05-12-2018 11:50 GÜNDEM

BETÇE' DE BİR İLK YA­ŞAN­DI,VATANDAŞ SEVİNÇTEN ŞİİR YAZDI!

Sebiha ARSLAN : Datça mer­ke­ze yak­la­şık 30 km uzak­ta bu­lu­nan; Yazı ,Cu­ma­lı, Yaka, Sındı ve Me­su­di­ye Ma­hal­le­le­rin­de bir ilk ya­şan­dı. Trak­tör ve Mo­to­sik­let vi­ze­si için , geçtiğimiz hafta Cu­ma­lı Ma­hal­le­si ,Çeşme Köy Mey­da­nı­na Ge­zi­ci Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nu geldi.

BETÇE' DE BİR İLK YA­ŞAN­DI,VATANDAŞ SEVİNÇTEN ŞİİR YAZDI!

 

Cu­ma­lı Ma­hal­le Muh­ta­rı Hakkı Cu­ha­dar , Betçe çev­re­sin­de­ki va­tan­daş­la­rın Trak­tör ve Mo­to­sik­let vi­ze­si için, Datça mer­kez  ve  Mar­ma­ris' e  hatta Muğla ya bile git­ti­ği­ni be­lir­te­rek, '' Tüm gün­le­ri­ni bu iş için har­camak zorunda kalıyorlardı '' dedi. Bu du­ru­ma çözüm ara­yan Muh­tar Cu­ha­dar , Ge­zi­ci Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nu baş­vu­ru­sun­da bu­lu­na­rak, takip ve gay­re­ti so­nu­cunda , bir ay içe­ri­sin­de ge­zi­ci araç mu­aye­ne is­tas­yo­nu, Betçe böl­ge­si­ne geldi.
 27-29 Kasım ta­rih­le­rinde 2 gün sü­rey­le Cu­ma­lı Ma­hal­le­si ,Çeşme Köy Mey­da­nın­da hiz­met veren, ge­zi­ci araç mu­aye­ne is­tas­yo­nu , Cu­ma­lı Ma­hal­le­si ve diğer çevre ma­hal­le­de­ki va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan se­vinç ve mut­lu­luk­la kar­şı­lan­dı.
Muhtar Cuhadar Betçe Bölgesindeki   %90  vatandaşımız vize işlemlerini gerçekleştirdi.Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu etti. Bundan sonraki çalışmamızda otomobil araçları için ge­zi­ci araç mu­aye­ne is­tas­yo­nu başvurusunda bulunmak olacak dedi.

Cu­ma­lı Ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan Se­la­hat­tin Uzun isim­li va­tan­daş ise Bet­çe ­li va­tan­da­şın mut­lu­lu­ğu­nu ve mem­nu­ni­ye­ti­ni şiir ya­za­rak an­lat­tı.

Se­la­hattin Uzun' Un Sevincini dile getiren şiiri  şu şe­kil­de’’

Trak­tör­ler gi­recek vi­ze­ye
İm­ti­yaz edil­me­yecek kim­se­ye
Tek tek alı­na­cak lis­te­ye
Vi­ze­ci­ler geldi Çeş­me­’ye

Ta­mir­ci fik­ri­nin orası ka­rış­tı
Trak­tör­ler vize için ya­rış­tı
Betçe vize ile ta­nış­tı
Vi­ze­ci­ler geldi Çeşme'ye

Trak­tör­ler top­lan­dı Çeşme'deki mey­da­na
Sabah erken ku­rul­du alet­ler mey­da­na
Sıra ge­lecek bir sana bir bana
Vi­ze­ci­ler geldi Çeşme'ye

Muh­ta­rı­mız Hakkı Çu­ha­dar dü­zen­le­di
Aza­mız Er­do­ğan Uçar lis­te­le­di
Çevre köy­ler­den ge­lin­di
Vi­ze­ci­ler geldi Çeşme'ye

Bir ilk ya­şan­dı Betçe de
Te­şek­kür­ler emeği geçene


Bu haber 575 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer