE­ŞEK­KÜR ETTİ

Basın İlan Ku­ru­mu­nun "Evde Kal, Sağ­lık­la Kal" çağ­rı­sı­na uyan ga­ze­te­ler, bugün ortak man­şet­le ya­yın­lan­dı.
BİK Genel Mü­dü­rü Rıd­van Duran, ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le sü­re­cin­de ga­ze­te­le­re ve basın ça­lı­şan­la­rı­na ses­le­ne­rek, “Ko­ro­na­vi­rüs­pan­de­mi­siy­le mü­ca­de­le­de en önem­li un­sur­lar­dan biri, doğru bil­gi­len­di­ril­mey­di. Dev­le­ti­miz bu ko­nu­da tüm dün­ya­ya örnek ola­cak bir mü­ca­de­le yü­rü­tü­yor. İlgili bütün ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar ciddi iş­bir­li­ği için­de ça­lı­şı­yor. Top­lu­mun her ke­si­mi is­tis­na­lar dı­şın­da sal­gın­la baş etme nok­ta­sın­da büyük gay­ret ve fe­da­kar­lık gös­te­ri­yor.
Biz de Basın İlan Ku­ru­mu ola­rak, yerel ve ulu­sal yayın yapan ga­ze­te­le­ri­mi­ze “Evde Kal, Sağ­lık­la Kal” slo­gan­lı ortak man­şet­le çıkma çağ­rı­sın­da bu­lun­duk. Ama­cı­mız, kü­re­sel sal­gın­la mü­ca­de­le­de ha­ya­ti önem arz eden ted­bir­le­rin geniş kit­le­le­re du­yu­rul­ma­sıy­dı.
Vi­rüs­le mü­ca­de­le­yi, mü­ca­de­le kap­sa­mın­da alı­na­cak ted­bir­le­ri ve uy­gu­la­na­cak ku­ral­la­rı top­lu­mun her ke­si­mi­ne, en doğru bir bi­çim­de ulaş­tır­mak için gay­ret eden ya­zı­lı ba­sı­nı­mız bu çağ­rı­mı­za olum­lu kar­şı­lık verdi. Tür­ki­ye'nin her kö­şe­si­ne ula­şan ga­ze­te­le­ri­miz çağ­rı­mı­za uya­rak “Evde Kal, Sağ­lık­la Kal Tür­ki­ye” dedi.
Çağ­rı­mı­za des­tek veren, her zaman ol­du­ğu gibi hal­kı­mı­zı bil­gi­len­dir­me ko­nu­sun­da üze­ri­ne düşen so­rum­lu­luk ve va­zi­fe­le­ri hak­kıy­la ye­ri­ne ge­ti­ren ya­zı­lı ba­sı­nı­mı­za ve fe­da­kar basın emek­çi­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz.
Sağ­lık­lı gün­le­re ve her za­man­kin­den daha güçlü bir Tür­ki­ye'ye en kısa za­man­da eriş­mek üzere.” ifa­de­le­riy­le te­şek­kür etti


Bu haber 1665 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer