07-02-2019 18:14 GÜNDEM

BERİL KA­RA­MAN, HUKUK BÜ­RO­SU AÇIL­DI

Sebiha ARSLAN : İzmir Eko­no­mi Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun olan Beril Ka­ra­man 2 Şubat Cu­mar­te­si günü Ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğu­nun ka­tı­lı­mıy­la Hukuk Bü­ro­su­nu açtı. İskele Ma­hal­le­si ,Ata­türk Cad­de­sin­de bu­lu­nan Hukuk Bü­ro­su açı­lı­şı­na on­lar­ca çi­çe­ğin gön­de­ril­me­si dik­kat çekti.

BERİL KA­RA­MAN, HUKUK BÜ­RO­SU AÇIL­DI

 

Datça Dev­let Has­ta­ne­sin­de uzun yıl­lar görev yapan Dr. Taner Ka­ra­man ve Datça Mal Mü­dür­lü­ğün­den emek­li Ber­rin Ka­ra­ma­nın kızı Beril Ka­ra­man daha önce İzmir ve Mar­ma­ris' te Hukuk bü­ro­la­rın­da ça­lış­tı. İzmir ve İstan­bul da ki iş tek­lif­le­ri­ni geri çe­vi­re­rek Datça'da ça­lış­ma­yı ve ya­şa­ma­yı ter­cih eden Ka­ra­man ''Datça'da doğ­dum Datça'da bü­yü­düm mes­le­ği­mi de Datça'da yap­mak is­ti­yo­rum'' dedi.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Avu­kat Beril Ka­ra­man ve baba Dok­tor Taner Ka­ra­man kur­de­le­yi bir­lik­te ke­se­rek kısa bir ko­nuş­ma yaptı. Dr. Taner Ka­ra­man: ''Hukuk bü­ro­su­nun açı­lı­şın­da kı­zı­ma ba­şa­rı­lar di­ler­ken, baba na­si­ha­ti ola­rak şu hu­sus­la­rı be­lir­te­ce­ğim. Hak, hukuk ve ada­let yo­lun­dan ay­rıl­ma­dan, şah­si­ye­tiy­le, ki­şi­li­ğiy­le, ka­rak­te­riy­le mes­le­ğin­de ne de­re­ce yük­se­lir­se o de­re­ce alçak gö­nül­lü, mü­te­va­zi ol­ma­sı­nı di­le­rim. Bu gu­rur­lu gü­nü­mü­ze ka­tıl­dı­ğı­nız için he­pi­ni­ze ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi. Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ; ''Avu­kat kı­zı­mız Beril Ka­ra­man'ı kut­lu­yo­rum. Bir ül­ke­nin ayak­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­yan, in­san­ca ya­şa­ma­yı sağ­la­yan, in­sa­na güven veren ada­let­tir. Ada­le­tin ol­du­ğu yerde, insan huzur için­de yaşar. Hukuk bü­ro­su­nun açı­lı­şı, aile­ni­ze, dost­la­rı­nı­za, Datça'mıza ha­yır­lı uğur­lu olsun '' dedi. Genç Avu­kat Beril Ka­ra­man, ken­di­si­ni yal­nız bı­rak­ma­yıp, açı­lı­şa ka­tı­lan mi­sa­fir­le­ri­ne te­şek­kür etti.
Taner, Ber­rin Ka­ra­man'ın kızı, Beril Ka­ra­ma­nın ab­la­sı, Berna Ka­ra­man' da İstan­bul Mi­mar­lık Fa­kül­te­si me­zu­nu. Yük­sek Li­san­sı­nı İstan­bul'da ta­mam­la­yan Berna Ka­ra­man , Datça Be­le­di­ye­si'nde Mimar ola­rak görev yap­mak­ta                                        


Bu haber 822 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer